Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    

Wetenschap en schrijven
 
Academiejaar:2006-2007
Code opleidingsonderdeel:BLGERM01O13130
Semester:2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Geert Lernout
Gert Morreel
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
nihil

*Volgtijdelijkheid2. Eindcompetenties (eindtermen)
nihil


3. Inhoud
Wetenschap en literatuur zijn enerzijds totaal tegengestelde disciplines (volgens C.P. Snow behoren ze zelfs tot twee verschillende culturen), maar anderzijds hebben ze ook weer een en ander met elkaar gemeen. In deze cursus, die bedoeld is voor studenten letteren en wetenschappen, komen zowel de verschillen als de overeenkomsten aan bod. Eerst wordt een inleiding gegeven van de filosofie en sociologie van de wetenschap. Daarna bekijken we een aantal populair-wetenschappelijke werken, zoals die van Stephen Jay Gould, Stephen Hawking, E.O. Wilson, Roger Penrose, enzovoort, met bijzondere aandacht voor de manier waarop deze auteurs hun inzichten 'vertalen' voor een groot publiek.

In de marge van deze lectuur bekijken we ook kort de zogenaamde 'science wars', meer bepaald de Sokal-affaire. Daarnaast zullen we natuurlijk ook bekijken hoe de wetenschap en wetenschapsbeoefenaars in romans, gedichten en toneelstukken worden voorgesteld.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Wordt later meegedeeld.


  7. Facultatief studiemateriaal
  nihil


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/06/2006 01:01 ecampus