Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    

Schoolbeleid
 
Academiejaar:2006-2007
Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60241
Semester:2e semester
Studiepunten:3
Uren Studietijd:84
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Peter Van Petegem
Wouter Brandt
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:
Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
De (aanzetten tot) de competenties die werden verworven in modules 1 t.e.m. 3.

*Volgtijdelijkheid2. Eindcompetenties (eindtermen)
Een aanzet geven tot de basiscomptenties voor de leraar secundair onderwijs groep 2, met name de leraar als
- partner van ouders/verzorgers;
- lid van een schoolteam;
- partner van externen;
- lid van de onderwijsgemeenschap.


3. Inhoud
De cursus beoogt studenten inzicht te laten verwerven aangaande de inbreng van alle participanten aan (aspecten van) het schoolbeleid, met inbegrip van kwaliteitszorg, onderwijsinnovatie en documenten als schoolwerkplan (SWP) en schoolreglement (SR), op actieve wijze ervaring opdoen door contacten met (de visie van) prominenten uit diverse beleids(ondersteunende) instanties, een concrete casus uitwerken van de wijze waarop het vormgeven van resp. participeren aan schoolbeleid in concreto tot stand kan komen.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen
  Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Sessiebundels met verplichte en keuzeopdrachten; ondersteunende site via http://blackboardcms.ua.ac.be (cursus SCHOOLBELEID onder tabblad 'my courses'; portfolio-extentie onder tabblad 'my content').


  7. Facultatief studiemateriaal
  Verplicht basiswerk:
  Vanhoof en Van Petegem (2006). Pei/ijlen naar succesvol schoolbeleid. Praktijkboek voor de beleidseffectieve school. Wolters/Plantyn. (verkrijgbaar op de cursusdienst CDE, kelderverdieping gebouw D).


  8. Studiebegeleiding
  W. Brandt (wouter.brandt@ua.ac.be) is belast met de permanente studiebegeleiding en het beheer van de cursussite op Blackboard.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 10/03/2007 11:13 wouter.brandt