Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    

Leer- en denkprocessen bevorderen
 
Academiejaar:2006-2007
Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60251
Semester:2e semester
Studiepunten:3
Uren Studietijd:84
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Peter Van Petegem
Paul Cautreels
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:
Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Competenties die werden verworven in modules 1 en 2.

*Volgtijdelijkheid2. Eindcompetenties (eindtermen)
Een verdere aanzet geven tot de basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs groep 2, met name
- begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
- opvoeder
- inhoudelijk expert
- organisator
- innovator / onderzoeker
- partner van de ouders / verzorgers
- lid van een schoolteam
- De leraar als partner van externen3. Inhoud
- Onderbouw: leer- en doceerstijltypologie.
- Vakoverschrijdende eindtermen, inzonderheid inzake leren leren, implementeren in het didactsich handelen.
- De implicaties van de resultaten van actie-onderzoek m.b.t. leer- en doceerstijlen vertalen naar de eigen lespratijk.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Sessiesbundels met verplichte en keuzeopdrachten.


  7. Facultatief studiemateriaal
  Boekaerts & Simons (1995). Leren en instructie. Assen: Van Gorcum.
  Tomic, W. & Span, P. (1993). Onderwijspsychologie. Utrecht: Lemma.


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/06/2006 01:01 ecampus