Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    

Didactiek politieke en sociale wetenschappen 1
 
Academiejaar:2006-2007
Code opleidingsonderdeel:CIPSWE01A61061
Semester:1e semester
Studiepunten:6
Uren Studietijd:168
Uren theorie:60,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Walter Dyck
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:
Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Van de student wordt verwacht dat hij minstens over de algemene eindcompetenties van een academische Bacheloropleiding beschikt. Verder wordt van de student verwacht dat hij zowel mondeling als schriftelijk vlot kan communiceren in correct Nederlands.*Volgtijdelijkheid2. Eindcompetenties (eindtermen)
De eindcompetenties sluiten aan bij de basiscompetenties (kenniselementen en vaardigheden en attitudes) van de leraar secundair onderwijs, zoals uitgeschreven door de Vlaamse Regering en gegroepeerd volgens 10 functionele gehelen. De basiscompetenties die prioritair aan bod komen tijdens Didactiek PSW/CM/OOW horen bij de volgende functionele gehelen:
1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
2. De leraar als opvoeder
3. De leraar als inhoudelijk expert
4. De leraar als organisator
5. De leraar als innovator
3. Inhoud
De cursus ‘Inleiding in de Onderwijskunde’ wordt systematisch uitgediept gericht op de Gedrags- en Cultuurwetenschappen. Achtereenvolgens komen aan bod: beginsituatie, doelstellingen, leerinhouden, didactische werkvormen en groeperingsvormen, leermiddelen en didactische evaluatie. De studenten leren deze componenten van het didactisch referentiekader te hanteren om correcte en volledige lesvoorbereidingen te ontwerpen.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  • Van Looy, L. e.a. (2004) Didactisch werkvormenboek voor cultuurwetenschappen. Antwerpen, Garant. Plaats in bibliotheek: sectie OW 371.31 G LOOY 2004. 
  • Verschillende leerplannen van het erkende onderwijskoepels uit de tweede en derde graad voor de vakken Cultuur- en Gedragswetenschappen, Project Algemene Vakken (PAV). 
  • Gangbare handboeken voor bovenvermelde vakken.
      7. Facultatief studiemateriaal
  Zie Blackboard.


  8. Studiebegeleiding
  Studenten kunnen terecht bij de docent en de praktijkassistenten.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 04/10/2007 15:40 marina.decombe