Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    

Didactiek politieke en sociale wetenschappen 2
 
Academiejaar:2006-2007
Code opleidingsonderdeel:CIPSWE01A61261
Semester:2e semester
Studiepunten:6
Uren Studietijd:168
Uren theorie:60,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Walter Dyck
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:
Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Algemene informatie
 
 • Oefenlessen communicatiewetenschappen
SLO-311
 • Oefenlessen opleidings- en onderwijswetenschappen
SLO-315
 • Oefenlessen politieke en sociale wetenschappen
SLO-316

 
Academiejaar: 2007-2008
Semester: 1e semester: oefenlessen en –projecten
2e semester: ervaringsuitwisseling en bijsturingprogramma
Studiepunten: 3
Uren lespraktijk: 12 x 2.5 uur = 42
Uren andere: voorbereidingen etc = 36
Docent(en): Wil Meeus – bureel S.VE35.205
                    Tom De Roover – bureel S.VE35.403 
                    Alexander Oltmans – bureel S.VE35.207
Taal: Nederlands
Info semesterexamen:
Info contractrestrictie: geen inschrijving onder examencontract
Aanwezigheid: verplicht
 
Aanvangscompetenties (begintermen)
Geen

*Volgtijdelijkheid2. Eindcompetenties (eindtermen)
Het boek van L. Van Looy e.a (2004) Didactisch werkvormenboek voor cultuurwetenschappen.Antwerpen, Garant, moet voor 12 oktober bestudeerd zijn. Toets op 12 oktober.
Plaats in bibliotheek blok A: DIKR 371.31 G LOOY 2004.


3. Inhoud

Tijdens het eerste semester zal de cursist minimaal drie oefenlessen hebben gegeven; variërend in tijd en moeilijkheidsgraad. Doceren, activerende werkvormen en Zelfgestuurd Leren via het ontwikkelen van een Webquest bestrijken een brede waaier aan didactische mogelijkheden die een leraar in de Humane Wetenschappen minimaal moet inoefenen en uiteindelijk beheersen. De lesonderwerpen zijn afkomstig uit de leerplannen en worden opgegeven.

Werkvormen
Aan de hand van observatieschema's en een evaluatievragenlijst worden deze lessen geobserveerd in de concrete klassituatie. Er wordt naar gestreefd deze observatie in zo heterogeen mogelijke situaties te laten plaatsvinden, zodat de studenten met verschillende manieren van lesgeven geconfronteerd worden.  Nadien volgt een bespreking, met de begeleiders.
 
Er wordt zoveel mogelijk gestreefd om video-opnames van de oefensessies te maken.
Meer uitleg in het document “Practise makes perfect” (zie Blackboard)
 
Evaluatievormen
Kenniscomponent werkvormen (zie boek)
Permanente evaluatie 
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Vaardigheidstrainingen • 5. Evaluatievormen
  Permanente evaluatie:
 • Oefeningen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  • Van Looy, L. eds (2004) Didactisch werkvormenboek voor cultuurwetenschappen. Antwerpen, Garant, moet bestudeerd en gehanteerd worden. Plaats in bibliotheek: sectie OW 371.31 G LOOY 2004.
  • Verschillende leerplannen van het VVKSO en Gemeenschapsonderwijs (GO!) uit de tweede en derde graad voor de vakken Cultuur- en Gedragswetenschappen, Project Algemene Vakken (PAV)
  • Gangbare handboeken voor bovenvermelde vakken  7. Facultatief studiemateriaal  8. Studiebegeleiding

  Naast de contactmomenten wordt er intensief van Blackboard gebruik gemaakt.

  Samenhang met de verschillende stages
  De inleef- en instapstage loopt gelijktijdig met de theoretische vakdidactiek en de interne oefensessies. Hierdoor komt de cursist al zeer snel in contact met de praktijk. 
  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 04/10/2007 14:08 marina.decombe