Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    

Wetenschapskritiek
 
Academiejaar:2006-2007
Code opleidingsonderdeel:ELPSWE02K25020
Semester:1e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Erik Oger
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Kennis van de grondproblemen uit de wijsbegeerte en ervaring in onderzoek op het gebied van de sociale wetenschappen.

*Volgtijdelijkheid2. Eindcompetenties (eindtermen)
Doorvoeren van een reflectie op de eigen wetenschappelijke discipline.


3. Inhoud
In de cursus zullen o.a. de volgende thema's aan bod komen.
1. Verduidelijking van de noties 'wetenschap' en 'kritiek' (Kant, Marx)
2. Eenheid, tweeheid of veelheid van de wetenschappen. Het neo-positivisme poneerde het ideaal van een eenheidswetenschap. Vanuit neo-kantiaanse hoek verdedigde men een dualisme van natuur- en menswetenschappen. Maar ook dit dualisme gaat voorbij aan de complexiteit en specificiteit van de sociale wetenschappen.
3. De discussie over de methodologie van de sociale wetenschappen slingert voortdurend heen en weer tussen objectivistische en een subjectivistische benadering.
4. Zijn de wetenschappen en in het bijzonder de sociale wetenschappen waardevrij?


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding
 • Open boek • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Teksten van de docent.


  7. Facultatief studiemateriaal
  ...


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/06/2006 01:01 ecampus