Universiteit van Antwerpen
25/09/2018 - 03:20
(c)
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.OOD2006&n=41885&ct=42507&e=100424&all=true
Academische initiële lerarenopleiding communicatiewetenschappen CICOMM000104 2006-2007 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en Verdieping
Volwasseneneducatie3
Onderwijs aan achtergestelden3
Vakoverschrijdende educaties3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs3
Leer- en denkprocessen bevorderen3
Onderwijstechnologie en taal3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving
Schoolbeleid3
Kennismanagement3
Onderwijsorganisatie en -beleid3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek politieke en sociale wetenschappen 16
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek politieke en sociale wetenschappen 26
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek politieke en sociale wetenschappen6
Departementale brugopleidingsonderdelen: 9 sp. te kiezen uit onderstaande lijst. Hiervan mag max. 1 opleidingsonderdeel uit de lijst met interdepartementale brugopleidingsonderdelen komen.
Media en communicatierecht4
Media en politiek4
Internationale politiek vanaf 19454
Socialezekerheidsrecht4
Taal en communicatie - pragmatiek4
Interdepartementale brugopleidingsonderdelen
Studium Generale3
Wetenschap en schrijven4
Documentaire informatiemarkt4
Geschiedenis van de natuur- en medische wetenschappen4
Wetenschapskritiek4

Onderwijskunde: oriëntatie
 
Academiejaar:2006-2007
Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01A60031
Semester:1e semester
Studiepunten:3
Uren Studietijd:84
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Peter Van Petegem
Ingrid Imbrecht
Paul Cautreels
Antoon Louwyck
Philip Yde
Wouter Brandt
Viviane Beliën
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:
Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Geen specifieke voorkennis vereist .


*Volgtijdelijkheid2. Eindcompetenties (eindtermen)
Een aanzet geven tot de basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs groep 2, met name de leraar als
- begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
- opvoeder
- inhoudelijk expert
- organisator3. Inhoud
De cursus vertrekt van de opvattingen over een lessituatie van de student. Deze wordt gebruikt als reflectiebasis voor de verdere ontwikkeling van een visie op de leerling(en), de leraar en het onderwijs. Vertrekkende van een model van didactische aanpak worden de verschillende componenten van het onderwijsgebeuren behandeld. Dit model dient als uitgangspunt voor het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes van de leraar. De aanpak wil de student een basis geven om in het kader van de verschillende vakdidactieken op een onderwijskundig professionele wijze zijn vakspecialistische kennis dienstbaar te maken aan de doelstellingen van het onderwijs.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Portfolio


  5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Gesloten boek

 • Portfolio:
 • zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  'Oriëntatie in onderwijskunde. Een openleerpakket.' Imbrecht,I. & Van petegem, P. (2004). Leuven: Acco.
  'Een alternatieve kijk op evaluatie.' Van Petegem, P. & Vanhoof, J. (2002). Mechelen: Wolters Plantyn.  7. Facultatief studiemateriaal
  Ten Dam, G., e.a. (1997). Onderwijskunde hoger onderwijs. Assen: Van Gorcum.  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 03/07/2006 09:42 ecampus   Onderwijskunde: onderwijs en psychologie
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01A60121
  Semester:1e semester
  Studiepunten:3
  Uren Studietijd:84
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Elke Struyf
  Philip Yde
  Ingrid Imbrecht
  Paul Cautreels
  Antoon Louwyck
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  Geen specifieke voorkennis vereist.

  Let op: aanwezigheid tijdens de contactmomenten is een strikte vereiste.   *Volgtijdelijkheid

  Niet van toepassing.

   
  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  Een aanzet geven tot de basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs groep 2, met name de leraar als
  - begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
  - opvoeder
  - organisator
  - innovator/onderzoeker
  - partner van ouders/verzorgers


  3. Inhoud
  In deze cursus staat de psychologische invalshoek bij het voorbereiden en uitvoeren van onderwijs centraal. De volgende thema's komen aan bod:
  - het analyseren van de beginsituatie van de leerling en leerkracht (leer- en onderwijsstijlen).
  - het omgaan met leerlingen (interactie, motivatie, gedragsproblemen).
  - het bevorderen van leer- en denkprocessen (basis).  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Portfolio


  5. Evaluatievormen
  Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten

 • Portfolio:
 • zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  - Van Petegem, P. et al. (2004) Studiewijzers: visie, ontwerp en praktijk.  Mechelen: Wolters Plantyn.

  - Van Petegem, P., Imbrecht, I., & Brandt, W. (2005). Leer- en onderwijspsychologische theorieën. Een openleerpakket. Gent: Academia Press.

  - Sessiebundel(s)
  7. Facultatief studiemateriaal
  Boekaerts & Simons (1995). Leren en instructie. Assen: Van Gorcum.


  8. Studiebegeleiding
  Wekelijkse contactmomenten, begeleiding door praktijkassistenten na afspraak


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 09/01/2007 14:04 philip.yde   Volwasseneneducatie
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60201
  Semester:2e semester
  Studiepunten:3
  Uren Studietijd:84
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)David Gijbels
  Antoon Louwyck
  Philip Yde
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)

  De studenten krijgen inzicht op het brede veld van de volwasseneducatie (volwassenenonderwijs, arbeidsmarkt- en beroepsgerichte opleiding, sociaal- cultureel vormingswerk) en verwerven inzicht in de kenmerken van leren van volwassenen. De studenten kunnen bovenstaande inzichten toepassen in een concrete les.
  3. Inhoud

  De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Beleid van volwasseneneducatie in Vlaanderen en Europa
  • Structuur van de volwasseneneducatie in Vlaanderen
   • Basiseducatie      
   • Begeleid Individueel Studeren (BIS)
   • Hoger onderwijs sociale promotie, GPB-opleidingen
   • Secundair onderwijs sociale promotie
   • Socio-culturele sector
   • Syntra opleidingen
   • VDAB opleiding
   • Bedrijfsopleidingen
   • Open Universiteit
  • Volwassenen als lerenden

    
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: In groep

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Excursie


  5. Evaluatievormen
  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Portfolio:
 • zonder mondelinge toelichting

 • Presentatie


  6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Syllabus
  7. Facultatief studiemateriaal
  • DIVA (2003). Levenslang en levensbreed leren in Vlaanderen. Gegevens, ontwikkelingen en beleidsmaatregelen.  Leuven: Hoger Instituut voor de Arbeid.
  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2005). Vlaanderen leert. Cijfers en beleidsontwikkelingen. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
  • Van Valckenborgh, K., & Douterlunge, M. (2004). Flexibilisering van het volwassenenonderwijs in Vlaanderen: wens of werkelijkheid na het decreet van 1999? De positie en knelpunten van het volwassenenonderwijs in de context van levenslang leren.  Leuven: Hoger Instituut voor de Arbeid.

   

   
  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/12/2006 12:03 annick.debroey   Onderwijs aan achtergestelden
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60211
  Semester:2e semester
  Studiepunten:3
  Uren Studietijd:84
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Paul Mahieu
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  Geen specifieke voorkennis vereist

  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  De studenten ontwikkelen een bewuste houding ten aanzien van de rol van onderwijs t.o.v. achterstelling. Zij hebben inzicht in oorzaken en gevolgen en weten welke beleidsmaatregelen voor handen zijn op het niveau van de overheid, de school en de klas.


  3. Inhoud
  De cursus verkent de problematiek van het onderwijzen aan achtergestelde groepen. Daarmee wordt verwezen naar jongeren en volwassenen die wegens een fysieke, mentale, intellectuele, sociale of etnische handicap afwijken van de modale Vlaming. Aan de hand van statistische gegevens, bevindingen uit onderzoek en getuigenissen wordt een beeld geschetst van de omvang van de problematiek, verklaringen en mogelijkheden tot remediëring. Bijzondere aandacht wordt besteed aan allochtonen, hoogbegaafden en kansarme autochtone leerlingen. Er wordt een overzicht geboden van de initiatieven door de Vlaamse overheid, de voorwaarde op schoolniveau en de mogelijkheden voor de individuele leerkracht.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Portfolio


  5. Evaluatievormen
  Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting

 • Portfolio:
 • zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Syllabus met uitgebreide literatuurverwijzing.


  7. Facultatief studiemateriaal
  Website departement onderwijs


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 23/02/2007 12:17 paul.mahieu   Vakoverschrijdende educaties
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60221
  Semester:2e semester
  Studiepunten:3
  Uren Studietijd:84
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Peter Van Petegem
  Monique Sys
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  Relevante documentatie kunnen opzoeken.
  Documentatie kritisch kunnen interpreteren en beoordelen.
  Communicatief ingesteld zijn.
  Een eigen standpunt kunnen innemen en verdedigen ten aanzien van maatschappelijke thematieken.


  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  Actuele thema¿s en ontwikkelingen opvolgen en kritisch benaderen rond verschillende maatschappelijke domeinen: sociale, politieke, economische, levensbeschouwelijke, cultureel-esthetische, wetenschappelijke.
  Onderliggende verschillen in normen en waarden bespreekbaar kunnen maken.
  De eigen permanente professionalisering bevorderen door zelfstudie, nascholing, interne en externe begeleiding.
  3. Inhoud
  Elke secundaire school heeft vanuit haar opvoedende taak de opdracht om mee te werken aan het ontwikkelen van maatschappelijk belangrijk geachte vaardigheden en attitudes bij leerlingen. Het stimuleren van milieusparend gedrag, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en respect voor anderen, het stimuleren van autonomie en verantwoordelijkheid zijn waarden en attitudes die gedragen worden door o.a. de vakoverschrijdende eindtermen, zoals geformuleerd voor het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Uiteraard moet ook binnen de initiële lerarenopleiding hieraan aandacht gegeven worden.


  4. Werkvormen


  5. Evaluatievormen


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Werkmaterialen en een beperkte syllabus worden voorzien tijdens de cursus.


  7. Facultatief studiemateriaal
  De bibliotheek in gebouw A bevat een ruim aanbod aan referentiewerken.


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/06/2006 01:01 ecampus   Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60231
  Semester:2e semester
  Studiepunten:3
  Uren Studietijd:84
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Jozef Colpaert
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  Er wordt geen brede voorkennis vereist op technologisch vlak: studenten hoeven niet te kunnen programmeren, maar zouden vertrouwd moeten zijn met het werken met een tekstverwerker, Blackboard, e-mail en het Internet. Studenten die wel ervaring hebben met auteurssystemen en/of programmeertalen, kunnen opdrachten kiezen waar deze ervaring aan bod kan komen.

  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  Deze cursus beoogt het kunnen:

  - analyseren van leersituaties;
  - ontwerpen van leeromgevingen;
  - specifiëren van de benodigde leermiddelen en technologieën op basis van leerpsychologische criteria;
  - evalueren van bestaande systemen op bruikbaarheid en didactisch rendement.  3. Inhoud
  Er zijn vier delen: a/ technologieën en systemen, b/ afstandsonderwijs als fenomeen, c/ onderwijstechnologie als discipline en d/ onderwijskundig ontwerpen van gedistribueerde systemen

  In een eerste deel wordt een overzicht gegeven van bestaande technologieën en systemen die potentieel nuttig kunnen zijn voor het onderwijs in het algemeen.

  Deel twee behandelt afstandsonderwijs als fenomeen, en de evoluties op het vlak van begeleide zelfstudie.

  Deel drie bespreekt onderwijstechnologie als wetenschapsdomein: na een korte diachronische benadering worden de voornaamste principes, bevindingen, methodologieën, onderzoekstopics, organisaties, websites en tijdschriften voorgesteld.

  In deel vier wordt een model voorgesteld voor onderwijskundig ontwerpen van gedistribueerde systemen voor competentiegericht en studentgecentreerd onderwijs.

  Een opdracht wordt uitgewerkt op Blackboard en in groep geëvalueerd.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen
  Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Beknopte syllabus


  7. Facultatief studiemateriaal

  Jan Elen. 2000. Technologie voor en van het onderwijs. Een inleiding in onderwijstechnologische realisaties. ACCO. 168 p.

  Ivan D¿Haese & Martin Valcke (red.). 2005. Digitaal Leren. ICT-Toepassingen in het hoger onderwijs. Lannoo Campus. 293 p.  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 03/07/2006 10:22 jozef.colpaert   Leer- en denkprocessen bevorderen
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60251
  Semester:2e semester
  Studiepunten:3
  Uren Studietijd:84
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Peter Van Petegem
  Paul Cautreels
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  Competenties die werden verworven in modules 1 en 2.

  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  Een verdere aanzet geven tot de basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs groep 2, met name
  - begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
  - opvoeder
  - inhoudelijk expert
  - organisator
  - innovator / onderzoeker
  - partner van de ouders / verzorgers
  - lid van een schoolteam
  - De leraar als partner van externen  3. Inhoud
  - Onderbouw: leer- en doceerstijltypologie.
  - Vakoverschrijdende eindtermen, inzonderheid inzake leren leren, implementeren in het didactsich handelen.
  - De implicaties van de resultaten van actie-onderzoek m.b.t. leer- en doceerstijlen vertalen naar de eigen lespratijk.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Sessiesbundels met verplichte en keuzeopdrachten.


  7. Facultatief studiemateriaal
  Boekaerts & Simons (1995). Leren en instructie. Assen: Van Gorcum.
  Tomic, W. & Span, P. (1993). Onderwijspsychologie. Utrecht: Lemma.


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/06/2006 01:01 ecampus   Onderwijstechnologie en taal
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60501
  Semester:2e semester
  Studiepunten:3
  Uren Studietijd:84
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Wilfried Decoo
  Saskia Van Bueren
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties

  Gewoon met een computer kunnen werken volstaat: tekstverwerker, e-mail en Internet. Interesse voor het gebruik van de computer in de taalles is een pluspunt.

  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)

  Het kunnen gebruiken van technologie in de lessen vreemde talen. Hoe woordenschat en grammatica aanbrengen en oefenen, hoe communicatieve vaardigheden trainen. Met voldoende achtergrond en inzicht kunnen optreden in de wereld van ICT en vreemdetalenonderwijs.
   
  Op het einde van de cursus kunnen de studenten ook
   
  - via de meest geschikte kanalen informatie verzamelen over toepassingen vreemdetalenonderwijs.
  - verschillende types toepassingen voor computerondersteund taalonderwijs evalueren aan de hand van taaldidactische criteria. - voor een welbepaalde taalleersituatie de meest geschikte toepassing kiezen op basis van een uitgebreide analyse.


  3. Inhoud

  Het eerste deel van de cursus geeft een overzicht van computerondersteund taalonderwijs als wetenschapsdomein.
   
  Het tweede deel zorgt voor een praktische introductie van verschillende types toepassingen zoals Blackboard en Hot Potatoes in hands-on sessies. Tijdens deze sessies stellen we een typologie voor en bespreken we uitgebreid de specifieke kenmerken van online en offline toepassingen. We besteden veel aandacht aan richtlijnen voor verantwoorde didactische implementatie.
   
  Studenten leren in de loop van de cursus uiteenlopende taalleersituaties analyseren, taaldidactische doelstellingen formuleren om op basis van deze analyse de meest geschikte  online en offline toepassingen te selecteren en op een didactisch verantwoorde manier te implementeren.  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Blackboardcursus


  7. Facultatief studiemateriaal
  www.didascalia.be/doc-design.pdf


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/12/2006 13:28 annick.debroey   Schoolbeleid
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60241
  Semester:2e semester
  Studiepunten:3
  Uren Studietijd:84
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Peter Van Petegem
  Wouter Brandt
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  De (aanzetten tot) de competenties die werden verworven in modules 1 t.e.m. 3.

  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  Een aanzet geven tot de basiscomptenties voor de leraar secundair onderwijs groep 2, met name de leraar als
  - partner van ouders/verzorgers;
  - lid van een schoolteam;
  - partner van externen;
  - lid van de onderwijsgemeenschap.


  3. Inhoud
  De cursus beoogt studenten inzicht te laten verwerven aangaande de inbreng van alle participanten aan (aspecten van) het schoolbeleid, met inbegrip van kwaliteitszorg, onderwijsinnovatie en documenten als schoolwerkplan (SWP) en schoolreglement (SR), op actieve wijze ervaring opdoen door contacten met (de visie van) prominenten uit diverse beleids(ondersteunende) instanties, een concrete casus uitwerken van de wijze waarop het vormgeven van resp. participeren aan schoolbeleid in concreto tot stand kan komen.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen
  Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Sessiebundels met verplichte en keuzeopdrachten; ondersteunende site via http://blackboardcms.ua.ac.be (cursus SCHOOLBELEID onder tabblad 'my courses'; portfolio-extentie onder tabblad 'my content').


  7. Facultatief studiemateriaal
  Verplicht basiswerk:
  Vanhoof en Van Petegem (2006). Pei/ijlen naar succesvol schoolbeleid. Praktijkboek voor de beleidseffectieve school. Wolters/Plantyn. (verkrijgbaar op de cursusdienst CDE, kelderverdieping gebouw D).


  8. Studiebegeleiding
  W. Brandt (wouter.brandt@ua.ac.be) is belast met de permanente studiebegeleiding en het beheer van de cursussite op Blackboard.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 10/03/2007 11:13 wouter.brandt   Kennismanagement
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60301
  Semester:2e semester
  Studiepunten:3
  Uren Studietijd:84
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Elke Struyf
  Philip Yde
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  Geen specifieke voorkennis vereist


  *Volgtijdelijkheid
  Niet van toepassing


  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  Kunnen reflecteren over kennisverwerving, -verwerking en -management bij individuen, teams en organisaties in verschillende settings.
  Kunnen weergeven welke de implicaties zijn van veranderingen binnen de (kennis-)maatschappij voor het onderwijs en de professionele ontwikkeling van leraren.
  3. Inhoud
  De cursus verkent de relaties tussen de (kennis-)samenleving en het onderwijs.  We vertrekken van een theoretische benadering van kennismanagement. We zoeken samen een antwoord op vragen als 'wat is kennis', 'hoe doen we kennis op' en 'wat is de rol van een organisatie'. Deze inzichten vertalen we dan a.d.h.v. casuïstiek naar een onderwijskundige setting. Verder bekijken we de implicaties van (veranderingen binnen de) kennismaatschappij op het onderwijs en de professionele ontwikkeling van leraren. Exemplarisch behandelen we de strategie van actie-onderzoek en de rol van o.a. kenniskringen in kennisontwikkeling.   


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Casussen: Individueel
 • Casussen: In groep • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Reader 'Kennismanagement'

  Elektronische leeromgeving Blackboard bevat tevens interessant studiemateriaal (zoals slides gebruikt tijdens de contactmomenten).
  7. Facultatief studiemateriaal

  Weggeman, M. (2002). Kennismanagement in de praktijk. Schiedam: Scriptum.

  Hargreaves, A. (2003). Teaching in the knowledge society.  Berkshire : Open University Press.
  8. Studiebegeleiding
  Wekelijkse contactmomenten.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 14/09/2006 16:46 elke.struyf   Onderwijsorganisatie en -beleid
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60311
  Semester:2e semester
  Studiepunten:3
  Uren Studietijd:84
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Paul Mahieu
  Peter Van Petegem
  Ingrid Imbrecht
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  Competenties die werden verworven in modules 1 tot en met 3.

  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  Een aanzet geven tot de basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs groep 2, met name de leraar als
  - lid van een schoolteam
  - partner van externen
  - lid van een onderwijsgemeenschap
  - cultuurparticipant  3. Inhoud

  De belangrijkste bedoeling van de cursus is de aspirantleraar te stimuleren tot enige distantie t.o.v. de eigen rol als leerkracht in het onderwijs. Afstand en stelling kunnen nemen ten aanzien van de quasi-vanzelfsprekendheid waarmee onderwijs wordt georganiseerd en verstrekt, zijn belangrijke aspecten van de professionaliteit van de leraar. De cursus wil daarop inspelen.

  Belangrijke doelstellingen zijn:
  - dat de student zicht krijgt op doel, functies, inhouden, organisatievormen van het onderwijs;
  - dat hij de plaats van de school binnen het onderwijs kan beoordelen;
  - dat hij enig idee heeft van waarde-opvattingen en ideologieën die vormgeving en inhouden van het onderwijs mede bepalen;
  - dat hij oog heeft voor de veelgelaagde relaties tussen de school en de samenleving.

  Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: onderwijsstructuren, onderwijsbeleid en -sociologie en schoolstructuren, -cultuur en -beleid (inclusief externe relaties).
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Meerkeuzevragen
 • Open vragen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Van Petegem, P. en Imbrecht, I. (2006). Wegwijs in het Vlaamse Onderwijs. Onderwijsorganisatie en -beleid in kaart gebracht. Mechelen: Wolters Plantyn.
  7. Facultatief studiemateriaal

  Recente artikels en materiaal dat via Blackboard ter beschikking wordt gesteld.
  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 07/09/2006 10:40 paul.mahieu   Didactiek politieke en sociale wetenschappen 1
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:CIPSWE01A61061
  Semester:1e semester
  Studiepunten:6
  Uren Studietijd:168
  Uren theorie:60,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Walter Dyck
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  Van de student wordt verwacht dat hij minstens over de algemene eindcompetenties van een academische Bacheloropleiding beschikt. Verder wordt van de student verwacht dat hij zowel mondeling als schriftelijk vlot kan communiceren in correct Nederlands.  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  De eindcompetenties sluiten aan bij de basiscompetenties (kenniselementen en vaardigheden en attitudes) van de leraar secundair onderwijs, zoals uitgeschreven door de Vlaamse Regering en gegroepeerd volgens 10 functionele gehelen. De basiscompetenties die prioritair aan bod komen tijdens Didactiek PSW/CM/OOW horen bij de volgende functionele gehelen:
  1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
  2. De leraar als opvoeder
  3. De leraar als inhoudelijk expert
  4. De leraar als organisator
  5. De leraar als innovator
  3. Inhoud
  De cursus ‘Inleiding in de Onderwijskunde’ wordt systematisch uitgediept gericht op de Gedrags- en Cultuurwetenschappen. Achtereenvolgens komen aan bod: beginsituatie, doelstellingen, leerinhouden, didactische werkvormen en groeperingsvormen, leermiddelen en didactische evaluatie. De studenten leren deze componenten van het didactisch referentiekader te hanteren om correcte en volledige lesvoorbereidingen te ontwerpen.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  • Van Looy, L. e.a. (2004) Didactisch werkvormenboek voor cultuurwetenschappen. Antwerpen, Garant. Plaats in bibliotheek: sectie OW 371.31 G LOOY 2004. 
  • Verschillende leerplannen van het erkende onderwijskoepels uit de tweede en derde graad voor de vakken Cultuur- en Gedragswetenschappen, Project Algemene Vakken (PAV). 
  • Gangbare handboeken voor bovenvermelde vakken.
      7. Facultatief studiemateriaal
  Zie Blackboard.


  8. Studiebegeleiding
  Studenten kunnen terecht bij de docent en de praktijkassistenten.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 04/10/2007 15:40 marina.decombe   Didactiek politieke en sociale wetenschappen 2
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:CIPSWE01A61261
  Semester:2e semester
  Studiepunten:6
  Uren Studietijd:168
  Uren theorie:60,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Walter Dyck
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties

  Algemene informatie
   
  • Oefenlessen communicatiewetenschappen
  SLO-311
  • Oefenlessen opleidings- en onderwijswetenschappen
  SLO-315
  • Oefenlessen politieke en sociale wetenschappen
  SLO-316

   
  Academiejaar: 2007-2008
  Semester: 1e semester: oefenlessen en –projecten
  2e semester: ervaringsuitwisseling en bijsturingprogramma
  Studiepunten: 3
  Uren lespraktijk: 12 x 2.5 uur = 42
  Uren andere: voorbereidingen etc = 36
  Docent(en): Wil Meeus – bureel S.VE35.205
                      Tom De Roover – bureel S.VE35.403 
                      Alexander Oltmans – bureel S.VE35.207
  Taal: Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie: geen inschrijving onder examencontract
  Aanwezigheid: verplicht
   
  Aanvangscompetenties (begintermen)
  Geen

  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  Het boek van L. Van Looy e.a (2004) Didactisch werkvormenboek voor cultuurwetenschappen.Antwerpen, Garant, moet voor 12 oktober bestudeerd zijn. Toets op 12 oktober.
  Plaats in bibliotheek blok A: DIKR 371.31 G LOOY 2004.


  3. Inhoud

  Tijdens het eerste semester zal de cursist minimaal drie oefenlessen hebben gegeven; variërend in tijd en moeilijkheidsgraad. Doceren, activerende werkvormen en Zelfgestuurd Leren via het ontwikkelen van een Webquest bestrijken een brede waaier aan didactische mogelijkheden die een leraar in de Humane Wetenschappen minimaal moet inoefenen en uiteindelijk beheersen. De lesonderwerpen zijn afkomstig uit de leerplannen en worden opgegeven.

  Werkvormen
  Aan de hand van observatieschema's en een evaluatievragenlijst worden deze lessen geobserveerd in de concrete klassituatie. Er wordt naar gestreefd deze observatie in zo heterogeen mogelijke situaties te laten plaatsvinden, zodat de studenten met verschillende manieren van lesgeven geconfronteerd worden.  Nadien volgt een bespreking, met de begeleiders.
   
  Er wordt zoveel mogelijk gestreefd om video-opnames van de oefensessies te maken.
  Meer uitleg in het document “Practise makes perfect” (zie Blackboard)
   
  Evaluatievormen
  Kenniscomponent werkvormen (zie boek)
  Permanente evaluatie 
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Vaardigheidstrainingen • 5. Evaluatievormen
  Permanente evaluatie:
 • Oefeningen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  • Van Looy, L. eds (2004) Didactisch werkvormenboek voor cultuurwetenschappen. Antwerpen, Garant, moet bestudeerd en gehanteerd worden. Plaats in bibliotheek: sectie OW 371.31 G LOOY 2004.
  • Verschillende leerplannen van het VVKSO en Gemeenschapsonderwijs (GO!) uit de tweede en derde graad voor de vakken Cultuur- en Gedragswetenschappen, Project Algemene Vakken (PAV)
  • Gangbare handboeken voor bovenvermelde vakken  7. Facultatief studiemateriaal  8. Studiebegeleiding

  Naast de contactmomenten wordt er intensief van Blackboard gebruik gemaakt.

  Samenhang met de verschillende stages
  De inleef- en instapstage loopt gelijktijdig met de theoretische vakdidactiek en de interne oefensessies. Hierdoor komt de cursist al zeer snel in contact met de praktijk. 
  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 04/10/2007 14:08 marina.decombe   Stage didactiek politieke en sociale wetenschappen
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:CIPSWE01A61460
  Semester:1e en 2e semester
  Studiepunten:6
  Uren Studietijd:168
  Uren theorie:
  Uren praktijk:150,00
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Walter Dyck
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:geen inschrijving onder credit- en examencontract  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  Het boek van L. Van Looy e.a (2004) Didactisch werkvormenboek voor cultuurwetenschappen.Antwerpen, Garant, moet voor 12 oktober bestudeerd zijn. Toets op 12 oktober.
  Plaats in bibliotheek blok A: DIKR 371.31 G LOOY 2004.


  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  Het boek van L. Van Looy e.a (2004) Didactisch werkvormenboek voor cultuurwetenschappen.Antwerpen, Garant, moet voor 12 oktober bestudeerd zijn. Toets op 12 oktober.
  Plaats in bibliotheek blok A: DIKR 371.31 G LOOY 2004.  3. Inhoud
  Een modeldossier van de stage wordt aan de studenten voorgelegd. De eerste lesvoorbereiding wordt met de studenten individueel besproken.
  15 lessen worden in secundaire of hogescholen gegeven onder intense begeleiding van een mentor. De stagebegeleiding vanuit de opleiding gebeurt door leergesprekken over de inoefening van didactische vaardigheden, dit tesamen met de mentoren.  4. Werkvormen


  5. Evaluatievormen


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Documentatiemap Sociale Wetenschappen.


  7. Facultatief studiemateriaal
  Documentatiemap Sociale Wetenschappen.


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/06/2006 01:01 ecampus   Media en communicatierecht
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:ELCOMM01A14260
  Semester:1e semester
  Studiepunten:5
  Uren Studietijd:140
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:1/2
  Titularis(sen)Leo Neels
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  nihil

  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  nihil


  3. Inhoud
  Mediarecht behandelt de rechtsregels i.v.m. de werking van de media. Deze regels betreffen zowel de grondslagen, als regels i.v.m. het statuut van de media, en ook hun inhoud en de rechtsbescherming.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  nihil


  7. Facultatief studiemateriaal
  nihil


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 10/10/2006 15:05 sophie.verfaillie   Media en politiek
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:ELCOMM01O14340
  Semester:1e semester
  Studiepunten:4
  Uren Studietijd:112
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Stefaan Walgrave
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties

  Basiskennis van de werking van politiek en massamedia  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)  3. Inhoud
  In dit vak wordt ervan uitgegaan dat de elektronische en gedrukte media in de moderne democratieën ook een politieke actor zijn. Ze beïnvloeden de politieke opinies en de participatie van de burgers, geven kansen en/of fnuiken de aspiraties van het middenveld, beïnvloeden de preferenties en de strategieën van politieke elites... Het is deze wisselwerking tussen de media en de andere politieke actoren die in dit vak ter sprake komt. Daarbij kunnen aan bod komen: de rol van de media in de politieke agendasetting, de effectiviteit van verkiezingscampagnes, de betekenis van de media voor mobilisatie, ontzuiling en de politisering van de media en de gevolgen daarvan voor het politieke bedrijf, de manier waarop de politieke wereld greep poogt te krijgen op de media door nieuwe reglementering, of de media aanleiding geven tot spektakelpolitiek en de outing van politici, de opmars van de BV's in de politiek, de verantwoordelijkheid van de media (power without responsibility?).


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Eigen cursus bestaande uit (uitgebreide) powerpointpresentaties.


  7. Facultatief studiemateriaal

  Enkele onderzoeksartikels beschikbaar via Blackboard
  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 05/08/2006 15:30 stefaan.walgrave   Internationale politiek vanaf 1945
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:ELPSWE01A13021
  Semester:2e semester
  Studiepunten:4
  Uren Studietijd:112
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Yvan Vanden Berghe
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  .

  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  - Kennis verwerven en beheersen van de voornaamste feiten van de geschiedenis van 1945 tot het einde van de Koude Oorlog
  - Inzicht verwerven in de oorzaken en gevolgen van deze feiten, in hun samenhang met economische, culturele, sociale en religieuze factoren
  - Inzichten en verklaringen kunnen ondersteunen door een beroep te doen op theorieën van de Internationale Betrekkingen en andere sociale wetenschappen  3. Inhoud
  Vervolg op deel 1. We bespreken de geschiedenis van de internationale betrekkingen vanaf 1945 tot heden. Bijzonder veel aandacht wordt besteed aan het Oost-Westconflict en aan de tegenstellingen binnen het socialistisch kamp. Tot slot wordt ook nagedacht over de mondiale ontwikkelingen sinds het einde van de Koude Oorlog.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Gesloten boek
 • Open vragen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Yvan Vanden Berghe, De Koude Oorlog (1917-1991), Acco, Leuven, 2002, 4de uitgave.


  7. Facultatief studiemateriaal
  - D.F.J. Bosscher, H. Renner en R. Wagenaar, De Wereld na 1945, Utrecht, 2000.
  - W.R. Keylor, The twentieth Century World: 3de ed., New York, 1996.
  - P. Van de Meerssche, Internationale Politiek 1945-2001, Leuven, 2002.
  - W.C. McWilliams en H. Piotrowski (2001), The World since 1945. A History of International Relations, Boulder: Lynne Rienner, 600 p.


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/06/2006 01:01 ecampus   Socialezekerheidsrecht
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:ELPSWE01A14100
  Semester:1e semester
  Studiepunten:4
  Uren Studietijd:112
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Ria Janvier
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  Op zich wordt geen basiskennis verondersteld. Wel is er een duidelijke interferentie met andere opleidingsonderdelen waarin het sociaal beleid in België centraal staat.

  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  Naast een grondige, veeleer theoretische, toelichting bij de algemene regels die onze sociale zekerheid in haar meest ruime betekenis beheersen, streeft de cursus socialezekerheidsrecht er tegelijk naar de studenten een inzicht te geven in de praktijk. Niet enkel de sociale zekerheid voor werknemers komt aan bod, maar doorlopend maken wij de vergelijking met analoge regels voor de zelfstandigen en voor het overheidspersoneel.


  3. Inhoud
  Tegen de achtergrond van haar ontstaansgeschiedenis behandelen wij in eerste orde het toepassingsgebied, de financiering en de administratieve structuren van onze sociale zekerheid. Het zwaartepunt situeert zich in een systematische bestudering van de loonaanvullende vergoedingen - te weten de tegemoetkoming in de gezondheidszorg en de gezinsbijslagen -, respectievelijk de loonvervangende uitkeringen bij ziekte of ongeval van gemeen recht versus arbeidsongevallen en beroepsziekten, in geval van werkloosheid en in de vorm van een rust- of een overlevingspensioen. In de marge gaan wij ook kort in op de gewaarborgde regelingen.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Jaarlijks geactualiseerde cursus, beschikbaar via Blackboard
  Hand-outs, beschikbaar via Blackboard
  Open leerpakketten Gezinsbijslagen in België & Gezondheidszorg in België, beschikbaar via Blackboard
  SIMOENS, D., VAN EECKHOUTTE, W. en VAN STEENBERGE, J., Codex Sociale Zekerheid 2005, Brugge, die keure, 2005, 1.552 p.


  7. Facultatief studiemateriaal
  PUT, J., Praktijkboek Sociale Zekerheid, uitgave 2005, Mechelen, Kluwer, 1.032 p.
  VAN LANGENDONCK, J. en PUT, J., Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 878 p.


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/06/2006 01:01 ecampus   Taal en communicatie - pragmatiek
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:ELPSWE02K22101
  Semester:1e semester
  Studiepunten:4
  Uren Studietijd:112
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Annick De Houwer
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties

  nihil  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  De cursus 'Taal en communicatie' wil de studenten in staat stellen om talige interactie vanop enige afstand te bestuderen en er zo meer inzicht in te krijgen. Dit moet de studenten toelaten om op een meer beredeneerde manier om te gaan met de eigen talige communicatieprocessen, de redenen van misverstanden voortkomend uit talige interactiemomenten beter te kunnen vatten, en ermee rekening te houden in latere interacties.  3. Inhoud
  Deze cursus biedt enkele analytische kaders aan die bijdragen tot meer inzicht in hoe mensen met elkaar communiceren d.m.v. taal. Het centrale theoretische uitgangspunt wordt geboden door de theorieën van Goffmann i.v.m. 'face' en van Brown and Levinson i.v.m. 'politeness'. Daarenboven wordt de rol van de interactionele context ook centraal gesteld in deze cursus. Daarom wordt er specifiek aandacht gehecht aan talige interactie in verschillende domeinen (gezin, sociale domein, onderwijs, werk, 'service encounters').
  De cursus richt zich voornamelijk op echte interactie zoals die zich elke dag in miljoenen verschijningsvormen voordoet. Centraal staan dan ook transcripties van echte conversaties. Deze zijn de basis voor vele analyses tijdens de colleges, en studenten moeten ook leren om zelf transcripties te maken.
  Alhoewel de cursus vooral persoonlijke 'face-to-face' interactie belicht, wordt er ook aandacht besteed aan vormen van schriftelijke persoonlijke interactie (e-mail, formele brieven).  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep
 • Scriptie: In groep

 • Projectwerk:
 • In groep • 5. Evaluatievormen
  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting

 • Presentatie


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Boxer, Diana, 2002. Applying sociolinguistics. Domains and face-to-face interaction. John Benjamins: Amsterdam/Philadelphia.
  Collegenota's.


  7. Facultatief studiemateriaal  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 22/03/2007 03:15 annick.dehouwer   Studium Generale
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:3BUA-030
  Semester:1e en 2e semester
  Studiepunten:3
  Uren Studietijd:84
  Uren theorie:16,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:1/2
  Titularis(sen)Alain Verschoren
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties


  *Volgtijdelijkheid
  Geen


  2. Eindcompetenties (eindtermen)  3. Inhoud
  Alle informatie over deze lezingenreeks is te vinden op Studium generale.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal  7. Facultatief studiemateriaal  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 16/04/2007 12:36 ann.aerts   Wetenschap en schrijven
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:BLGERM01O13130
  Semester:2e semester
  Studiepunten:4
  Uren Studietijd:112
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Geert Lernout
  Gert Morreel
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  nihil

  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  nihil


  3. Inhoud
  Wetenschap en literatuur zijn enerzijds totaal tegengestelde disciplines (volgens C.P. Snow behoren ze zelfs tot twee verschillende culturen), maar anderzijds hebben ze ook weer een en ander met elkaar gemeen. In deze cursus, die bedoeld is voor studenten letteren en wetenschappen, komen zowel de verschillen als de overeenkomsten aan bod. Eerst wordt een inleiding gegeven van de filosofie en sociologie van de wetenschap. Daarna bekijken we een aantal populair-wetenschappelijke werken, zoals die van Stephen Jay Gould, Stephen Hawking, E.O. Wilson, Roger Penrose, enzovoort, met bijzondere aandacht voor de manier waarop deze auteurs hun inzichten 'vertalen' voor een groot publiek.

  In de marge van deze lectuur bekijken we ook kort de zogenaamde 'science wars', meer bepaald de Sokal-affaire. Daarnaast zullen we natuurlijk ook bekijken hoe de wetenschap en wetenschapsbeoefenaars in romans, gedichten en toneelstukken worden voorgesteld.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Wordt later meegedeeld.


  7. Facultatief studiemateriaal
  nihil


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/06/2006 01:01 ecampus   Documentaire informatiemarkt
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60510
  Semester:onbekend
  Studiepunten:4
  Uren Studietijd:112
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Paul Nieuwenhuysen
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  ---

  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  ---


  3. Inhoud
  Confronteren van de studenten met de documentaire informatiemarkt, de publiek toegankelijke informatiebronnen. Documentaire informatie kunnen we ruim opvatten:
  - klassieke hard-copy documenten,
  - informatie in databases,
  - netwerk gebaseerde hypermedia,
  - multimedia computerbestanden,
  - computerprogrammatuur,...

  Inleidend komt een overzicht aan bod van de informatiemarkt en -industrie plus een bondig overzicht van begrippen in verband met ¿information retrieval¿ en onderwerpsontsluiting, browsing versus searching, ...
  Om de vakgerichte categorisering te vermijden kunnen we het geheel verdelen in onderdelen aan de hand van de verschillende distributiemedia en -methodes:
  - Hard copy
  - CD-ROM
  - Netwerkgebaseerde bronnen: databanken, informatie die beschikbaar is via Internet (met ftp, gopher envooral World-Wide Web, ¿), bestanden van uitgevers en boekhandelaars, bibliotheekcatalogi, interessegroepen gebaseerd op electronische post en op Usenet News,... (met Internet-directories en -indexen om informatie op te sporen)
  - Documentleverantie/Interbibliothecaire bruikleen...

  Belicht worden telkens: kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van inhoud en werking van de informatiesystemen, de kosten, de noodzakelijke vaardigheden om er mee om te gaan,...
  4. Werkvormen
  Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen
  Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Een overzicht van de inhoud en de uitleg over de Evaluatie worden ter beschikking gesteld in gedrukte vorm, alsook al het materiaal te kennen door de studenten. Daarnaast is dit alles ook beschikbaar op http://www.vub.ac.be/BIBLIO/personal/nieuwenhuysen/courses/
  en vanop de www site van IBW (Informatie- en Bibliotheekwetenschap) aan de UA, Campus Drie Eiken.  7. Facultatief studiemateriaal
  Aangegeven in de uitgebreide bibliografie bij elk hoofdstuk, ter beschikking gesteld aan de studenten.
  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/06/2006 01:01 ecampus   Geschiedenis van de natuur- en medische wetenschappen
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60520
  Semester:1e en 2e semester
  Studiepunten:4
  Uren Studietijd:112
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Robert Van Hee
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  ---

  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  ---


  3. Inhoud
  Geschiedenis van de wis- en fysica (D. Callebaut)
  De wonderbaarlijke evolutie van de fysica (verweven met wis- en sterrenkunde) wordt geschetst van de Copernicaanse revolutie tot de axiomatisatie van Newton. Met veel lichtbeelden en transparanten.

  Geschiedenis van de chemie (H. Deelstra)
  In dit onderdeel van de cursus zal gehandeld worden over de geschiedenis van de klassieke chemie (tot 1900). Na een behandeling van de prelude (tot 1750), zal ingegaan worden op de ontwikkeling van de fundamentele theorieën (1750-1860), waarna het ontstaan en de groei van verschillende specialisaties (anorganische-, organische-, analytische chemie en de fysiochemie en de biochemie) besproken zal worden (tot 1900).

  Geschiedenis van de geneeskunde (R. Van Hee)
  In dit onderdeel van de cursus zal worden ingegaan op de evolutie van het medisch denken door de eeuwen heen. Hierbij zullen zowel filosofische als wetenschappelijke, instrumentele en biografische aspecten aan bod komen. De besproken periodes zullen de oudheid, de middeleeuwen, de renaissance, de moderne tijden en het hedendaagse tijdperk omvatten. Tijdens de lessen wordt uitgebreid gebruik gemaakt van lichtbeelden.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  ---


  7. Facultatief studiemateriaal
  ---


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/06/2006 01:01 ecampus   Wetenschapskritiek
   
  Academiejaar:2006-2007
  Code opleidingsonderdeel:ELPSWE02K25020
  Semester:1e semester
  Studiepunten:4
  Uren Studietijd:112
  Uren theorie:30,00
  Uren praktijk:
  Uren andere:
  Deeltijds programma:
  Titularis(sen)Erik Oger
  Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
  Info semesterexamen:
  Info contractrestrictie:  1. Aanvangscompetenties (begintermen)
  *Algemene competenties
  Kennis van de grondproblemen uit de wijsbegeerte en ervaring in onderzoek op het gebied van de sociale wetenschappen.

  *Volgtijdelijkheid  2. Eindcompetenties (eindtermen)
  Doorvoeren van een reflectie op de eigen wetenschappelijke discipline.


  3. Inhoud
  In de cursus zullen o.a. de volgende thema's aan bod komen.
  1. Verduidelijking van de noties 'wetenschap' en 'kritiek' (Kant, Marx)
  2. Eenheid, tweeheid of veelheid van de wetenschappen. Het neo-positivisme poneerde het ideaal van een eenheidswetenschap. Vanuit neo-kantiaanse hoek verdedigde men een dualisme van natuur- en menswetenschappen. Maar ook dit dualisme gaat voorbij aan de complexiteit en specificiteit van de sociale wetenschappen.
  3. De discussie over de methodologie van de sociale wetenschappen slingert voortdurend heen en weer tussen objectivistische en een subjectivistische benadering.
  4. Zijn de wetenschappen en in het bijzonder de sociale wetenschappen waardevrij?


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding
 • Open boek • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Teksten van de docent.


  7. Facultatief studiemateriaal
  ...


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/06/2006 01:01 ecampus