Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen  
    
Toelatingsvoorwaarden
een diploma van het secundair onderwijs, van het hoger onderwijs, van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid,  of van een diploma of getuigschrift dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
Doelstellingen - eindtermen
 1. De bachelor sociologie heeft kennis van en inzicht in de basisbegrippen en theoretische hoofdstromingen van de sociologie.
 2. De bachelor sociologie heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek en kan eenvoudige toepassingen maken.
 3. De bachelor sociologie heeft kennis van en inzicht in de oorzaken, gevolgen en onderlinge verwevenheden van de belangrijkste sociale ontwikkelingen binnen moderne samenlevingen.
 4. De bachelor sociologie heeft kennis van en inzicht in de hoofdtrekken van de Vlaamse/Belgische/Europese maatschappelijke context, met inbegrip van de belangrijkste sociale vraagstukken die zich daarbinnen manifesteren.
 5. De bachelor sociologie heeft kennis van en inzicht in de centrale vraagstukken en debatten uit enkele sociologische deeldomeinen.
 6. De bachelor sociologie heeft kennis van en inzicht in tenminste een specifieke beleidssector en van een specifiek type beleidsvraagstuk, bekeken vanuit een sociologisch perspectief.
 7. De bachelor sociologie heeft een inleidende kennis van en inzicht in aangrenzende disciplines: filosofie, geschiedenis, psychologie, economie, recht.
 8. De bachelor sociologie beschikt over algemene academische vaardigheden, zoals logisch redeneren, analytisch denken, het vermogen tot argumenteren.
 9. De bachelor sociologie kan ongestructureerde maatschappelijke probleemdefinities vertalen in sociologische onderzoeksvragen.
 10. De bachelor sociologie kan in team en onder begeleiding sociaalwetenschappelijk onderzoek verrichten, d.w.z. bij een onderzoeksvraag een passende theorie en onderzoeksopzet kiezen en stapsgewijs uitvoeren.
 11. De bachelor sociologie kan schriftelijk en mondeling rapporteren op academisch niveau in het Nederlands (en kan synthetisch rapporteren in het Engels en het Frans).
 12. De bachelor sociologie kan een veelheid van traditionele en moderne informatiebronnen (zoals vakliteratuur, onderzoeksrapporten, beleidsdocumenten, informanten, databestanden en internetbronnen) opsporen, er de kwaliteit van beoordelen en er de relevante informatie uit distilleren.
 13. De bachelor sociologie kan empirische bronnen kritisch gebruiken, onder meer op basis van vragen als: hoe is het empirisch materiaal gegenereerd? Wat betekent dat bijgevolg voor de betekenis, betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid ervan?
 14. De bachelor sociologie kan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertalen in praktische beleidsaanbevelingen.
 15. De bachelor sociologie kan het veld waarbinnen hij beroepsmatig opereert (sociologisch) interpreteren en op basis daarvan de eigen functievervulling ontwikkelen.
 16. De bachelor sociologie kan de ethische dimensie van een maatschappelijk probleem onderscheiden en erover reflecteren.
 17. De bachelor sociologie kan, met het oog op de doelmatige en constructieve oplossing van een probleem, met anderen in een sfeer van open communicatie en wederzijds respect samenwerken.
 18. De bachelor sociologie heeft een open intellectuele instelling, volgt maatschappelijke ontwikkelingen op, en is ontvankelijk voor inzichten uit andere disciplines

Toegang tot verdere studies
Een bachelor diploma geeft rechtstreeks toegang tot ten minste één masteropleiding.