Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen  
    
Toelatingsvoorwaarden
Rechstreeks: academische bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
 
Mits voorbereidingsprogramma: academische bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde, economisch beleid en handelsingenieur en bachelor in de sociaal-economische wetenschappen
Doelstellingen - eindtermen
De master in de TEW: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica beoogt volgende eindcompetenties: 
- Het beheersen van de algemene competenties op een gevorderd niveau:
 • De academisch gevormde Master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica onderscheidt zich door een ruime en tegelijk specifieke en op wetenschappelijke inzichten gebaseerde kennis en een geheel van academische vaardigheden. Dit blijkt o.a. uit zijn/haar capaciteit tot logisch redeneren, de wetenschappelijke denk- en handelswijze, het kunnen omgaan met complexe problemen en de reflectie over de ontwikkeling van mogelijke oplossingen, het herleiden van ongestructureerde problemen tot hanteerbare onderzoeksvragen, en het beargumenteren van de voorgestelde oplossing(en).
 • De master kan relevante informatie (literatuur of gegevens) over een bepaald thema snel en efficiënt opsporen en synthetiseren met het oog op te nemen beslissingen binnen de organisatie waar hij/zij werkt en kan een heldere voorstelling schetsen van mogelijke beleidsopties voor de organisatie. .
 • De master wordt ook gekenmerkt door een open intellectuele instelling, heeft oog voor de verscheidenheid (en tegenstrijdigheid) van maatschappelijke standpunten en perspectieven, hij/zij kan deze kritisch plaatsen en er een standpunt tegenover innemen.
 • De master kan de complexe ethische aspecten van maatschappelijk en economisch handelen in de samenleving onderscheiden en er kritisch over reflecteren en adviseren.
- Het beheersen van de algemene wetenschappelijke competenties op een gevorderd niveau:
 • De master kan maatschappelijke problemen definiëren, helder uiteenzetten in economische termen, vertalen in onderzoeksvragen, er hypothesen over formuleren en deze grondig theoretisch onderbouwen.
 • Vertrekkend van een probleemstelling kan de master een geschikte onderzoeksmethode uitkiezen, adequate kwalitatieve en kwantitatieve data verzamelen, verwerken, analyseren en kritisch duiden. 
- Een gevorderd begrip en inzicht in de wetenschappelijk-disciplinaire kennis:
 • De master kan onderzoeks- en/of beleidsplannen in verband met economische problemen ontwikkelen en uitwerken.
 • De master kan de onderzoeksbevindingen kwaliteitsvol en helder rapporteren zowel schriftelijk (publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift, beleidsrapport) als mondeling, (presentatie op een congres, studiedag, stafvergadering, ...). Hij/zij is ook bekwaam om actief deel te nemen aan wetenschappelijke bijeenkomsten. 
- Zelfstandigheid:
 • Het masterprogramma Handelsingenieur in de Beleidsinformatica leidt studenten op die na hun afstuderen kunnen functioneren op academisch niveau en in staat zijn zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.
 • De master beschikt over de algemene en beroepsspecifieke competenties om zelfstandig te kunnen werken in beleidsondersteunende functies, onderzoeks- en beheersfuncties, onderwijs, public relations, staffuncties, ... en dit zowel in de publieke als in de privésector. 
- Internationale gerichtheid:
 • De master kent de internationale organisaties en structuren die het economisch beleid mee vorm geven.
 • De master is in staat om de internationale kennisontwikkeling in zijn vakgebied te volgen en er desgevallend aan te participeren. 
Deelcompetenties 

Opdat bovenstaande eindcompetenties gerealiseerd zouden kunnen worden, moet de masterstudent Handelsingenieur in de Beleidsinformatica onderstaande deelcompetenties verwerven. 
 1. De master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica kent de grondbegrippen en theorieën van zowel technische als managementaspecten van de discipline van de beleidsinformatica en kan de stand van de wetenschappelijke discussie en de nieuwste ontwikkelingen ervan beschrijven. De master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica kan ICT-applicaties kaderen in een brede organisatorische context en de economische waarde ervan beoordelen. Hij/zij onderkent de verschillende dimensies die aan bod moeten komen bij de implementatie van deze oplossingen in organisaties.
 2. De master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica is in staat om op een systematische manier bronnen en onderzoeksliteratuur over een specifiek ICT-beleidsvraagstuk te verzamelen en kritisch te verwerken vanuit een multidisciplinaire invalshoek.
 3. Op basis van zijn analystisch inzicht en methodologische vorming kan de master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica zelfstandig of in groepsverband, op een wetenschappelijk wijze een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksopzet uittekenen, (empirische) gegevens verzamelen, verwerken en tot onderbouwde conclusies komen. Hij of zij kent de mogelijkheden en beperkingen van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 4. De master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica kan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek kritisch evalueren en vertalen naar praktische beleidsaanbevelingen.
 5. De master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica ontwikkelt zijn/haar academische kernvaardigheden (zoals zelfstandig analyseren en synthetiseren, zelfstandig redeneren, oordelen en communiceren) verder en onderkent het belang van zelfstudie en levensbreed leren.
 6. De master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica kan zowel schriftelijk als mondeling doelgericht communiceren en rapporteren en dit zowel interpersoonlijk, in groep als in de organisatie.
 7. De master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica kan initiatief nemen en zelfstandig (creatieve) oplossingen formuleren voor complexe problemen.
 8. De master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica hanteert een wetenschappelijk kader bij de analyse van ICT-gegevens/-problemen. Hij/zij benadert informatie op een onafhankelijke en kritische manier. 
 9. De master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica kan zijn/haar functioneren actief aligneren op de doelstellingen van de organisatie waarbinnen hij/zij werkt.
 10. De master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica is in staat om op een positieve manier om te gaan met het multiculturele, internationale of multinationale karakter van de organisatie waarbinnen hij/zij functioneert.

Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.

ECTS-coördinator

Prof. dr. L. Van Hoof, liliane.vanhoof@ua.ac.be

Ms. G. Boeckx, gerda.boeckx1@ua.ac.be (admin)