Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen  
    
Toelatingsvoorwaarden
een diploma van het secundair onderwijs, van het hoger onderwijs, van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid,  of van een diploma of getuigschrift dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
Doelstellingen - eindtermen
 1. De bachelor kan de belangrijkste theorieën en onderzoeken in het brede domein van de communicatiewetenschappen beschrijven en duiden, vanuit een algemeen sociaal-wetenschappelijk perspectief.
 2. De bachelor kent de belangrijkste onderzoeksmethoden op het gebied van de sociale wetenschappen in het algemeen en de communicatiewetenschappen in het bijzonder, bijvoorbeeld: kwalitatieve en kwantitatieve inhoudsanalyse,
  survey-onderzoek, diverse methoden van mediaonderzoek, focusgroepen, etnografisch onderzoek. Hij of zij kan op basis van deze methodenkennis zelfstandig of in groepsverband wetenschappelijk of beleidsgericht onderzoek initiëren en/of ontwerpen en verrichten.
 3. De bachelor kan problemen van sociaal-wetenschappelijke aard en van communicatiewetenschappelijke aard in het bijzonder, analyseren. Deze analytische attitude en vaardigheden zijn prioritair om ieder van de kerntaken op bevredigende wijze tot uitvoering te kunnen brengen.
 4. De bachelor kan genuanceerd oordelen en stelt zich open en tolerant op ten aanzien van diverse politieke, culturele en levensbeschouwelijke overtuigingen.
 5. De bachelor beschikt over maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.
 6. De bachelor kan reflecteren op het brede gebied van communicatie in het algemeen, en heeft daarbij oog voor het complexe samenspel van sociale, culturele, economische, technologische, en politieke facetten. De bachelor houdt tevens rekening met de ethische implicaties van communicatievormen en –uitingen.
 7. De bachelor heeft een internationaal ingestelde houding en beschikt over taal en communicatievaardigheden die nodig zijn in internationale settings.
 8. De bachelor kan basis- en kernbegrippen binnen het terrein van de sociale wetenschappen en de communicatiewetenschappen in het bijzonder, helder definiëren en duiden.
 9. De bachelor kan een wetenschappelijk rapport op het terrein van de communicatie schrijven en presenteren.
 10. De bachelor kan argumenteren en redeneren, drogredenen onderkennen, maatstaven voor argumentatie ontwikkelen, plausibele standpunten erkennen, en kritische standpunten innemen.
 11. De bachelor kan wetenschappelijke en journalistieke teksten in het Nederlands, Frans en Engels lezen, begrijpen en analyseren.
 12. De bachelor kan werken met elektronische leer- en onderzoeksmiddelen.
 13. De bachelor kan een communicatie- en beleidsplan opstellen.

Toegang tot verdere studies
Een bachelor diploma geeft rechtstreeks toegang tot ten minste één masteropleiding.

ECTS-coördinator

Inkomende studenten: Ms Natalya Krasnoboka, erasmus-com@ua.ac.be

Uitgaande studenten: Ms Corine Van Hellemont, erasmus-com@ua.ac.be