Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen  
    
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: academische bachelor in de communicatiewetenschappen, de sociologie, de politieke wetenschappen en in de sociaal-economische wetenschappen 

Mits voorbereidingsprogramma: andere academische bachelors in de humane wetenschappen 

Mits schakelprogramma: professionele bachelor in de communicatiewetenschappen en in de journalistiek 
Doelstellingen - eindtermen

1. De master kent de grondbegrippen en theorieën van maatschappelijke, organisatorische en interpersoonlijke communicatie en kan de stand van de wetenschappelijke discussie beschrijven.
 
2. De master is in staat om op een systematische manier bronnen en onderzoeksliteratuur over een specifiek communicatiewetenschappelijk vraagstuk te verzamelen en kritisch te verwerken.
 
3. De master onderkent de communicatieve en mediale dimensies van maatschappelijke problemen en hun mogelijke oplossing, op micro- en macrovlak (mondiaal).
 
4. De master kan zowel schriftelijk als mondeling, via visuele of multimediale technieken doeltreffend communiceren en dit zowel op interpersoonlijk als op groep-, organisatie- en massamediaal niveau.
 
5. De master heeft inzicht in de aard, de problemen en de mogelijkheden van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en kan de voornaamste methoden en technieken van waarneming en bewijsvoering binnen de communicatiewetenschappen hanteren.
 
6. De master kan de belangrijkste fasen (productie, verspreiding, gebruik) en de voornaamste modi van communicatie, mediatypen en mediasystemen binnen de samenleving beschrijven, en relateren aan de politieke, sociale, culturele en economische functies en inbedding ervan.
 
7. De master kent de historische en epistemologische achtergronden van de communicatiewetenschap en haar bevindingen.
 
8. De master beschikt over multiculturele geletterdheid. Hij of zij heeft een positieve attitude en gefundeerde kennis die hem of haar in staat stelt om op een humane en creatieve wijze te functioneren in multiculturele samenlevingen en werkomgevingen.
 
9. De master kan de complexe ethische aspecten van communicatief handelen in de samenleving onderscheiden.
 
 
Van de afgestudeerde master in de communicatiewetenschappen met afstudeerrichting strategische communicatie wordt verder verwacht dat hij of zij de volgende specifieke kerncompetenties verwerft:
 
10. De master heeft een grondige kennis van de grondbegrippen, theorieën, bevindingen, wetenschappelijke discussies, methoden en technieken van het domein van de Strategische Communicatie en kan deze herkennen, identificeren en definiëren.
 
11. De master heeft het inzicht om specifieke strategische communicatiemiddelen te plaatsen binnen het ruimere mediaveld. Hij/zij bezit een hoge graad van mediastrategische competentie en kan communicatiemiddelen ontleden, vergelijken en evalueren.
 
12. De master kan kritisch reflecteren over het wetenschappelijke veld van de strategische communicatie: hij/zij is in staat wetenschappelijke teksten te beoordelen door kritiek te formuleren op concepten, methodes en analyses.
 
13. De master kan kritisch reflecteren over strategische communicatiefenomenen: hij/zij is in staat maatschappelijke fenomenen van strategische communicatie te beoordelen vanuit wetenschappelijke invalshoek en kan weloverwogen standpunten innemen in actuele debatten.
 
 
Van de afgestudeerde master in de communicatiewetenschappen met afstudeerrichting mediacultuur wordt verder verwacht dat hij of zij de volgende specifieke kerncompetenties verwerft:
 
14. De master heeft een grondige kennis van de grondbegrippen, theorieën, bevindingen, wetenschappelijke discussies, methoden en technieken van het domein van de Mediacultuur.
 
15. De master heeft het inzicht om specifieke media(producten) te plaatsen binnen het ruimere hedendaagse mediaveld en de visuele cultuur. Hij/zij bezit een hoge graad van visuele geletterdheid en kan beelden ontleden, vergelijken en evalueren.
 
16. De master kan kritisch reflecteren over het wetenschappelijke veld van de mediacultuur: hij/zij is in staat wetenschappelijke teksten te beoordelen door kritiek te formuleren op concepten, methodes en analyses.
 
17. De master kan kritisch reflecteren over media- en visuele cultuur: hij/zij is in staat maatschappelijke fenomenen van media- en visuele cultuur te beoordelen vanuit wetenschappelijke invalshoek en kan weloverwogen standpunten innemen in actuele debatten.
Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.

ECTS-coördinator

Inkomende studenten: Ms Natalya Krasnoboka, erasmus-com@ua.ac.be

Uitgaande studenten: Ms Corine Van Hellemont, erasmus-com@ua.ac.be