Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen  
    
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: bachelor in de politieke wetenschappen, de sociologie, de communicatiewetenschappen en in de sociaal-economische wetenschappen

Mits voorbereidingsprogramma: andere academische bachelors en masters
Doelstellingen - eindtermen
Qua te verwerven kennis moet de afgestudeerde master in Politieke Communicatie kennis en inzicht verworven hebben op de volgende gebieden:
 • de belangrijkste en centrale theorieën en onderzoeken op het gebied van politieke communicatie, met name over media en politiek, politieke psychologie, publieke opinie, overheidscommunicatie en politieke marketing, nieuwe media en politiek. Het betreft hier de ontwikkeling van de vakspecifieke wetenschapsbeoefening: begrippen, concepten, modellen, theorieën, benaderingen en problemen van het eigen vakgebied. Het vakgebied is van nature multidisciplinair. De vakspecifieke wetenschappelijke kennis op het terrein van politieke communicatie is dus discipline-overstijgend maar het sociaal-wetenschappelijke perspectief blijft de voornaamste bron (C1).
 • de recente ontwikkelingen op het terrein van de politieke communicatie, met name de rol van media en communicatie in de politiek, de politiek- psychologische ontwikkelingen, de trends in het onderzoek naar de publieke opinie. De afgestudeerde beschikt over ruime kennis van en diepgaande belangstelling voor actuele ontwikkelingen van diverse aard die relevant zijn voor zijn/haar vakgebied (C2).
 • de ethische implicaties van de impact van de media, politieke communicatie, overheidscommunicatie en politieke marketing (C3).
 • de belangrijkste onderzoeksmethoden op het gebied van de politieke communicatie: kwalitatieve en kwantitatieve inhoudsanalyse, discoursanalyse, diverse methoden van publieksonderzoek, experimenten. Deze vakspecifieke methoden zijn grotendeels de methoden en technieken van het sociaal-wetenschappelijke onderzoek in het algemeen (C4).
 • de belangrijkste beleidsinstrumenten in het spanningsveld media-politiek- publiek (C5). 
De afgestudeerde master in Politieke Communicatie moet de volgende (intellectuele) attitudes verwerven tijdens zijn opleiding:
 • een analytische houding ten aanzien van problemen van politieke communicatie. Deze analytische attitude is prioritair om ieder van de kerncompetenties op bevredigende wijze tot uitvoering te kunnen brengen (C6).
 • genuanceerd oordelen en zich open en tolerant opstellen ten aanzien van diverse politieke, culturele en levensbeschouwelijke overtuigingen (C7).
 • over maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef beschikken en kunnen reflecteren op het gebied van politieke communicatie in relatie tot de samenleving en rekening houden met sociale, culturele, economische, technologische en politieke facetten betreffende media/communicatie (C8).
 • een kritisch besef van de context waarbinnen politieke communicatie plaatsvindt, en van de complexiteit van de politieke communicatieproblematiek, in federaal, Europees, en internationaal verband (C9).
 • een grote (wetenschappelijke) nieuwsgierigheid inzake kwesties van politieke communicatie en de interactie tussen politiek, media en publieke opinie (C10).
De verworven vaardigheden van de afgestudeerde master in Politieke Communicatie zijn zodanig dat hij/zij
 • problemen van politieke communicatie helder kan definiëren en duiden (C11).
 • problemen van politieke communicatie adequaat kan omzetten in een onderzoeksopzet, deze vragen kan operationaliseren en indiceren (C12).
 • in het spanningsveld media-politiek-publiek zelfstandig kwalitatief en kwantitatief onderzoek kan uitvoeren aan de hand van de gangbare sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden (C13).
 • een wetenschappelijk rapport of beleidsrapport kan schrijven en presenteren (C14).
 • vanuit het vakdomein een eigen visie en mening kan ontwikkelen over vraagstukken van politieke communicatie (C15);
 • kan argumenteren en logisch redeneren, drogredenenen onderkennen, maatstaven voor argumentatie ontwikkelen en plausibele standpunten herkennen (C16).
 • de essentie van complexe materies en dossiers in de politieke communicatie kan blootleggen (C17).
 • in team kan samenwerken door duidelijk te communiceren en actief te luisteren (C18).

Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.