Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Duitse grammatica: theorie 2
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLD2200
Semester:1e en 2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Tanja Mortelmans
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Duits
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Van de studenten wordt verwacht dat ze het vak 'Duitse grammatica: theorie 1' of Duitse grammatica: oefeningen 1 met succes hebben afgelegd.
Kennis van het Nederlands is noodzakelijk omwille van de sterk contrastieve inslag van dit vak.


*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
Naast de praktische beheersing van de Duitse grammatica wordt ook een beter inzicht in het grammaticale systeem van het Duits nagestreefd: van de studenten wordt niet alleen verwacht dat ze weten hoe en wanneer een bepaalde vorm of constructie wordt gebruikt, maar ook (in de mate van het mogelijke) waarom deze verschijnt.


3. Inhoud
In de theoretische grammatica wordt de kennis die in het vak Duitse grammatica: theorie 1 verworven werd, verder uitgebreid. Concreet staan daarbij volgende thema's op het programma: 
 • de woordsoorten telwoord (Zahlwort), voorzetsel (Präposition), bijwoord (Adverb), voegwoord (Konjunktion) en voornaamwoord (Pronomen).
 • de grammaticale categoriën van het werkwoord (i.h.b. Modus en Genusverbi (= actief en passief))
 • Argumentstructuur (die Rektion des Verbs): we gaan in op de verschillende objecten bij het werkwoord (Akkusativobjekt, Dativobjekt, Genitivobjekt, Präpositionalobjekt).
 • Modale werkwoorden: betekenis en gebruik van wollen, sollen, mögen, dürfen, müssen en können. De begrippen 'deontisch' en 'epistemisch' worden behandeld; verder focussen we op gelijkenissen en verschillen met het Nederlands.
 • Infinitiefconstructies: welke werkwoorden kunnen in het Duits met een infinitief (al dan niet met -te) worden verbonden? In het Nederlands zijn de opties in de regel groter (bijvoorbeeld: Het gaat regenen; Hij komt zijn vrouw afhalen; Ze stond te praten). Hoe moeten dergelijke infinitiefconstructies in het Duits vertaald worden worden?4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Ten Cate, Abraham u.a. Deutsche Grammatik. Bussum: Coutinho. (laatste editie, o.a. verkrijgbaar bij Acco)


  7. Facultatief studiemateriaal
  DUDEN, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim: Dudenverlag (= Duden in 12. Bdn.; Bd. 4).
  DUDEN Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag. (laatste editie!)
  Van Dale. Groot Woordenboek Nederlands-Duits & Duits-Nederlands.(laatste editie!)


  8. Studiebegeleiding
  Studenten kunnen contact opnemen met de docente op het nummer 03/265.42 64 of via e-mail (tanja.mortelmans@ua.ac.be).


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 23/09/2010 15:01 tanja.mortelmans