Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Franse taalbeheersing 2: grammatica en lexicon
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLF0210
Semester:1e en 2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Alex Vanneste
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Frans
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Actieve en passieve kennis van het hedendaags Frans (spreken, luisteren, lezen en schrijven) van het niveau zoals verondersteld na het volgen van het opleidingsonderdeel Taalbeheersing 1: Grammatica & Lexicon 1 (Ba1) en het behalen van de vereiste credits voor dit opleidingsonderdeel.*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

Dit opleidingsonderdeel beoogt een verdere verdieping en optimalisatie van de actieve en passieve kennis van het hedendaags Frans (spreken, luisteren, lezen en schrijven) van het niveau zoals verondersteld na het volgen van het opleidingsonderdeel Taalbeheersing 1: Grammatica & Lexicon 1 (Ba1) en het behalen van de vereiste credits voor dit opleidingsonderdeel.
3. Inhoud
 • Het komt er andermaal en vooral niet op aan de grammaticale regels van het Frans te kunnen reproduceren, maar wel in staat te zijn ze op een consequente en doeltreffende wijze toe te passen, ze te beheersen als onderliggend systeem voor zowel de productie als de receptie van het gesproken en geschreven Frans. 
 • Verdere studie en verdieping van de grammatica en het lexicon van het hedendaags Frans, inzonderheid via traditionele en computerondersteunde oefeningen, zowel klassikaal als door begeleide zelfstudie. De studie van de grammatica gebeurt op een kritische en linguïstisch onderbouwde basis en centreert zich rond een aantal belangrijke thema's: de nominale groep (inz. pronomina), de werkwoordgroep (gebruik van tijden en wijzen van het Franse werkwoord) en een aantal losstaande elementen.  
 • In dit opleidingsonderdeel wordt de competentie nog opgebouwd via begeleide zelfstudie van een aantal geselecteerde vereiste competenties van het Frans, inzonderheid deze die specifieke problemen stellen voor moedertaalsprekers Nederlands (via "Vous Dites") en via Blackboardoefeningen omtrent spelling (ORTHO) en de beheersing van spreekwoorden.
 • Verder wordt een over het ganse jaar gespreide herhaling van de Franse grammatica voorzien, inz. door zelfstudie via BEAUJEU, 1991. Diverse oefeningen zijn tevens beschikbaar op Blackboard.
 • Regelmatig worden voortgangstoetsen voorzien, overeenkomstig de jaarplanning, waarvan de resultaten in de portfolio van de student worden gevoegd.
 • Syntactische analyse van de Franse zin met controletoets.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Werkcolleges
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Portfolio


  5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Meerkeuzevragen
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • (tussentijdse) testen

 • Portfolio:
 • met mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

   

  BEAUJEU C.-M. & Al., Grammaire (Cours de Civilisation française de la Sorbonne) 350 Exercices -  Niveau supérieur II , Paris, Hachette, 1991.

   

  DESMET P. & Al., Vous Dites?!  Répertoire d’erreurs courantes en français chez les néerlandophones , 6e éd ., Leuven/Amersfoort, Acco, 1996.

   

  DESMET P. & G. VANHEE,  Vous Dites?!  Répertoire d’erreurs courantes en français chez les néerlandophones .  Exercices , Leuven/Amersfoort, Acco, 1996.

   

  DESMET P. & G. VANHEE,  Vous Dites?!  Répertoire d’erreurs courantes en français chez les néerlandophones .  Corrigé des exercices , Leuven/Amersfoort, Acco, 1996.

   

  GREVISSE M., Le bon usage, 13e éd . refondue par André GOOSSE, Gembloux, Duculot, 1994

   

  VANNESTE A., Exercices de grammaire normative du français II , Antwerpen, Universitas, 2009.
  7. Facultatief studiemateriaal

   

  Raadpleeg de studiewijzer voor meer details.

   

  ZEER NUTTIGE OEFENINGBOEKEN

   

  BAKKER F. & Al., Vice Versa, Schriftelijke taalverwerving Frans voor gevorderden, Muiderberg, Coutinho, 2003 (met oefen-CD).  Bevat vooral woordenschat- en vertaaloefeningen.

   

  CORNU P., H. GROTHEN & J. LAMOTE, Erreurs courantes commises en français par (tous) les néerlandophones , Antwerpen, Garant, 1999 (met oplossingen van de oefeningen).  Oefenboek (met oplossingen) omtrent items waar vooral Nederlandstaligen vaak moeite mee hebben. 

   

  GOES J., (Ver)taal(be)oefening Frans, Oefeningen op de grammatica van het Frans voor het voortgezet en hoger onderwijs, Gent, Academia Press, 2000 (+ corrigés).  Vertaaloefeningen (met oplossingen) die geordend zijn volgens de onderdelen van de traditionele normatieve grammatica (naamwoord, adjectief, werkwoord, enz.)

   

  HAENSCH G. & MAROT J., Le français tel qu'on le parle, Exercices pratiques de langue française, München, Hueber, 1996 (+ Corrigé et commentaires pour le maître).  Zeer goed oefenboek (met oplossingen) over alle mogelijke grammaticale, lexicale, stylistiche en spellingsproblemen van het Frans.

   

  VANNESTE A., Grammagraphie, Leuven, Acco, 1987.  Overzicht (met commentaar) vban het bestaand oefenmatreriaal.

   

  WOORDENBOEKEN

   

  AL B.P.F., Van Dale Groot Woordenboek Frans-Nederlands, Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1983.

   

  AL B.P.F., Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Frans, Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1985.

   

  Wolters Frans Woordenboek, Nederlands-Frans , Groningen, Wolters-Noordhoff, 1979.

   

  Wolters Frans Woordenboek, Frans-Nederlands , Groningen, Wolters-Noordhoff, 1989.

   

  ROBERT P., Le petit Robert, Paris, Le Robert, 2007. 

   

  GRAMMATICA'S

   

  GREVISSE M., Le bon usage, 14e éd . rev. par A. GOOSSE, Gembloux, Duculot, 2007.  De meest volledige (en daardoor soms ietwat onoverzichtelijke) grammatica van het hedendaags Frans.

   

  HANSE J., Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne , 4e éd ., Gembloux, Duculot, 2000.  Zeer handig boek om snel een antwoord te vinden op zo goed als alle grammaticale en lexicale problemen.

    
  8. Studiebegeleiding
  De docent is beschikbaar op de bij de aanvang van het academiejaar meegedeelde spreekuren, in zijn kantoor R-103 (CST) en, ten allen tijde, via e-mail: alex.vanneste@ua.ac.be


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 27/09/2010 21:55 alex.vanneste