Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Franse taalbeheersing 2: spreek- en schrijfvaardigheid
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLF0220
Semester:1e en 2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Bruno Tritsmans
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Frans
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract



1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Goede kennis van het Frans.

Volgtijdelijkheid: Franse taalbeheersing 1. Spreek-en schrijfvaardigheid.



*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd




2. Eindcompetenties (eindtermen)

-opstellen van een logisch geordend betoog, zowel mondeling als schriftelijk.

-kennismaking met het hedendaagse Franse essay, en zo met het hedendaagse Franse culturele denken.

-inleiding tot de gedichtenanalyse: nauwkeurige analyse van een kort gedicht uit de 19de of 2oste eeuw




3. Inhoud

Disseraties over literair-culturele thema's ontleend aan hedendaagse Franse essayisten (Lévi-Strauss, Barthes, Todorov,...) of auteurs (Duras, Yourcenar,...). De thema's en algemene principes worden collectief toegelicht, de oefeningen individueel gecorrigeerd. Tenslotte wordt nog kort aandacht besteed aan de geschiedenis en thema's van de oude retoriek en aan de literaire dissertatie (tekstanalyse).

Verder wil de cursus ook de mondelinge taalverwerving helpen ondersteunen d.m.v. oefeningen in kleine conversatiegroepen, waarbij de studenten om beurt een korte uiteenzetting geven die daarna collectief wordt bediscussieerd. De onderwerpen voor deze conversaties leunen sterk aan bij de cursus Inleiding tot de Franse letterkunde 2 - historisch deel, en vormen er ahw. het practicum van.

Voor beide aspecten wordt van de studenten, behalve een actieve deelname, ook een ernstige voorbereiding gevraagd in de vorm van een documentatie over de besproken teksten en onderwerpen (referentiewerken, Franstalige media, internet,...)

 

 




4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep



 • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten



 • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Gérard de Nerval, Les Filles du feu (Livre de Poche); Alain-Fournier, Le grand Meaulnes (Livre de Poche); M.Duras, Moderato cantabile (Minuit/Double; M.Yourcenar, Nouvelles orientales (L'Imaginaire); J.M.G.Le Clézio, Etoile errante  (Folio). 




  7. Facultatief studiemateriaal
  Een Frans verklarend woordenboek en een Franse grammatica, naar keuze.


  8. Studiebegeleiding
  Grondige individuele correcties van alle verhandelingen. Indien nodig, bijkomende oefeningen die individueel begeleid worden.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 17/06/2010 10:43 bruno.tritsmans