Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Vertaalwetenschap (te volgen aan de Artesis Hogeschool Dept. Vertalers en Tolken, Schildersstraat 41, 2000 Antwerpen)
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLKEU60
Semester:1e semester
Studiepunten:3
Uren Studietijd:84
Uren theorie:28,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)A. Remael
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 1ste semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Meer info: http://www.artesis.be/vertalertolk/upload/docs/opleidingsprogrammas/sg_0809_BaTT.pdf
 
De studenten zijn in staat informatie over een vrij theoretische materie te begrijpen en te verwerken. Zij
zijn bereid en in staat zelf bijkomend opzoekwerk te verrichten en kunnen academische artikels in het
Nederlands, Frans en Engels lezen, begrijpen en reproduceren (in het Nederlands).

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

De studenten kunnen aantonen dat zij vertrouwd zijn met de onderzoeksmethodes, -benaderingen
en -thema’s die centraal staan binnen het vertaalwetenschappelijk onderzoek van vandaag. Zij kunnen
academische publicaties i.v.m. vertaalwetenschap lezen, begrijpen, herformuleren en plaatsen binnen de
verschillende onderzoekstakken van de discipline. Zij kunnen putten uit de bevindingen van de
vertaalwetenschap voor het zoeken naar oplossingen en/of het bespreken van concrete
vertaalproblemen. Zij hebben inzicht in het soort onderzoeksvragen dat centraal staat binnen de
verschillende disciplines van de vertaalwetenschap vandaag en kunnen op basis van het overzicht dat de
BA3-cursus verschaft, bepalen welke onderzoeksbenaderingen en/of thema’s zij in de master wensen uit
te diepen. De cursus wil de studenten stimuleren om dieper in te gaan op de betekenis en de
problematiek van de vertaalactiviteit en om nieuwe onderzoeksterreinen te verkennen, door met hen de
inzichten, de visie en het onderzoek van anderen te bestuderen.


3. Inhoud

De cursus is een inleiding tot de belangrijkste stromingen en onderzoeksbenaderingen binnen het hedendaagse
vertaalonderzoek. Hij reikt de studenten een theoretisch kader en wetenschappelijke methodes aan waarmee zij hun
activiteit als vertaler in een ruimere context kunnen plaatsen en analyseren. Ieder jaar worden andere accenten gelegd,
maar de belangrijkste aandachtspunten zijn:
1. INLEIDING (discussie: wat is vertalen/vertaalwetenschap)
2. INDELING(EN) VAN DE VERTAALWETENSCHAP
3. BEGRIPPEN: Vertalen & intertekstualiteit, het equivalentiebegrip, (vertaal)normen
4. VERTAALTHEORIEËN: Descriptieve - & Functionalistische vertaalwetenschap, sociologische benaderingen
5. THEMA’S:
5.1 Literaire vertaling & postkoloniale vertaalstudie
5.2 Geschiedenis: Vertalers en macht
5.3 Vertaalmethodes, vertaalproces, vertaalevaluatie
5.4 Vertaling en technologie: audiovisuele vertaling, vertaalstudie en corpora, lokalisatie


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  a. Syllabus: artikels via cursusdienst (5 €) en cursusoverzicht op Blackboard(HIVT)
  b. Teksten uit: Naaijkens, Ton et al., Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap. Uitg. Vantilt. (30€)


  7. Facultatief studiemateriaal

  Zie bibliografie in syllabus.


  8. Studiebegeleiding

  Na afspraak.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 08/01/2009 09:08 hanna.goossens