Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Nederlandse taalkunde 3: externe taalgeschiedenis (tweejaarlijks; vanaf 2011-2012)
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLN0230
Semester:1e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Reinhild Vandekerckhove
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 1ste semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Algemene cultuurgeschiedenis, basisbegrippen van fonetiek, fonologie, morfologie en syntaxis (inleiding Algemene taalwetenschap) en van de Nederlandse grammatica.

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
Inzicht in de historische grondslagen van het Nederlands, zowel wat betreft de periodisering als de ruimtelijke factoren die hebben bijgedragen tot de verzelfstandiging als eigen taal. Inzicht in de recente geschiedenis van het Nederlands en m.n. de Vlaamse taalstrijd en standaardiseringsproblematiek.


3. Inhoud
Deel I behandelt de hoofdlijnen van de externe taalgeschiedenis van het Nederlands tot de 16e eeuw: oudste bronnen en instrumenten, de grenzen van het Nederlands, de wording van een eigen identiteit t.o.v. omringende cultuurtalen, de geleidelijke vorming van de standaardtaal. 
In deel II wordt de meer recente geschiedenis van het Nederlands behandeld.  Startpunt vormt de val van Antwerpen (1585) en de Spaanse overheersing van de zuidelijke Nederlanden.  Aan bod komen vervolgens de precaire positie van het Nederlands in de zuidelijke Nederlanden, het ontstaan van een eenheidstaal in het noorden, de pogingen tot normering van m.n. de schrijftaal, de Vlaamse taalstrijd en de taalwetgeving en vervolgens de standaardiserings- en normproblematiek vanuit hedendaags perspectief: de verhouding Nederland-Vlaanderen (convergentie-divergentie), regiolectisering en dialectverlies.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Deel I: Cursus wordt beschikbaar gesteld bij het begin van de colleges

  Deel II:  G. Janssens & A. Marynissen (2005): Het Nederlands vroeger en nu.  Leuven: Acco.
  7. Facultatief studiemateriaal

  -N. VAN DER SIJS &  R. WILLEMYNS (2009): Het verhaal van het Nederlands.  Een geschiedenis van 12 eeuwen.  Amsterdam: Bert Bakker.

  -M. VAN DER WAL en C. VAN BREE (1992): Geschiedenis van het Nederlands.  Utrecht: Het Spectrum.
  -J. VAN LOON (1986): Historische fonologie van het Nederlands. Leuven: Acco
  -H. VEKEMAN & A. ECKE (1993): Geschichte der niederländischen Sprache. Bern: Peter Lang.
  -C. HOPPENBROUWERS (1991): Het regiolect. Van dialect tot Algemeen Nederlands. Muiderberg: Coutinho.

  .
  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 04/11/2009 19:34 reinhild.vandekerckhove