Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Nederlandse taalkunde 4: synchrone grammatica
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLN0240
Semester:2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Steven Gillis
Jan Nuyts
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Vakken "Algemene Taalkunde" en "Nederlandse taalkunde 1: Basisbegrippen Nederlandse Grammatica"

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
- Kennis van algemeen-taalkundige basisbegrippen uit de fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek toegepast op het Nederlands.
- Inzicht in de grammaticale opbouw van het Nederlands, in het licht van algemeen-taalkundige opvattingen over grammatica, en met aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen talen.
- De verworven kennis kunnen toepassen op reëel taalmateriaal.3. Inhoud
De cursus bestaat uit drie delen
- Introductie: Een kennismaking met het begrip ¿model van de taalgebruiker¿ en zijn onderdelen, en een schets van visies erop. 1 of 2 beurten.
- Basisbegrippen van de articulatorische fonetiek en de fonologie (in onderlinge relatie). 5 of 6 beurten.
- Basisbegrippen van de syntaxis en de semantiek. 5 of 6 beurten.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Cursuspakket, wordt ter beschikking gesteld


  7. Facultatief studiemateriaal
  Nihil


  8. Studiebegeleiding
  Tijdens colleges, tijdens spreekuur docenten.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 11/01/2010 15:53 hanna.goossens