Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde 1: middeleeuwen, rederijkerstijd en renaissance
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLN0290
Semester:1e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Hubert Meeus
Frank Willaert
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 1ste semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Goede kennis van het Nederlands en vaardigheid in het nemen van notities.*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
Het voornaamste doel van dit college is bij de studenten belangstelling en zo mogelijk zelfs enthousisame te wekken voor de oudere Nederlandse letterkunde. En uiteraard is het ook de bedoeling dat ze kennis hebben van de belangrijkste genres, auteurs en werken van onze oude letterkunde en tevens van de diverse wijzen waarop de oudere letterkunde in de toenmalige maatschappij functioneerde. Hoe ontstond ze? Welke verwachtingen hadden de tijdgenoten ten aanzien van het literaire werk? En wat brachten literaire teksten bij hen teweeg? Aan het eind van het college moeten de studenten in staat zijn dergelijke vragen te beantwoorden en zo ook een grotere gevoeligheid ontwikkelen voor het tijdgebonden en relatieve karakter van  hedendaagse, zogezegd "vanzelfsprekende" opvattingen over literatuur.


3. Inhoud
De volgende periodes komen aan bod:
Deel 1: Middeleeuwen. Overzicht van de literatuur in de Nederlanden van het begin tot de 15de eeuw, met bijzondere aandacht voor  Hendrik van Veldeke en de literatuur in het Maasland, de Karel-, Artur- en dierenepiek, de mystiek (Beatrijs van Nazareth, Hadewijch en Ruusbroec), de Moderne Devotie en de lyriek, inz. het Gruuthuse-handschrift.
Deel 2: Rederijkerstijd en Renaissance. Overzicht van de evolutie van de literatuur in de Nederlanden van de 16de tot het begin van de 18de eeuw. Bij de overgang van de Middeleeuwen naar de Renaissance wordt aandacht geschonken aan de rol van de rederijkers, de gevolgen van de uitvinding van de boekdrukkunst en de invloed van de ideeën van het humanisme. Voor de 16de en 17de eeuw gaat de aandacht vooral uit naar het ontstaan en de evolutie van de populaire genres als emblemata, toneel en lied.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  - F. Willaert, H. Meeus, Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen tot ca 1750 (syllabus te verkrijgen bij Universitas)

  - Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300. Amsterdam, Bert Bakker, 2006.

  - Geert Claassens (ed.), Karel ende Elegast. Amsterdam, Amsterdam University Press.

  - Segher Diengotgaf. Trojeroman. Naar het Wissense handschrift (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 927) kritisch uitgegeven met inleiding en annotaties door Jozef Janssens & Ludo Jongen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001.

  - Vanden vos Reynaerde, de tekst kritisch uitgegeven met een woordverklaring, commentaar en tekstkritische aantekeningen door F. Lulofs, met een 'Ten geleide' van W.P. Gerritsen. Groningen, Wolters/Noordhoff, 1983; herdruk: Hilversum, Verloren, 2002.

  - Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand. Bezorgd door Ingrid Biesheuvel. Amsterdam, Ambo / Amsterdam University Press, 1998 (Delta-reeks)

  - Lanseloet van Denemerken, een abel spel, bezorgd door H. van Dijk (Amsterdam, Amsterdam University Press, 1995.

  - Ferguut, uitgegeven met inleiding en aantekeningen door E. Rombauts, N. de Paepe en M.J.M. de Haan, 2e druk. Hilversum: Verloren.

  - Bart Besamusca (ed.), Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie. Hilversum, Verloren, 1999.

  - Beatrijs, vertaald door Willem Wilmink en ingeleid door Theo Meder. Amsterdam, Prometheus/Bert Bakker, druk naar keuze.

  - Karel Porteman & Mieke Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen: geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1560-1700. Amsterdam, Bakker, 2008.

  - Joost van den Vondel, Gysbreght van Aemstel. Met inleiding en aantekeningen door Mieke B. Smits-Veldt. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1994.
  7. Facultatief studiemateriaal

  - R. Jansen-Sieben e.a., Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. Hilversum: Verloren, 2000.

  - Dini Hogenelst, Frits van Oostrom, Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen. Amsterdam, Prometheus, 1995.

  - René van Stipriaan, Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550-1800). Amsterdam, Prometheus, 2002.

  - Aanbevolen: "De Middeleeuwen in honderd artikelen", te raadplegen op http://www.dbnl.org/letterkunde/middeleeuwen/artikelen/

   


   
  8. Studiebegeleiding

  De studenten kunnen vragen stellen in en na de colleges of per e-mail of op  het  forum van blackboard.

  Afspraken bij voorkeur per e-mail.

   
  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 07/01/2009 16:33 frank.willaert