Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Italiaanse taalkunde: de ontwikkeling van het moderne Italiaans
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:1019FLWTLI
Semester:2e semester
Studiepunten:6
Uren Studietijd:168
Uren theorie:45,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Dieter Vermandere
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Italiaans
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
De studenten hebben een credit behaald voor Toegepaste Taalkunde Italiaans 1, en bij voorkeur ook voor Italiaanse taalkunde 1 en Italiaanse taalkunde 2. In dit college wordt er verder gewerkt op basis van de begrippen en terminologie, en de vaardigheden om norm en taalgebruik adequaat te beschrijven. Het spreekt voor zich dat deze vaardigheden verondersteld gekend zijn.

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
Een creditbewijs voor dit opleidingsonderdeel veronderstelt dat de student in staat is om:
- een modern Italiaans tekstfragment adequaat te kunnen beschrijven vanuit een sociolinguïstische standpunt;
- de variatie tussen norm en gebruik ook op sociolinguïstische leest te kunnen schoeien;
- theoretische begrippen uit de sociolinguïstiek op de Italiaanse situatie te kunnen toepassen;
- taalkundige stijlkenmerken te kunnen ontdekken in (literaire) teksten;
- een sociolinguïstische analyse kunnen beargumenteren op basis van een concreet tekstfragment3. Inhoud
Via dit college krijgen de studenten een verdere verdieping van de ontwikkeling van het hedendaagse Italiaans. Het college behandelt de sociolinguïstische situatie van Italië, en de ontwikkeling van het moderne Italiaans. Er wordt gewerkt en geoefend met een Italiaanse roman, La guerra degli Antò, van Silvia Ballestra (2005).
Via dit college krijgen de studenten de vaardigheden aangeleerd om een moderne Italiaanse tekst (bijv. een roman) correct te kunnen duiden op stylistisch-sociolinguïstisch vlak: het gaat dan concreet om de variatie van de standaardtaal op diatopisch, diafasisch, diamesisch en diastratisch nvieau.
Via theoretische inleidingen wordt het begrippenkader aangeleverd, en de studenten maken oefeningen over de geziene leerstof - die klassikaal wordt besproken.

Van de studenten wordt verwacht dat zij op het einde van dit college in staat zijn om de variatie in een hedendaagse Italiaanse tekst correct te kunnen beschrijven en duiden. Deze vaardigheden zal concreet getest worden via een paper waarin de student een fragment analyseert uit een hedendaagse Italiaanse roman en zijn/haar sociolinguïstische analyse beargumenteert.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: Individueel
 • Casussen: In groep • 5. Evaluatievormen
  Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Verplicht handboek:
  COVERI Lorenzo, Antonella BENUCCI & Pierangela DIADORI (1998), Le varietà dell'italiano. Manuale di sociolinguistica italiana, Carocci, Roma.  7. Facultatief studiemateriaal
  Een aantal wetenschappelijke artikels worden via Blackboard aangeboden.

  Voor wie zich wil verdiepen, worden onderstaande referenties aangeraden:

  BERRUTO, Gaetano, (1993a), "Le varietà del repertorio", in A.A. Sobrero (a cura di), Introduzione all'italiano contemporaneo. La variazione e gli usi. Bari: Laterza, pp. 3-36.
  BERRUTO, Gaetano, (1993b), "Varietà diamesiche, diastratiche, diafasiche", in A.A. Sobrero (a cura di), Introduzione all'italiano contemporaneo. La variazione e gli usi. Bari: Laterza, pp. 37-92.

  En verder de handboeken:

  BERRUTO
   Gaetano, (1987), Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo, Carocci, Roma.

  SOBRERO
   Alberto A., (1993), Introduzione all'italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Laterza, Bari.

  BERRUTO
   Gaetano, (1995), Fondamenti di sociolinguistica, Laterza, Bari.

  GIANNINI
   Stefania & Stefania SCAGLIONE (a cura di), Introduzione alla sociolinguistica, Carocci, Roma.
  SOBRERO Alberto & MIGLIETTA Annarita (2006), Introduzione alla linguistica italiana. Bari: Laterza.   8. Studiebegeleiding
  Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van hun individuele leertraject: wie concrete vragen heeft (inhoud, studiemethode) kan bij de docent terecht. De colleges zijn ondersteunend van aard en sturen de kennisverwerving; de opdrachten gelden als eerste controlemoment om te zien of je de stof al voldoende beheerst. De moeilijkheidsgraad wordt stelselmatig opgebouwd.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 09/09/2010 14:46 dieter.vermandere