Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Grammaticalisatie en taalverandering (tweejaarlijks, enkel in de even jaren, dus wel in 2010-2011)
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLD0310
Semester:2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Tanja Mortelmans
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Duits
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
 • Grondige kennis van de Duitse grammatica (idealiter zijn de credits voor Duitse Grammatica: Theorie 1 en 2 verworven).
 • Belangstelling voor taalverandering, en voor linguïstiek in het algemeen.
 • Vertrouwdheid met taalkundige basisbegrippen (zoals aangereikt in de cursus Algemene Taalwetenschap).
*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
De cursus heeft een dubbel doel. Enerzijds worden studenten vertrouwd gemaakt met de notie 'grammaticalisatie', zoals beschreven in o.a. Hopper/Traugott (2003), Lehmann (1995), en Diewald (1997). Anderzijds ligt de focus van het vak op grammaticalisatieprocessen in het Duits: er zal dus nagegaan worden welke processen van taalverandering in het hedendaagse Duits als grammaticalisatieprocessen kunnen worden beschouwd.
3. Inhoud
Na een grondige introductie tot de grammaticalisatietheorie (vooral aan de hand van Diewald 1997 en Szczepaniak 2009) zullen een aantal Duitse grammaticalisatie-fenomenen onder de loupe worden genomen: de ontwikkeling van de Duitse modale werkwoorden, het hulpwerkwoord 'scheinen', het ontstaan van nieuwe complexe voorzetsels, de Dativpassiv-constructie, de 'Verlaufsform' met 'am', ... Bij het bestuderen van deze onderwerpen zal er steeds teruggekoppeld worden naar (specifieke aspecten) van de grammaticalisatietheorie.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen

 • Presentatie


  6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Diewald, Gabriele (1997). Grammatikalisierung: eine Einführung in Sein und Werden grammatischer Formen. Tübingen: Niemeyer.
  Aanvullend materiaal wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.
  7. Facultatief studiemateriaal

  Hopper, Paul & Elisabeth Closs Traugott (2003). Grammaticalisation, 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
  Lehmann, Christian (1995). Thoughts on grammaticalization. München: LINCOM Europa.
  Leuschner, Torsten, Tanja Mortelmans & Sarah de Groodt (eds.), 2005. Grammatikalisierung im Deutschen. Berlin: de Gruyter.
  Szcepaniak, Renate (2009). Grammatikalisierung im Deutschen. Eine Einführung. Tübingen: Narr.


   
  8. Studiebegeleiding

  De docent (Tanja Mortelmans, D. 128) is te bereiken via e-mail (tanja.mortelmans@ua.ac.be) of telefonisch op het nummer 03/265.42.64.
  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 21/06/2010 10:32 tanja.mortelmans