Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Franse taalbeheersing 3: spreek- en schrijfvaardigheid
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLF0300
Semester:2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Patrick Dendale
Anne Vanderheyden
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Frans
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Voldoende actieve en passieve kennis van het hedendaags Frans (spreken, luisteren, lezen en schrijven) zoals verondersteld na het volgen van de opleidingsonderdelen Franse Taalbeheersing 1 en 2. Europese referentiekader : niveau B2-C1.

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
Dit opleidingsonderdeel beoogt een verdere uitdieping van de algemene schriftelijke en de mondelinge taalvaardigheid van het Frans, vertrekkende van het niveau zoals verondersteld na het volgen van de opleidingsonderdelen Franse taalvaardigheid 1 en 2.
Maar bovenal beoogt dit opleidingsonderdeel het herkennen en beheersen van  de specifieke kenmerken en vereisten van het wetenschappelijke genre, zoals samenvatten en corrigeren van wetenschappelijke teksten, rapporteren / presenteren van wetenschappelijk onderzoek, geven van wetenschappelijke lezingen, maken van een eindverhandeling, voeren van een wetenschappelijk gefundeerde discussie, ....


3. Inhoud
 • Bestuderen en toepassen van de kenmerken van wetenschappelijke teksten en van mondelinge presentaties met wetenschappelijke inhoud.
 • Bestuderen en inoefenen van enkele basiscompetenties in het wetenschappelijke schrijven zoals : argumenteren, structureren, samenvatten, citeren, interpuncteren.
 • Behandeling van een aantal "resistente" of moeilijke problemen in de domeinen van de syntaxis, het lexicon, de spelling en de interpunctie dmv oefensessies in groep tijdens de colleges en individuele computergestuurde oefensessies voor de student thuis.
 • Testing en correctie-oefeningen uitspraak.
 • Foutendetectie en -correctie in zinnen en teksten.
 • Leren schrijven en presenteren op een wetenschappelijk verantwoorde wijze.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Vaardigheidstrainingen
 • Talenpracticum

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Presentatie


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Scribende Frans, aangeboden via blackboard of op http://webh01.ua.ac.be/scribendefr/ (met een paswoord dat bij de aanvang van de cursus meegedeeld zal worden).
  7. Facultatief studiemateriaal

  Bijvoorbeeld :

  Cislaru, G. et al. 2009, L'écrit universitaire en pratique, Bruxelles, De Boeck.

  Verder mogelijk materiaal wordt meegedeeld tijdens de cursus.
  Verschillende documenten zullen ter beschikking gesteld worden van de student via Blackboard.

   
  8. Studiebegeleiding
  Prof. dr. P. Dendale is beschikbaar op de bij de aanvang van het academiejaar meegedeelde spreekuren (CST - R-211) en, te allen tijde, via e-mail: patrick.dendale@ua.ac.be

  Prof. dr. A. Vanderheyden is beschikbaar op de bij de aanvang van het academiejaar meegedeelde spreekuren (CST - R-121) en, te allen tijde, via e-mail: anne.vanderheyden@ua.ac.be


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 28/09/2010 11:33 patrick.dendale