Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Terminologie (te volgen aan de Artesis Hogeschool Dept. Vertalers en Tolken, Schildersstraat 41, 2000 Antwerpen)
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLKEU50
Semester:2e semester
Studiepunten:3
Uren Studietijd:84
Uren theorie:28,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Rita Temmerman
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Meer info: http://www.artesis.be/vertalertolk/upload/docs/opleidingsprogrammas/sg_0809_BaTT.pdf

Vertrouwd zijn met de basisbegrippen uit de lexicale semantiek.*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

Je kunt een vaktekst terminologisch analyseren.
Je weet hoe je bijkomende terminologische informatie kunt opzoeken als je met vakteksten wordt
geconfronteerd.
Je hebt inzicht in de theoretische ontwikkelingen binnen de terminologie als discipline en je bent in staat
je eigen standpunt te bepalen bij de belangrijkste inzichten van de laatste decennia uit de vakliteratuur
over terminologie.


3. Inhoud

Je krijgt een theoretisch begrippenkader aangeboden rond vaktaal en terminologie. De traditionele benadering (de
Weense school) die zich toespitst op normalisatie wordt vergeleken met meer recente benaderingen waarin het
bestuderen, representeren en beschrijven van variatie centraal staan. We staan stil bij methodes om aan
terminologische gegevensbeschrijving te doen vanuit een gebruikersanalyse voor vertalers, tolken en meertalige
communicatiespecialisten.
De basisinzichten van de terminologieleer worden geïntroduceerd: het onderscheid tussen begrippen, categorieën en
termen; de cognitieve, linguïstische en communicatieve benadering van vaktaal en terminologie; intra- en
intercategoriële relaties en de representatie ervan; het definiëren van begrippen, categorieën en termen; het ontstaan
van neologismen; het creëren van vergelijkende meertalige terminologieën.
Je leert de structuur van een terminologische gegevensbank definiëren. Je maakt kennis met bestaande
terminologische gegevensbanken op het internet en je leert de mogelijkheden en beperkingen kennen van bestaande
software voor het aanmaken van terminologische gegevensbanken. Aan de hand van enkele cases uit de
beroepspraktijk krijg je inzicht in het belang van terminologie bij kennisbeheer, classificatie, categorisering, ontologieën.
Je wordt uitgenodigd om vertrekkend van de lectuur van enkele recente wetenschappelijke publicaties binnen de
discipline van de terminologiestudie na te denken over verschillende aspecten van vaktaal en terminologie en over de
mogelijkheden die het Semantisch Web biedt aan de toegepaste taalkundige van vandaag en morgen.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Seminaries • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Syllabus op Blackboard en teksten via Blackboard (HIVT).


  7. Facultatief studiemateriaal

  Temmerman, Rita (2000) Towards New Ways of Terminology Description. The Sociocognitive Approach,
  Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. (117,70 €)
  Temmerman, Rita & Uus Knops (2004) “The Translation of Domain Specific Languages and Multilingual
  Terminology Management”. Linguistica Antverpiensia (20 €)


  8. Studiebegeleiding


  Op afspraak rita.temmerman@artesis.be

   
  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 14/01/2009 09:18 hanna.goossens