Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Nederlandse letterkunde: middeleeuwen
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLN0250
Semester:1e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Frank Willaert
N.
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 1ste semester
Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Vaardigheid in het lezen van Middelnederlandse teksten; kennis van de belangrijkste handboeken, grammatica's en woordenboeken en van de bibliografische hulpmiddelen. Deze competenties komen overeen met de leerdoelen van het college Inleiding tot de studie van de oude Nederlandse letterkunde. Studenten die er over denken dit vak te kiezen, maar die niet zeker zijn of zij over de juiste competenties beschikken (b.v. Erasmusstudenten, studenten die de verkorte BA of het voorbereidingsprogramma voor de MA Nederlands volgen, studenten Geschiedenis of afkomstig uit andere taalrichtingen enz.) nemen best met de docent contact op voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek.

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
Na dit college kunt u de volgende stappen van het wetenschappelijk onderzoek zelfstandig zetten:
1. Verzamelen van relevante wetenschappelijke literatuur over een onderwerp op het terrein van de Middelnederlandse letterkunde
2. Analyseren van wetenschappelijke literatuur: kritisch inschatten van waarde en actualiteit,
3. Bestaand wetenschappelijk onderzoek op een heldere en correcte wijze presenteren aan een niet-geïnitieerd publiek.


3. Inhoud
Wikimedioneerlandistiek
In korte tijd is het internet de meest gebruikte vraagbaak geworden voor alle onderwerpen waarover men snel geînformeerd wenst te worden, en voor de medioneerlandistiek is dat niet anders. In dit college willen we de "medioneerlandica" in de veel gebruikte internet-encyclopedie Wikipedia aan een evaluatie onderwerpen: welke onderwerpen komen er aan bod en wat is de kwaliteit van de artikelen? Maar ook is het de bedoeling om waar dit wenselijk is bestaande Wikipedia-artikelen te corrigeren en aan te passen aan de meest recente stand van het onderzoek of – waar lacunes vastgesteld worden – totaal nieuwe artikelen te schrijven. In dit college zullen we aandacht besteden aan de Middelnederlandse Karelromans. Iedereen kent wel de Karel ende Elegast, of heeft toch ooit van deze gehoord. Maar in het Middelnederlands zijn er talrijke andere romans overgeleverd waarin de figuur van Karel de Grote voorkomt, helaas alleen maar in de vorm van fragmenten. Iedere deelnemer aan het college zal zich, alleen of in een kleine onderzoeksgroep, moeten toeleggen op één Karelroman. Hij of zij zal daarover een referaat moeten houden en een korte bijdrage (squib) schrijven, die opgenomen zal worden in een gezamenlijke interne publicatie. Met behulp van de kennis die ieder lid van de groep verworven heeft, schrijven alle deelnemers gezamenlijk over elke bestudeerde Karelroman een nieuw Wikipedia-artikel, dat op het net wordt gepubliceerd. 


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: Individueel
 • Casussen: In groep

 • Projectwerk:
 • Individueel

 • Projectwerk:
 • In groep • 5. Evaluatievormen
  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Wordt ter beschikking gesteld op Blackboard


  7. Facultatief studiemateriaal
  Hans Kienhorst, De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische beschrijving, 2 delen (Deventer studiën 9). Deventer: Uitgeverij Sub Rosa, 1988.
  Evert van den Berg & Bart Besamusca (red.), De epische wereld. Middelnederlandse Karelromans in wisselend perspectief. Muiderberg: Dick Coutinho, 1992.
  Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2006, p. 234-255.  8. Studiebegeleiding
  Wekelijkse opdrachten die elektronisch moeten worden ingeleverd voor onmiddellijke feedback. De nota's worden in drie stappen gemaakt: een eerste versie wordt door medestudenten en docent kritisch geëvalueerd, een tweede versie wordt in groep besproken, waarna een derde, definitieve versie wordt gemaakt.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/07/2010 09:42 frank.willaert