Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Cultuurfilosofie
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWF007300
Semester:2e semester
Studiepunten:5
Uren Studietijd:140
Uren theorie:45,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Arthur Cools
Geert Van Eekert
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
geen

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

Van de studenten wordt verwacht dat zij
- de basisnoties en -probleemstellingen uit de cutuurfilosofie en uit de hedendaagse cultuurfilosofische debatten kunnen omschrijven alsook de belangrijkste referentie-auteurs kunnen situeren
- het ontstaan, de geschiedenis en de betekenis van de cultuurfilosofie kunnen uitleggen
- de transformatie van de cultuur in de moderniteit aan de hand van H. Arendts analyse kunnen uitleggen
- de verschillende posities  in de hedendaagse cultuurfilosofische debatten en de argumentatie waarop ze zich beroepen kunnen weergeven3. Inhoud

Het vak 'Inleiding in de cultuurfilosofie' bestaat uit 2 delen:
1) In het eerste deel wordt ingegaan op de betekenis en de oorsprong van de cultuurfilosofie. Vervolgens wordt vanuit H. Arendts Vita Activa een cultuurfilosofische analyse van de moderniteit gegeven als aanzet tot de interpretatie van de hedendaagse crisis in de cultuur.
2) In het tweede deel van de cursus worden een aantal hedendaagse cultuurfilosofische debatten geanalyseerd, zo onder meer de erfenis van de verlichting, het postmodernisme en het multiculturalisme.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Cursusmateriaal is verkrijgbaar bij de cursusdienst Universitas.
  Syllabus wordt verspreid via blackboard


  7. Facultatief studiemateriaal
  Geen


  8. Studiebegeleiding
  De titularissen zijn tijdens en na elke les rechstreeks aanspreekbaar. De mogelijkheid tot het stellen van vragen mbt de geziene leerstof wordt tijdens de les expliciet aangeboden.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 18/12/2009 14:48 geert.vaneekert