Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Algemene taalkunde
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTL00010
Semester:1e semester
Studiepunten:6
Uren Studietijd:168
Uren theorie:45,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Walter De Mulder
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 1ste semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

De cursus vereist geen specifieke voorkennis, behalve kennis van een aantal fundamentele grammaticale noties die de studenten tijdens hun studies in het middelbaar onderwijs verworven hebben.

 

 *Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

De studenten

- verwerven inzicht in de doelstellingen en de methodes van de taalwetenschap.

- bouwen kennis op van de grondbegrippen van de verschillende subdisciplines van de taalwetenschap.

- verkrijgen een overzicht van de verschillende subdisciplines van de taalwetenschap en hun onderlinge relaties.

- kunnen de taalwetenschap situeren t.o.v. andere wetenschapsdomeinen.

- verwerven de nodige basiskennis i.v.m. de ontwikkeling van de taalwetenschap.

 

 
3. Inhoud

De cursus geeft een algemene inleiding tot de taalwetenschap.

In het inleidende gedeelte komen volgende thema’s aan bod: "Wat is taalkunde?", "De kenmerken van menselijke taal", "Taalfamilies", "Universalia" en "Linguïstische relativiteit".

Vervolgens worden de verschillende subdisciplines van de taalkunde en hun basisbegrippen voorgesteld:

1) Fonetiek en fonologie (de klanken en hun systematiek);

2) Morfologie (woordvorming);

3) Lexicale semantiek (de betekenis van woorden en woorddelen);

4) Syntaxis (constructies en de structuur van de zin);

5) Zinssemantiek en pragmatiek (betekenis en gebruik van taaluitingen).

Daarbij wordt ook beknopt informatie gegeven over de geschiedenis van de taalkunde en over de wijze waarop de verschillende basisbegrippen van die wetenschap zich ontwikkeld hebben.

 
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Syllabus docent.


  7. Facultatief studiemateriaal
  Wordt meegedeeld tijdens de cursus. Cf. ook de bibliografie in de syllabus.


  8. Studiebegeleiding
  De docent is beschikbaar tijdens zijn spreekuren of na afspraak.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 28/09/2010 10:52 walter.demulder