Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Franse taalbeheersing 1: grammatica en lexicon
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLF0020
Semester:1e en 2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Alex Vanneste
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Frans
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Kennis van het Frans zoals die normaliter bereikt en/of vereist aan het einde van het algemeen secundair onderwijs (ASO).*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

De student dient in staat te zijn de basisgrammatica van het Frans goed toe te passen, zowel op het vlak van de schriftelijke als van de mondelinge taalvaardigheid.  Het moge duidelijk zijn dat de eindcompetentie dus ligt in het correct toepassen van de grammatica, en niet in het memoriseren van regels.  Een kritische verdieping van de competenties (vaardigheden, kennis, attitudes) verworven aan het einde van het ASO en het verwerven van correcte automatismen behoren tevens tot de te verwerven eindcompetentie.  Tevens dient de student goed te kunnen omgaan met het basismateriaal ter zake, inzonderheid grammatica's en woordenboeken.
3. Inhoud

 

 • Kritische studie van de basisgrammatica (theorie), met individuele (vooral computerondersteunde) zowel als klassikale (traditionele) oefeningen. 
 • Morfosyntactische analyse van de woordsoorten.
 • Zelfstudie (herhaling via computerondersteunde oefeningen, met feedback) van de basiswoordenschat (de ongeveer 8.000 eerste of meest frequente woorden van het Frans, in "Le mot qu'il faut"), gespreid over de eerste twee jaren.
 • Zelfstudie van grammaticale en lexicale problemen betreffende specifieke moeilijkheden die Nederlandstaligen ervaren wanneer ze Frans studeren ("Vous Dites!")
 • Wekelijks 1 uur klassikale theorie (en ook vaak oefeningen) en 1 uur klassikale oefeningen.
 • Regelmatige voortgangstoetsen over alle aspecten van het opleidingsonderdeel, waarvan de jaarplanning bij de aanvang van het academiejaar bekend wordt gemaakt via deze studiewijzer, en uitgebreid wordt toegelicht tijdens het eerste college.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Werkcolleges
 • Practica
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Portfolio


  5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Meerkeuzevragen
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • (tussentijdse) testen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Portfolio:
 • met mondelinge toelichting
 • zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

   

  DESMET P. & Al., Vous Dites?!  Répertoire d’erreurs courantes en français chez les néerlandophones , 6e é d., Leuven/Amersfoort, Acco, 1996.

  DESMET P. & G. VANHEE,  Vous Dites?!  R é pertoire d’erreurs courantes en français chez les néerlandophones .  Exercices , Leuven/Amersfoort, Acco, 1996.
  DESMET P. & G. VANHEE,  Vous Dites?!  Répertoire d’erreurs courantes en français chez les néerlandophones .  Corrigé des exercices , Leuven/Amersfoort, Acco, 1996.

  GREIDANUS T. & Al., Le mot qu’il faut I, Groningen, Wolters-Noordhoff, vol. 1, 1998.

  GREVISSE M., Précis de grammaire française , éd . rev. par M. LITS, Gembloux, Duculot, 2009

  GREVISSE M., Exercices de grammaire française et corrigé (avec corrigés sur CD), Révision et actualisation par C. Lechat, D. Lits et M. Lits, Gembloux, Duculot, 2010.
  VANNESTE A., Exercices de grammaire normative du français , 12e édition, Antwerpen, Universitas, 2010.  7. Facultatief studiemateriaal

  ZEER NUTTIGE OEFENINGBOEKEN

   

  BAKKER F. & Al., Vice Versa, Schriftelijke taalverwerving Frans voor gevorderden, Muiderberg, Coutinho, 2003 (met oefen-CD).  Bevat vooral woordenschat- en vertaaloefeningen.

   

  CORNU P., H. GROTHEN & J. LAMOTE, Erreurs courantes commises en français par (tous) les néerlandophones , Antwerpen, Garant, 1999 (met oplossingen van de oefeningen).  Oefenboek (met oplossingen) omtrent items waar vooral Nederlandstaligen vaak moeite mee hebben. 

   

  GOES J., (Ver)taal(be)oefening Frans, Oefeningen op de grammatica van het Frans voor het voortgezet en hoger onderwijs, Gent, Academia Press, 2000 (+ corrigés).  Vertaaloefeningen (met oplossingen) die geordend zijn volgens de onderdelen van de traditionele normatieve grammatica (naamwoord, adjectief, werkwoord, enz.)

   

  HAENSCH G. & MAROT J., Le français tel qu'on le parle, Exercices pratiques de langue française, München, Hueber, 1996 (+ Corrigé et commentaires pour le maître).  Zeer goed oefenboek (met oplossingen) over alle mogelijke grammaticale, lexicale, stylistiche en spellingsproblemen van het frans.

   

  VANNESTE A., Grammagraphie, Leuven, Acco, 1987.  Overzicht (met commentaar) van bestaand oefenmatreriaal.

   

  WOORDENBOEKEN

   

  AL B.P.F., Van Dale Groot Woordenboek Frans-Nederlands, Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1983.

   

  AL B.P.F., Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Frans, Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1985.

   

  Wolters Frans Woordenboek, Nederlands-Frans , Groningen, Wolters-Noordhoff, 1979.

   

  Wolters Frans Woordenboek, Frans-Nederlands , Groningen, Wolters-Noordhoff, 1989.

   

  ROBERT P., Le petit Robert, Paris, Le Robert, 2011. 

   

  GRAMMATICA'S

   

  GREVISSE M., Le bon usage, 14e éd . rev. par A. GOOSSE, Gembloux, Duculot, 2007.  De meest volledige (en daardoor soms ietwat onoverzichtelijke) grammatica van het hedendaags Frans.

   

  HANSE J., Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne , 4e éd ., Gembloux, Duculot, 2000.  Zeer handig boek om snel een antwoord te vinden op zo goed als alle grammaticale en lexicale problemen.

   

     
  8. Studiebegeleiding

  Zie het afsprakenrooster van de verantwoordelijke docent en van de wetenschappelijk-pedagogische medewerker, dat bij de aanvang van het academiejaar door de faculteitsadministratie zal bekend gemaakt worden.
  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 27/09/2010 21:53 alex.vanneste