Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Profiel van de opleiding
De opleiding gaat uit van een interdisciplinaire benadering met ruime aandacht aan  theoretische kennis en inzicht, maar ook aan het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes. Dit is van essentieel belang gelet op het geïntegreerde karakter van milieuvraagstukken. Vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling, verwerf je inzicht in de samenhang en de complexiteit van milieuproblemen en leer je deze situeren in hun wetenschappelijke, ecologische en maatschappelijke context. Je ontwikkelt vaardigheden om te redeneren over problemen, erover te communiceren en naar oplossingen te zoeken. Daarbij komt het belang van wetenschappelijke accuraatheid en een geïntegreerde benadering duidelijk tot uiting. Bovendien wordt je zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, openheid en kritisch denken gestimuleerd, en worden je leidinggevende capaciteiten bevorderd. Je leert de kennis die je zelfstandig en in groepsverband hebt verworven, toe te passen in geïntegreerde verbanden en kennisdomeinen op het gebied van milieuvraagstukken.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Je kunt aan de slag in tal van functies en beroepenvelden, zowel in beleidsgerichte als in meer gespecialiseerde milieufuncties, zowel bij de overheid als bij bedrijven, NGO’s, adviesbureaus, in het onderwijs en wetenschappelijke instellingen. Afgestudeerden kunnen aan de slag als: milieuconsulent, milieuambtenaar, duurzaamheidsambtenaar, milieucoördinator. Je kan ook kiezen voor het  wetenschappelijk onderzoek dat kan leiden in een doctoraat in de Milieuwetenschap. De opleiding is ook een uitstekende basis tot het behalen van het diploma Milieucoördinator A.
Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling
Universiteit Antwerpen
Campus Drie Eiken - Gebouw P
Universiteitsplein 1
2610 Antwerpen
Sarah Verberckmoes
T +32 (0)3 265 21 25
www.ua.ac.be/imdo