Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van bachelor of Arts in de wijsbegeerte te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 180 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 180 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden

een diploma van het secundair onderwijs, van het hoger onderwijs, van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid,  of van een diploma of getuigschrift dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
Doelstellingen - eindtermen
Algemene en algemeen-wetenschappelijke doelstellingen van de bacheloropleiding Wijsbegeerte als academische opleiding 
 
1. Kennis en inzicht
 • Kennis van en inzicht in de fundamentele structuren van verschillende sectoren van het culturele en maatschappelijke leven, en van de fundamentele aspecten van het mens-zijn, zoals in kaart gebracht door de wetenschappen.
 • Basale kennis van het Frans, het Engels en het Duits. 
2. Vaardigheden
 • Vaardigheden inzake het opzoeken van wetenschappelijke literatuur in het algemeen.
 • Vaardigheden inzake kritische lectuur, interpretatie en beoordeling van (anderstalige) wetenschappelijke teksten.
 • Vaardigheden inzake het analyseren en synthetiseren van teksten, inzake het achterhalen van en het zich inleven in de kerngedachte(n) van teksten en inzake de correcte en genuanceerde weergave van die gedachte(n).
 • Vaardigheden inzake het houden van een heldere, mondelinge filosofische uiteenzetting over een cultureel-maatschappelijk onderwerp.
 • Vaardigheden inzake het schrijven van een heldere, wetenschappelijk verantwoorde filosofische tekst over een cultureel-maatschappelijk onderwerp.
 • Vaardigheden inzake het stelling nemen of kritisch interveniëren in een debat over een cultureel-maatschappelijk onderwerp. 
3. Attitudes
 • Kritische houding ten opzichte van overtuigingen, standpunten, theorieën.
 • Het bedacht zijn op de achterliggende denkbeelden van overtuigingen, standpunten, theorieën.
 • Het bedacht zijn op eigen vooronderstellingen en de bereidheid eigen overtuigingen fundamenteel in vraag te stellen. 
Domeinspecifieke eisen voor de bacheloropleiding Wijsbegeerte
 
1. Kennis en inzicht
 • Kennis van en inzicht in de belangrijkste concepten uit de verschillende fundamentele filosofische disciplines.
 • Grondige kennis van en grondig inzicht in de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende filosofische grondbegrippen en filosofische disciplines.
 • Kennis van en inzicht in de geschiedenis van de filosofie, kennis van en inzicht in de geschiedenis, de belangrijkste paradigmata, de verschillende fundamentele methodes en de recente ontwikkelingen van de verschillende filosofische disciplines en binnen de verschillende filosofische disciplines.
 • Kennis van en inzicht in logica, dialogica en rhetorica.
 • Kennis van en inzicht in de algemene cultuurfilosofie en in onderdelen van de cultuurfilosofie. 
2. Vaardigheden
 • Vaardigheden inzake het opzoeken van relevante vakliteratuur.
 • Vaardigheden inzake kritische lectuur, interpretatie en beoordeling van vakliteratuur en inzake kritische lectuur, interpretatie en beoordeling van (anderstalige) filosofische teksten.
 • Vaardigheden inzake het expliciteren van vooronderstellingen van standpunten, inzake het identificeren van de inhoudelijke strekking van standpunten in termen van fundamentele filosofische concepten en inzake het kritische inhoudelijke beoordelen van standpunten in termen van fundamentele filosofische theorieën.
 • Vaardigheden inzake filosofische begripsverheldering en inzake de zelfstandige afbakening en ontwikkeling van een filosofische probleemstelling.
 • Vaardigheden inzake het houden van een heldere mondelinge uiteenzetting over een filosofisch onderwerp.
 • Vaardigheden inzake het schrijven van een heldere, wetenschappelijk verantwoorde tekst over een filosofisch onderwerp.
 • Vaardigheden inzake het stelling nemen of kritisch interveniëren in een debat over een filosofisch onderwerp. 
3. Attitudes
 • Wetenschappelijke attitude, dat wil zeggen de bereidheid om een beroep te doen op de verschillende bronnen van de filosofie, en een reflex om standpunten te analyseren, te identificeren en te beoordelen in termen van fundamentele filosofische concepten en theorieën zoals die in de geschiedenis van de filosofie zijn ontwikkeld.
 • Bedacht zijn op recente ontwikkelingen in de filosofie.

Toegang tot verdere studies
Een bachelor diploma geeft rechtstreeks toegang tot ten minste één masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.
 
De examencommissie kan een student die niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs heeft behaald geslaagd verklaren op grond van het feit dat ze gemotiveerd van oordeel is dat de doelstellingen van de opleiding globaal verwezenlijkt zijn.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator
Prof. dr. H. Opdebeeck, hendrik.opdebeeck@ua.ac.be