Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Literatuuropvattingen en filosofie
Studiegidsnr:1007FLWTLA
Vakgebied:Letterkunde
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kevin Absillis

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
De student moet grondig zijn ingevoerd in de westerse wijsbegeerte en tevens kritisch inzicht hebben verworven in het concept 'literair genre'. Enige belezenheid in ook de oudere westerse literatuur strekt voorts tot aanbeveling.


2. Eindcompetenties

Een aangescherpt kritisch inzicht in de ontwikkelingen, c.q. verschuivingen in het westerse denken over aard en functie van literatuur; een aangescherpt kritisch inzicht in het verband tussen historisch fluctuerende opvattingen over aard en functie van literatuur en de tijdelijke dominantie van retorische procédés; een aangescherpt kritisch inzicht in de historische betekenis van een reeks 'klassieke' werken uit de westerse letterkunde; het ter discussie kunnen stellen van een reeks postmoderne legitimeringsproblemen.


3. Inhoud

In een drietal inleidende colleges wordt het begrip poëtica toegelicht en worden de theoretische problemen met betrekking tot het construeren van een poëticageschiedenis geschetst. Daarbij staan we uitvoerig stil bij de zogenaamde verzelfstandiging van het literaire veld in de westerse literatuur en de geboorte van de moderne, naar verluidt autonome schrijver in de moderniteit. Tegen die achtergrond wordt de maatschappelijke legitimatie van literatuur sinds de 17de eeuw ter discussie gesteld. De introductie mondt uit in een korte bespreking van Don De Lillo's roman Mao II (1991) in het licht van de problematische legitimering van literatuur als een autonoom esthetisch object. Vanuit dat perspectief wordt vervolgens in een vijftal hoorcolleges en vier responsiecolleges gereconstrueerd hoe i./ er in het Westen sinds Plato en Aristoteles is gedacht over aard en functie van literatuur, alsook over de retorische procédés die vanuit een specifieke literatuuropvatting het meest geschikt bevonden werden om effect te sorteren, en ii./ hoe die 'grote traditie' in de loop van de negentiende eeuw op losse schroeven is komen te staan. Daarbij wordt uitgegaan van een aan Jacques Derrida's grammatologie ontleend representatiemodel.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Ter voorbereiding van het derde college dienen de studenten op voorhand grondig te lezen: J. Derrida, 'La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines.' In: J. Derrida, L'écriture et la différence, Seuil, Paris. Na het introductiecollege krijgen de studenten deze tekst in het Frans en in Engelse vertaling mee. 

  Het overige studiemateriaal wordt ter voorbereiding van de responsiecolleges in afleveringen ter beschikking gesteld via Blackboard.

  INHOUDSOPGAVE INFORMATIEMAPJES

  0.A. Jacques Derrida: de westerse traditie en het schrift

  0.B. Claude Lévi-Strauss: etnografie en romantiek

  0.C. De archaïsch-primitieve cultuur...

  0.D. ...en hoe de mens zich eruit los heeft gescheurd

  0.D.1. irrigatiesystemen

  0.D.2. de stad en het primitieve koningschap

  0.D.3. het schrift

  0.D.3.a. de uitvinding van het schrift

  0.D.3.b. de literaire functie van het (geschreven) woord

  I. De oudheid

  I.A. Proloog -- van Homeros tot Aristofanes

  I.A.1. Het epos

  I.A.1.a. Wie was Homeros? In wat voor tijd leefde hij?

  I.A.1.b. Een eerste genre, een eerste poëtica

  I.A.2. De lyriek

  I.A.2.a. De monodische lyriek

  I.A.2.a.i. Iambische lyriek

  I.A.2.a.ii. De elegie

  I.A.2.a.iii. Sappho's eigenvermaat

  I.A.2.b. Een complexe vorm van koorlyriek: de Pindarische ode

  I.A.3. De presocratici

  I.A.3.a. Het verlangen naar een vaste zijnsgrond

  I.A.3.a.i. De Ionische natuurfilosofen

  I.A.3.a.ii. De Eleaten

  I.A.3.b. Herakleitus

  I.A.4. De sofisten en de radicale democratie in Athene

  I.A.4.a. De sofistische pragmatiek

  I.A.4.a.i. Het postsocratische imago van de sofistiek

  I.A.4.a.ii. Rondtrekkende leraars in de redekunst

  I.A.4.a.iii. Redekunst en pragmatiek

  I.A.4.b. Sofistische politiek: de Atheense democratie

  I.A.5. Het drama in de vijfde eeuw voor Christus

  I.A.5.a. De structurele ontwikkeling van de tragedie

  I.A.5.a.i. Van dithyrambe naar 'klassieke' tragedie

  I.A.5.a.ii. De stadstaat stelt zichzelf ter discussie

  I.A.5.a.iii. Sofokles' Antigone: 'nomoi' vs. 'fysis'

  I.A.5.a.iv. Een politieke crisis

  I.A.5.b. De structurele ontwikkeling van de komedie

  I.A.5.b.i. Van Dionysisch ritueel tot politiek-maatschappelijke satire

  I.A.5.b.ii. Aristofanes' Wolken: lachen met Socrates

  I.B. De vaders van de westerse traditie

  I.B.1. Socrates & Plato, vader(s) van het westerse waarheidsdenken

  I.B.1.a. Plato's Socrates

  I.B.1.b. De Platoonse dialoog

  I.B.1.c. De politieke crisis

  I.B.1.d. Plato's literatuuropvatting

  I.B.1.d.i. Een anti-esthetische theorie

  I.B.1.d.ii. Literatuur en de Staat

  I.B.2. Aristoteles, vader van de westerse literatuurwetenschap

  I.B.2.a. Van 'idee' naar 'essentie'

  I.B.2.b. Aristoteles' literatuuropvatting

  I.B.3. De Latijnse letterkunde

  I.B.3.a. van Plautus via Cicero tot Horatius

  I.B.3.a.i. Rome en de Latijnse letterkunde vóór keizer Augustus

  I.B.3.a.ii. Literatuur als intelligent vermaak

  I.B.3.a.iii. Horatius, Ars poetica

  I.B.3.a.iv. Het geval-Ovidius

  I.B.3.b. De Zilveren Latiniteit

  I.B.3.b.i. Martialis

  I.B.3.b.ii. Iuvenalis

  I.B.3.b.iii. Petronius

  I.B.3.b.iv. Seneca 

  I.B.4. De post-Aristotelische filosofie

  I.B.4.a. Praktische levensleren

  I.B.4.b. Het neo-platonisme

  II. De literatuur van de Middeleeuwen

  II.A. God, de kerk en de gevestigde macht in Rome

  II.A.1. Romeinse keizers en christenen

  II.A.2. De kerkvaders

  II.A.2.a. Ambrosius

  II.A.2.b. Prudentius

  II.B. Van mimesis naar allegoresis

  II.B.1. De erfenis van Origenes: een christelijk neo-platonisme

  II.B.2. Augustinus en Hieronymus

  II.B.2.a. Literatuur en retoriek volgens Augustinus

  II.B.2.a.i. Confessiones

  II.B.2.a.ii. De doctrina christiana

  II.B.2.b. Literatuur en retoriek volgens Hieronymus

  II.B.3. Van de val van Rome tot het jaar 1000

  II.B.3.a. Een literatuur achter kloostermuren

  II.B.3.b. Een culturele revolutie: Karel de Grote en daarna

  II.B.3.b.i. Het christelijk-feodale systeem

  II.B.3.b.ii. Politieke verbrokkeling vs. culturele eenheid en bloei

  II.C. Een alomvattende esthetische ideologie

  II.C.1. Symbolisch-allegorisch lezen

  II.C.1.a. 'God' spreekt op diverse betekenisniveaus

  II.C.1.b. Ook in seculiere teksten spreekt 'God'

  II.C.1.c. De wereld is één tekst

  II.C.1.c.i. De wonderbaarlijke reis van Jan van Mandeville, wetenschapper

  II.C.1.c.ii. Het Boek der Natuur

  II.C.2. Symbolisch-allegorisch schrijven

  II.C.2.a. Ridderepiek

  II.C.2.a.i. De voorhoofse ridderroman

  II.C.2.a.ii. De hoofse ridderroman

  II.C.2.b. Didactisch-wetenschappelijke literatuur

  II.C.2.b.i. Bestiaires

  II.C.2.b.ii. Herbaria, lapidaria etc.

  II.C.2.c. De hoofse liefdeslyriek

  II.C.2.d. Het middeleeuws drama

  II.D. Ontidealiserende literatuur in de christelijke middeleeuwen

  II.D.1. Het profane drama in de vijftiende eeuw

  II.D.1.a. Farce

  II.D.1.b. Sotternie

  II.D.2. Een tegendraadse epiek

  II.D.2.a. De boerde of fabliau

  II.D.2.b. Voor de goede verstaander: het dierepos

  II.E. Le roman de la Rose

  II.E.1. De eerste Roman van de Roos

  II.E.2. De tweede Roman van de Roos

  II.E.3. Een gevoel van gespletenheid: vroeg-kapitalistische 'woeker'

  II.F. Dante en de corruptie van het christelijk-feodale systeem

  II.F.1. Dantes Vita nuova

  II.F.2. De Divina Commedia

  II.F.2.a. Nader tot U, o God! (Met dank aan Beatrice)

  II.F.2.a.i. De symbolisch-allegorische structuur van de tekst

  II.F.2.a.ii. De christelijke recyclage van heidense literatuur

  II.F.2.b. Een dubbel gecodeerde tekst: de Commedia als aanklacht

  III. Van Renaissance tot moderniteit

  III.A. Renaissance

  III.A.1. Nieuwe literaire vormen

  III.A.1.a. Boccaccio en de raamvertelling

  III.A.1.b. Petrarca en het sonnet

  III.A.1.b.i. Ontallegorisering en remythologisering

  III.A.1.b.ii. Giacomo da Lentini, de 'uitvinder' van het sonnet

  III.A.2. Aristoteles herontdekt, verklaard en verbeterd

  III.A.2.a. Drie gevallen

  III.A.2.a.i. L'Orlando furioso

  III.A.2.a.ii. Gerusalemme liberata

  III.A.2.a.iii. Il pastor fido

  III.A.2.b. Rinascimento -- geen terugkeer naar de oudheid

  III.A.2.b.i. Aristoteles vertaalde, verklaard en verbeterd

  III.A.2.b.ii. Een esthetica van de identiteit/oppositie

  III.A.3. Virtù -- een nieuwe mentaliteit

  III.A.3.a. Kennis en macht

  III.A.3.a.i. Filosofie in de Renaissance

  III.A.3.a.ii. Virtù in de alledaagse praktijk

  III.A.3.a.iii. De cultus van het Boek

  III.A.3.a.iv. Il principe: politiek overleven in de renaissance

  III.A.3.b. Een wankele cultuur

  III.A.3.b.i. Pausen, koningen en keizers

  III.A.3.b.ii. Reformatie

  III.A.3.c. De Renaissance buiten Italië: schone schijn?

  III.A.3.c.i. De Grands Rhétoriqueurs

  III.A.3.c.ii. Rabelais

  III.A.3.c.iii. De Pléiade

  III.A.3.c.iv. Renaissance hofcultuur: Frans I

  III.A.3.d. De kapotte droom van Karel V

  III.B. Barok

  III.B.1. De barokkunst als instrument van de contrareformatie

  III.B.1.a. Contrareformatie en artistieke (zelf)censuur

  III.B.1.b. Een centrifugale, tegelijk 'overladen' en 'lege' kunst

  III.B.2. Een 'barokke' crisisliteratuur

  III.B.2.a. Een barokke 'anti-lyriek': Góngora

  III.B.2.b. Epische anti-vormen

  III.B.2.b.i. Het komische heldendicht

  III.B.2.b.ii. De picareske roman

  III.B.2.b.iii. Don Quichotte

  III.B.2.c. Bloederige farcen

  III.B.2.c.i. 'A time out of joint'

  III.B.2.c.ii. Tragische illusies

  III.B.2.c.iii. Een komische illusie

  III.C. Classicisme

  III.C. 1. Een cultuur van regeldwang en categoriseringsdrift

  III.C. 1.a. Het vorstelijk absolutisme

  III.C. 1.a.i. Een pyramidaal gestructureerde maatschappij

  III.C. 1.a.ii. Staatskapitalisme

  III.C. 1.b. Sociale disciplinering, godsdienst en literatuur

  III.C.2. De classicistische poëtica

  III.C.2.a. Vraisemblance

  III.C.2.b. Een perverse vorm van idealisering

  III.C.3. De filosofie van het classicisme

  III.C.3.a. Descartes en het classicisme

  III.C.3.a.i. Een eerste filosofie van het soevereine subject

  III.C.3.a.ii. Het 'cogito' en 'de menselijke natuur'

  III.C.3.b. L'art poétique

  III.C.3.b.i. 'Le bon goût'

  III.C.3.b.ii. De roman: een parvenu-genre

  III.D. Verlichting

  III.D.1. Van passivisme naar activisme

  III.D.1.a. Het scepticisme als wegbereider van de Verlichting

  III.D.1.a.i. John Locke

  III.D.1.a.ii. Berkeley

  III.D.1.a.iii. David Hume

  III.D.1.b. Het geloof in de verlichte rede

  III.D.2. Verlichte rede en literatuur

  III.D.2.a. De formeel-realistische roman

  III.D.2.a.i. Een onzuiver 'genre'

  III.D.2.a.ii. Een dynamisch, autokritisch 'genre'

  III.D.2.b. Het burgerlijk drama

  III.D.2.b.i. Anti-classicisme

  III.D.2.b.ii. 'Gevoel' en 'rede' in Minna van Barnhelm

  III.E. Romantiek

  III.E.1. De vroege romantiek

  III.E.1.a. Twee filosofische wegbereiders

  III.E.1.a.i. Rousseaus filosofie van de interioriteit

  III.E.1.a.ii. Kant en de esthetische 'weg terug'

  III.E.1.b. Herder en de romantische esthetische ideologie

  III.E.2. De grote romantiek

  III.E.2.a. De triomf van zijne majesteit het Ik

  III.E.2.a.i. Het absoluut-soevereine subject als schepper

  III.E.2.a.ii. De titanische mens 'verlost' zichzelf

  III.E.2.b. Het autonoom scheppende subject in/en de literatuur

  III.E.2.b.i. De romantische mythe van het totaalwerk

  III.E.2.b.ii. Romantische metaforen

  III.E.2.c. De onmogelijkheid van de romantiek

  III.E.2.c. [Paul de Man]

  III.E.2.c. [De Gothische verbeelding]

  III.E.3. Epiloog -- Postromantiek en moderniteit

     6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  M.A. Abrams, 'Theories of Poetry.' In: Princeton Encyclopedia of Poetry And Poetics, Princeton UP, Princeton, 1974, p.639-649.

  J. den Boeft, F. Brandsma & T. Hoendelaars [eds.], Denken over dichten: dertig eeuwen poëticale reflectie, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1994.

  P. Bourdieu, Les règles de l'art, Seuil, Paris, 1998.

  J. Derrida, De la grammatologie, Minuit, Paris, 1967.

  D. DeLillo, Mao II, Viking Penguin, New York, 1991.
  L. Dolezel, Occidental Poetics: Tradition and Progress , 1990.

  G.J. Dorleijn & K. van Rees [eds.], De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000, Vantilt, Nijmegen, 2006.

  D. Duff [ed.], Modern Genre Theory, Longman, Harlow, 2000.

  W. Harmon [ed.], Classic Writings on Poetry, Columbia UP, New York - Chichester, 2003.

  G.M. Ledbetter , Poetics before Plato: Interpretation and Authority in Early Greek Theories of Poetry,
  V.B. Leitch [ed.], The Norton Anthology Of Theory And Criticism, W.W. Norton & Co, xxx, 2001.

  G.S. Morson, 'Contingency and Poetics.' In: Philosophy and Literature, XXII (1998), 2, p.286-308.

  S.J. Schmidt, Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18. Jahrhundert, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1989.

   
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Kris Humbeeck

  bezoekadres: Lange Winkelstraat 40 (vlakbij Ossenmarkt), 1ste verdieping, L.P. Boon-documentatiecentrum

  telefoon: 0032-3-2655224

  e-mail: kris.humbeeck@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 07/11/2009 16:44 kris.humbeeck