Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Inleiding tot de studie van de moderne Nederlandse letterkunde
Studiegidsnr:1004FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kris Humbeeck
Valerie Rousseau

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
geen


2. Eindcompetenties

Dit opleidingsonderdeel wil de studenten introduceren in de wetenschappelijke, theoretisch gestuurde en methologisch onderbouwde studie van moderne literaire teksten uit het Nederlandse taalgebied. Eindtermen: i./ kritisch inzicht in het concept 'moderniteit', het begrip 'poëtica' en de verzelfstandiging van het literaire veld in Vlaanderen en Nederland, ii./ vertrouwd zijn met de belangrijkste analysemethodes en de daarmee corresponderende terminologie, iii./ kennis van de voornaamste informatiebronnen en de belangrijkste vaktijdschriften.

 
3. Inhoud

In vier plenaire hoorcolleges wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan i./ het 'gemaakte' karakter van de literaire tekst, ii./ de begrippen 'poëtica' en 'literair veld', iii./ de inbedding van het literaire veld in de ruimere culturele en politiek-maatschappelijke context en iv./ het begrip 'moderniteit' en enkele historische ontwikkelingen met betrekking tot de structuur van het literaire veld. Het een en ander zal worden verduidelijkt aan de hand van de casus Louis Paul Boon. Vanaf de vijfde collegeweek wordt het publiek ingedeeld in groepen van vierentwintig studenten. Voor elke groep zijn acht sessies voorzien, twee sessies per genre (epische teksten, lyrische teksten, dramatische teksten, essayistiek). Elke week presenteren twaalf studenten -- ingedeeld in subgroepen van drie -- de resultaten van een klein onderzoek; de overige twaalf studenten zorgen voor kritisch weerwerk. In de daaropvolgende week worden de rollen omgekeerd. Elk onderzoek resulteert in een korte nota. De vier nota's alsmede het resultaat van een individueel uit te voeren onderzoekje en alle andere in het kader van dit opleidingsonderdeel tot stand gekomen teksten (waaronder een verslagje van een geleid bezoek aan het Letterenhuis en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) worden opgenomen in een individuele portfolio die de basis vormt voor de eindevaluatie. 
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Seminaries
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: Individueel
 • Casussen: In groep

 • Excursie
  Portfolio


  5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • Casussen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Portfolio:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  L.P. Boon, Verzameld werk, deel 4: Mijn kleine oorlog [eds. K. Humbeeck, B. Kennis e.a.], De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen, 2005.

  Een syllabus wordt gedistribueerd via Universitas.   6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  E. van Boven & G. Dorleijn, Literair mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten, Coutinho, Bussum, 1999.  7. Contactgegevens en begeleiding

  * Kris Humbeeck:

  - kris.humbeeck@ua.ac.be

  - L.P. Boon-documentatiecentrum, Lange Winkelstraat 40, eerste verdieping

   

  * Valerie Rousseau:

  - valerie.rousseau@ua.ac.be

  - L.P. Boon-documentatiecentrum, Lange Winkelstraat 40, eerste verdieping


  (+)laatste aanpassing: 13/06/2011 22:08 kris.humbeeck