Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Nederlandse taalkunde 1: basisbegrippen Nederlandse grammatica
Studiegidsnr:1005FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dominiek Sandra
Reinhild Vandekerckhove

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Geen.


2. Eindcompetenties

Het vak moet de studenten in staat stellen standaard syntactische en morfologische analyses te verrichten, beperkt tot de oppervlaktestructuur, en de gebruikelijke terminologie correct te hanteren. De studenten leren reflecteren over taalstructuur, zowel op het niveau van de zin als op het niveau van het woord. Bedoeling is ook dat zij zelfstandig leren gebruik maken van een aantal hulpmiddelen om grammaticale vraagstukkken op te lossen.


3. Inhoud

De cursus presenteert een uitvoerig terminologisch kader en biedt analysetechnieken aan. Binnen het onderdeel syntaxis worden de woordsoorten en de zinsdelen behandeld, met aandacht voor zowel de inwendige bouw van de constituenten als de relatie tussen de zinsdelen. Binnen het onderdeel morfologie worden elementen uit de morfotaxis, morfosemantiek en morfofonologie behandeld.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen



 • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  VANDEWEGHE, W. (2000), Grammatica van de Nederlandse zin, Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS), zie voor de E-ANS: http://www.let.ru.nl/ans/e-ans/index.html

   

  BART, P. van, KERSTENS, J. & STURM, A. (1998), Grammatica van het Nederlands: een inleiding. Amsterdam: Amsterdam University Press.

  SMEDTS, W., VAN BELLE, W. (1997), Taalboek Nederlands, Kapellen: Pelckmans.

  BOOIJ, G. & A. VAN SANTEN (1999): Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  reinhild.vandekerckhove@ua.ac.be  (voor syntaxis)

  dominiek.sandra@ua.ac.be (voor morfologie)


  (+)laatste aanpassing: 13/06/2011 16:31 reinhild.vandekerckhove