Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Franse taalbeheersing 2: spreek- en schrijfvaardigheid
Studiegidsnr:1007FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Franse taalbeheersing 2: spreek- en schrijfvaardigheid.
Dit opleidingsonderdeel kan pas worden gevolgd als de student is geslaagd (minstens 10/20) voor Franse taalbeheersing 1: spreek- en schrijfvaardigheid
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bruno Tritsmans

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Frans
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Goede kennis van het Frans.

Volgtijdelijkheid: Franse taalbeheersing 1. Spreek-en schrijfvaardigheid.
2. Eindcompetenties

-opstellen van een logisch geordend betoog, zowel mondeling als schriftelijk.

-kennismaking met het hedendaagse Franse essay, en zo met het hedendaagse Franse culturele denken.

-inleiding tot de gedichtenanalyse: nauwkeurige analyse van een kort gedicht uit de 19de of 2oste eeuw
3. Inhoud

Disseraties over literair-culturele thema's ontleend aan hedendaagse Franse essayisten (Lévi-Strauss, Barthes, Todorov,...) of hedendaagse auteurs (Duras, Yourcenar,...). De thema's en algemene principes worden collectief toegelicht, de oefeningen individueel gecorrigeerd. Tenslotte wordt nog kort aandacht besteed aan de geschiedenis en thema's van de retoriek en aan de literaire dissertatie (tekstanalyse).

Verder wil de cursus ook de mondelinge taalverwerving helpen ondersteunen d.m.v. oefeningen in kleine conversatiegroepen, waarbij de studenten om beurt een korte uiteenzetting geven die daarna collectief wordt bediscussieerd. De onderwerpen voor deze conversaties leunen sterk aan bij de cursus Inleiding tot de Franse letterkunde 2 - historisch deel, en dan vooral het hedendaagse gedeelte, en vormen er ahw. het practicum van.

Voor beide aspecten wordt van de studenten, behalve een actieve deelname, ook een ernstige voorbereiding gevraagd in de vorm van een documentatie over de besproken teksten en onderwerpen (referentiewerken, Franstalige media, internet,...)

 

 
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Gérard de Nerval, Les Filles du feu (Livre de Poche); Alain-Fournier, Le grand Meaulnes (Livre de Poche); M.Duras, Moderato cantabile (Minuit/Double; M.Yourcenar, Nouvelles orientales (L'Imaginaire); J.M.G.Le Clézio, Printemps et autres saisons  (Folio).   6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Een Frans verklarend woordenboek en een Franse grammatica, naar keuze.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 01/06/2011 14:39 bruno.tritsmans