Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Nederlandse taalkunde 2: interdisciplinaire benaderingen
Studiegidsnr:1011FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Pol Cuvelier
Reinhild Vandekerckhove
Dominiek Sandra

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Kennis van basisnoties uit fonetiek, fonologie, morfologie en syntaxis (inleiding Algemene taalwetenschap) en van de basisbegrippen van de Nederlandse grammatica.


2. Eindcompetenties

Bedoeling is dat de studenten een algemeen referentiekader verwerven om pragma-, socio- en psycholinguïstische studies van taal te kaderen. Afhankelijk van hun keuze voor het sociolinguïstisch of psycholinguïstisch gedeelte moeten zij in staat zijn om ofwel taalvariatie in het Nederlandse taalgebied genuanceerd te analyseren ofwel een psycholinguïstische vraagstelling theoretisch te kaderen en te koppelen aan resultaten uit taalexperimenten.


3. Inhoud

In een aantal inleidende colleges wordt een overzicht gegeven van (a) de variatie die zich in het Nederlandse taalgebied voordoet (geografisch, interactioneel, sociaal) en (b) de thema's in de studie van menselijke taalverwerking. Daarna volgen de studenten ofwel het aanbod over pragmalinguïstische, sociolinguïstische of psycholinguïstische benaderingen van taal.  In de pragmalinguïstische module worden de deelnemers in contact gebracht met een aantal types onderzoek naar variatie in het functioneren van taal in (Nederlandse) interactie: etnografisch variatie, discourse, beleefdheid (politeness), codewisselingen en codekeuzes. Ze worden vertrouwd gemaakt met methodes om zelf empirisch onderzoek te verrichten op deze domeinen.  In de sociolinguïstische module staan taalvariatie  en taalverandering centraal. Aan de hand van casussen uit het Nederlandse taalgebied worden de studenten vertrouwd gemaakt met de notie 'linguïstische variabele', met de sociale determinanten van taalvariatie en met methodologische aspecten van het sociolinguïstische onderzoek (corpussamenstelling, dataverwerking). Bijzondere aandacht gaat naar de evolutie van het informele Nederlands in Vlaanderen.  Het studieobject voor de case study is de realisatie van een aantal linguïstische variabelen in de chattaal van Vlaamse jongeren. In de psycholinguïstische module staan de cognitieve processen centraal die het mogelijk maken dat de meeste mensen probleemloos kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven. Naast de aandacht voor deze processen van taalproductie en comprehensie, in gesproken en geschreven taal, wordt ook ingegaan op deficitaire aspecten van taalverwerking (bv. dyslexie). Daarbij gaat de aandacht tevens uit naar aspecten van de experimentele methodologie. De case study betreft een onderzoeksprobleem dat belangstelling geniet in het onderzoek naar het lees- of schrijfproces.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Casussen: In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • Casussen

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Voor elke module wordt het studiemateriaal ter beschikking gesteld.

     6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Voor de pragmalinguïstische module: HOUTKOOP, H. & T. KOOLE. 2000. Taal in actie. Hoe mensen communiceren met taal. Bussum: Coutinho
  7. Contactgegevens en begeleiding

  voor pragmatiek: pol.cuvelier@ua.ac.be

  voor psycholinguïstiek: dominiek.sandra@ua.ac.be

  voor sociolinguïstiek: reinhild.vandekerckhove@ua.ac.be

   


  (+)laatste aanpassing: 13/06/2011 16:48 reinhild.vandekerckhove