Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Nederlandse taalkunde 4: synchrone grammatica
Studiegidsnr:1013FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid voor Nederlandse taalkunde 4: synchrone grammatica. Dit opleidingsonderdeel mag pas worden gevolgd als de student een creditbewijs (minstens 10/20) behaalde voor Nederlandse taalkunde 1: basisbegrippen Nederlandse grammatica
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Nuyts
Steven Gillis

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Vakken "Algemene Taalkunde" en "Nederlandse taalkunde 1: Basisbegrippen Nederlandse Grammatica"


2. Eindcompetenties

- Kennis van algemeen-taalkundige basisbegrippen uit de fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek toegepast op het Nederlands.
- Inzicht in de grammaticale opbouw van het Nederlands, in het licht van algemeen-taalkundige opvattingen over grammatica, en met aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen talen.
- De verworven kennis kunnen toepassen op reëel taalmateriaal.3. Inhoud

De cursus bestaat uit drie delen
- Introductie: Een kennismaking met het begrip ¿model van de taalgebruiker¿ en zijn onderdelen, en een schets van visies erop. 1 of 2 beurten.
- Basisbegrippen van de articulatorische fonetiek en de fonologie (in onderlinge relatie). 5 of 6 beurten.
- Basisbegrippen van de syntaxis en de semantiek. 5 of 6 beurten.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursuspakket, wordt ter beschikking gesteld

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Nihil


  7. Contactgegevens en begeleiding  (+)laatste aanpassing: 11/01/2010 15:53 hanna.goossens