Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Nederlandse letterkunde: middeleeuwen
Studiegidsnr:1014FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid voor Nederlandse letterkunde: middeleeuwen. Dit opleidingsonderdeel kan pas worden gevolgd als de student een creditbewijs (minstens 10/20) behaalde voor Inleiding tot de studie van de Nederlandse letterkunde
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Frank Willaert
Maartje De Wilde

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Tijdens het college wordt veel aandacht geschonken aan academische schrijfvaardigheid. Daarom wordt van de studenten verwacht dat ze beschikken over een goede beheersing van het Nederlands. Anderstalige studenten die dit college wensen te volgen, wordt verzocht vóór de aanvang contact op te nemen met de docent.
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Vaardigheid in het lezen van Middelnederlandse teksten; kennis van de belangrijkste handboeken, grammatica's en woordenboeken en van de bibliografische hulpmiddelen. Deze competenties komen overeen met de leerdoelen van het college Inleiding tot de studie van de oude Nederlandse letterkunde. Studenten die er over denken dit vak te kiezen, maar die niet zeker zijn of zij over de juiste competenties beschikken (b.v. Erasmusstudenten, studenten die de verkorte BA of het voorbereidingsprogramma voor de MA Nederlands volgen, studenten Geschiedenis of studenten die uit andere taalrichtingen afkomstig zijn enz.) nemen best met de docent contact op voor een kennismakingsgesprek.


2. Eindcompetenties

Na dit college kunt u de volgende stappen van het wetenschappelijk onderzoek zelfstandig zetten:
1. Verzamelen van relevante wetenschappelijke literatuur over een onderwerp op het terrein van de Middelnederlandse letterkunde.
2. Analyseren van wetenschappelijke literatuur: kritisch inschatten van waarde en actualiteit.
3. Bestaand wetenschappelijk onderzoek op een heldere en correcte wijze presenteren aan.een niet-geïnitieerd publiek.


3. Inhoud

Wikimedioneerlandistiek
In korte tijd is het internet de meest gebruikte vraagbaak geworden voor alle onderwerpen waarover men snel geînformeerd wenst te worden, en voor de medioneerlandistiek is dat niet anders. In dit college willen we de "medioneerlandica" in de veel gebruikte internet-encyclopedie Wikipedia aan een evaluatie onderwerpen: welke onderwerpen komen er aan bod en wat is de kwaliteit van de artikelen? Maar ook is het de bedoeling om waar dit wenselijk is bestaande Wikipedia-artikelen te corrigeren en aan te passen aan de meest recente stand van het onderzoek of – waar lacunes vastgesteld worden – totaal nieuwe artikelen te schrijven. 
In dit college zullen we aandacht besteden aan Middelnederlandse historieliederen. Dat zijn liederen die ontstaan zijn naar aanleiding van belangrijke historische gebeurtenissen (veldslagen, vredesverdragen, heldendaden, moordaanslagen op of sterfgevallen van belangrijke personen e.d.) of die gebeurtenissen verhalen.  Bekende voorbeelden zijn Van graef Floris ende Geraert van Velsen (dat de moord op de Hollandse graaf Floris V (†1296) verhaalt), het Kerelslied (dat vermoedelijk ontstaan is tijdens de Gentse oorlog (1379-1385)), Van vrou Marie van Bourgoengien (over de onverwachte dood in 1482 van de jonge hertogin Maria van Bourgondië). De bedoeling is dat we eerst een bibliografie en een status quaestionis maken over het onderwerp. Vervolgens maken we een zo compleet mogelijke inventaris en proberen we zo goed mogelijk de formele en inhoudelijke kenmerken van het genre te beschrijven. In functie van het aantal studenten zullen we ook aparte historieliederen aan een diepgaander onderzoek onderwerpen. Al deze inspanningen moeten uitmonden in:
1. een kleine bundel, bestaande uit minipapers waarin al deze onderwerpen aan bod komen
2. een reeks Wikipedia-artikelen, waarvan een over het historielied in het algemeen zal handelen, en een aantal andere  zich specifiek zullen richten op afzonderlijke liederen.
Studenten die een indruk willen krijgen hoe de Wikipedia-artikelen eruit kunnen zien, kunnen een kijkje nemen bij de volgende lemmata op Wikipedia: Hendrik van Veldeke, Lodewijk van Velthem, Jan van Boendale, Aubri de Borgengoen, Beerte metten breden voeten, Fierabras, Floovent, Geraert van Viane, Gwidekijn van Sassen, Loyhier ende Malaert, Madelgijs, Ogier van Denemarken, Willem van Oringen, Van den bere Wisselau. Hoewel deze artikelen natuurlijk voortdurend aan wijzigingen onderhevig zijn, geven ze nog altijd een vrij betrouwbaar beeld van de inspanningen van de studenten in de voorbije jaren. 4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: Individueel
 • Casussen: In groep

 • Projectwerk:
 • Individueel

 • Projectwerk:
 • In groep • 5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  - C.C. van de Graft (ed.), Middelnederlandsche historieliederen. Arnhem: Gijsbers & Van Loon, 1968 (herdruk van uitgave uit 1904). Dit boek is consulteerbaar op http://www.dbnl.org/tekst/graf001midd01_01/index.php
  - De Nederlandse liederenbank: http://www.liederenbank.nl/
  - Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap: http://www.bntl.nl/bntl/  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  Vragen en verzoeken voor een afspraak bij voorkeur per e-mail: frank.willaert@ua.ac.be en 


  (+)laatste aanpassing: 14/06/2011 17:23 frank.willaert