Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in de milieuwetenschap te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 60 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 60 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: diploma van bachelor, master en licentiaat in de agogische wetenschappen, bestuurskunde en publiek management, biochemie en biotechnologie, bio-ingenieurswetenschappen, biologie, biomedische wetenschappen, biowetenschappen, chemie, communicatiewetenschappen, criminologische wetenschappen, diergeneeskunde, economische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, fysica, fysica en sterrenkunde, geografie, geneeskunde, geologie, handelswetenschappen, informatica, industriële wetenschappen, ingenieurswetenschappen, logopedische en audiologische wetenschappen, milieu- en preventiemanagement, nautische wetenschappen, onderwijs- en informatiewetenschappen, onderwijskunde, opleidings- en onderwijswetenschappen, pedagogische wetenschappen, politieke wetenschappen, productontwikkeling, psychologie, rechten, sociaal-economische wetenschappen, sociologie, toegepaste economische wetenschappen, wiskunde.

Diploma van professionele bachelor in het bedrijfsmanagement (optie milieumanagement), chemie en agro-biotechnologie én geslaagd voor het schakelprogramma milieuwetenschap.

Alle overige opleidingen: na goedkeuring van het aanvraagdossier, waaruit eerder verworven en bewezen competenties blijken uit één van bovenstaande opleidingen.
Doelstellingen - eindtermen
Kerncompetenties Master in de milieuwetenschap:
 
1. Een master in de milieuwetenschap heeft de competentie om een (complex) milieuvraagstuk te herkennen, kritisch te analyseren in al zijn deelaspecten en een probleemstelling terzake te formuleren.
 
2. Een master in de milieuwetenschap kan milieuvraagstukken in de maatschappelijke (beleidsmatige, juridische, economische, technologische) en wetenschappelijke context plaatsen.
 
3. Een master in de milieuwetenschap is in staat om gericht, actuele informatie en documentatiemateriaal over het milieukundig probleem op te zoeken, te ontsluiten en te verwerken.
 
4. Een master in de milieuwetenschap kan geïntegreerde voorstellen formuleren als bijdrage in het oplossen èn voorkomen van de milieuproblemen.
 
5. Een master in de milieuwetenschap kan vlot samenwerken in een multidisciplinaire setting.
 
6. Een master in de milieuwetenschap kan deskundig, wetenschappelijk verantwoord, kritisch en doelgroepgericht verslag uitbrengen en rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk.
 
7. Een master in de milieuwetenschap is in staat beleidsplannen, beheersvoorstellen en implementatiemaatregelen kritisch te analyseren en een bijdrage te leveren aan het opstellen ervan.
 
8. Een master in de milieuwetenschap kan (milieu)onderzoeksprojecten uitwerken en opzetten.
Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.