Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van bachelor of Science in de chemie te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 180 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 180 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
een diploma van het secundair onderwijs, van het hoger onderwijs, van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid,  of van een diploma of getuigschrift dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
Doelstellingen - eindtermen
De bachelor in de chemie heeft een brede basiskennis van, en inzicht in de verschillende scheikundige subdisciplines en de aan de chemie verwante natuurwetenschappen zoals wiskunde, fysica en biologie/biochemie; hij kan wetenschappelijke informatie in zijn discipline opzoeken, begrijpen, en naar waarde schatten, heeft inzicht in eenvoudige wetenschappelijke modellen en hun toepassingsgebied.

Hij heeft een gedegen inzicht in de structuur en reactiviteit van moleculen en materialen, het verband tussen moleculaire en materiaal eigenschappen en de belangrijkste manieren waarop deze gesynthetiseerd en geanalyseerd kunnen worden. Hij is bovendien vertrouwd met maatschappelijke thema’s die aanleunen bij het vakgebied zoals milieuzorg, groene chemie en duurzame ontwikkeling. 

De bachelor in de chemie kan een eenvoudig chemisch probleem kritisch omschrijven, analyseren, beoordelen en oplossen en dit zowel in de theorie als in de praktijk.  Daartoe heeft hij inzicht in onderzoeksmethoden en -strategieën, en kan ze onder toezicht toepassen.

De bachelor in de chemie beschikt over voldoende experimenteervaardigheden om bijkomend kennis en inzicht via chemische experimenten te kunnen verwerven. Hij is vertrouwd met gangbare chemicaliën, laboratoriumglaswerk en -apparatuur, en de klassieke laboratoriumtechnieken en kan, mits begeleiding, nieuwe technieken aanleren. Hij heeft kennis van veiligheidsvoorschriften en past ze correct toe. 

Hij kan, zelfstandig of in teamverband, een eenvoudig wetenschappelijk experiment opzetten en dit nauwkeurig en planmatig uitvoeren, de kwaliteit ervan tot op zekere hoogte kritisch analyseren en beoordelen, de resultaten ervan bewerken, analyseren en synthetiseren, en de conclusies beargumenteren. Hij beschikt over voldoende computervaardigheden om dit te doen.

De bachelor in de chemie neemt een kritische houding aan t.o.v. de informatie die hij verzamelt over chemische problemen en over zijn discipline: hij is zich bewust van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis. Hij is er zich tevens van bewust dat het gebruiken van modellen impliciete beperkingen in zich draagt.

De bachelor in de chemie reflecteert over de rol en plaats van de chemie in de maatschappij en over de relatie tussen zijn chemisch handelen en de brede maatschappelijke context. Op basis van de chemische kennis, inzichten en vaardigheden die hij verwierf en uitgaande van internationale handboeken en vakliteratuur, kan hij gefundeerde standpunten in verband met chemisch-maatschappelijke problemen innemen.

De bachelor in de chemie kan informatie, ideeën, problemen en oplossingen uitwerken en rapporteren. Hij kan op een heldere manier mondeling en schriftelijk communiceren in zijn moedertaal en dit zowel aan specialisten als aan niet-specialisten. Tevens is hij voldoende taalvaardig in het Engels om de internationale vakliteratuur te kunnen begrijpen.

De bachelor in de chemie kan naar de maatschappij toe antwoord geven op vragen van algemene aard in verband met de rol van de chemie in de maatschappij en over het nut en/of de gevaren van chemische verbindingen en materialen.

De bachelor in de chemie heeft een attitude om de wetenschappelijke evolutie in de chemie te blijven volgen en erover te reflecteren. Hij is vertrouwd met de informatiekanalen en -activiteiten die hem toelaten op de hoogte blijven van de ontwikkeling van nieuwe methoden en recente evoluties in zijn discipline.

Hij is in staat om op autonome wijze studies op master niveau (chemie of aanverwante disciplines) aan te vatten.
Toegang tot verdere studies
Een bachelor diploma geeft rechtstreeks toegang tot ten minste één masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.
 
De examencommissie kan een student die niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs heeft behaald geslaagd verklaren op grond van het feit dat ze gemotiveerd van oordeel is dat de doelstellingen van de opleiding globaal verwezenlijkt zijn.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator

Prof. dr. A. Bogaerts, annemie.bogaerts@ua.ac.be