Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in de chemie te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 120 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 120 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: academische bachelor in chemie

Mits voorbereidingsprogramma: academische bachelor in de biochemie en de biotechnologie, de biologie,  de fysica, de bio-ingenieurswetenschappen, de ingenieurswetenschappen en de industriële wetenschappen

Doelstellingen - eindtermen
De master in de Chemie heeft als geen ander een grondige kennis en inzicht in het gedrag en de eigenschappen van chemische verbindingen en materialen en in de wijze waarop deze kunnen worden geanalyseerd en gesynthetiseerd.
 
De master in de Chemie is in staat zelfstandig een wetenschappelijk probleem te situeren, te evalueren en een vraagstelling te formuleren. Hij/zij heeft de kennis en de kunde om binnen de context van de huidige stand van de wetenschappelijke kennis ter zake dergelijke vragen te beantwoorden.
 
Zijn wetenschappelijke vorming laat de master in de Chemie toe een probleemoplossende strategie van theoretische berekeningen en/of experimenten op te stellen. Hij/zij bezit de vaardigheden om deze project- en planmatig uit te voeren en hierbij zonodig samen te werken in een internationaal team.
 
Zowel binnen de discipline als in een interdisciplinaire context kan hij experimenten leiden of zelf uitvoeren teneinde nieuwe gegevens te bekomen en deze laatste tot nieuwe inzichten te verwerken.
 
De master in de Chemie kan een complexe, mogelijk onvolledige, reeks van (multidisciplinaire) gegevens synthetiseren om tot weloverwogen oordeel over een chemische probleem te komen.
 
De master in de Chemie is zich bewust van de grens tussen objectiviteit en subjectiviteit, van de mogelijkheden en grenzen gesteld door technologie en kennis. Hij fungeert als een nadenkend en beschouwend wetenschapper in al zijn activiteiten.
 
De master in de Chemie beschikt over een professioneel verantwoordelijkheidsgevoel als wetenschapper en zal trachten met zijn vermogen tot originaliteit en creativiteit bij te dragen tot de uitbreiding van de algemene kennis.
 
De master in de chemie heeft een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel: hij kan relaties leggen tussen de Chemie en de sociale, ethische en technologische aspecten van de maatschappij en kan de gevolgen van zijn eigen chemisch handelen en dat van anderen inschatten.
 
De master in de Chemie kan zijn eigen bevindingen in verband met chemische vraagstukken samenvatten, communiceren en interpreteren op verschillende niveau's: naar gelijken, naar een breed publiek of naar beleidsmakers. De master in de Chemie kan niet alleen in zijn moedertaal deze acties ondernemen, maar ook ten minste in het Engels.
 
Op basis van zijn kennis en inzicht in de verschillende chemische subdisciplines kan hij zich op autonome wijze gaan specialiseren in onderzoek of een loopbaan in de chemische industrie, bij de overheid of het (hoger) onderwijs aanvangen.
 
De master in de Chemie is in staat om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het niveau van een beginnende onderzoeker en aldus zijn onderzoeksvaardigheden uit te breiden en aan te scherpen. Alternatief kan de master zelfstandig zijn wetenschappelijke kennis aanwenden op het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar en autonoom bijkomende inzichten en vaardigheden verwerven die relevant zijn in deze situatie.
 
De master in de chemie neemt de attitude aan de wetenschappelijke evolutie in de Chemie (en in een eigen deelgebied ervan) te blijven volgen om aldus zijn professioneel niveau op peil te houden en levenslang zijn eigen leerproces te sturen.
Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator

Prof. dr. A. Bogaerts, annemie.bogaerts@ua.ac.be