Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Chemometrics, lab accreditation and quality management
Studiegidsnr:2001WETCHK
Vakgebied:Chemie
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Piet Van Espen
Johan De Waele

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Engels
Passieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Partim Chemometrie - P. Van Espen
Bij de aanvang wordt van de studenten verwacht dat zij een basiskennis hebben van de statistische begrippen en competenties zoals aangebracht in de cursus "Statistische verwerking van meetresultaten", 1Ba Chemie. Verder is een elementaire kennis nodig van lineaire algebra en matrixrekenen zoals gedoceerd in de cursussen wiskunde van de bachelorsopleiding chemie. Standaard notie van integratie en differentie is vereist. Goede kennis van werken met rekenbladen (spreadsheets) en tekstverwerking worden verondersteld gekend te zijn.

Partim Kwaliteitsmanagement en Laboratorium-accreditatiein - J. De Waele
Algemene kennis van chemie & chemometrie basisbegrippen.
Algemeen inzicht in de rol dat optimale kwaliteitszorg momenteel wereldwijd bekleedt in bedrijven en instellingen, om door zakelijke partners en opdrachtgevers te worden geaccepteerd en erkend.
Algemeen inzicht in het feit dat het winnen van vertrouwen van de opdrachtgever en het bouwen aan langdurig partnership cruciaal is in succesvol ondernemingsschap, en dat het nastreven van optimaal kwaliteitsmanagement hiertoe een belangrijke bijdrage geeft.  * Algemeen inzicht in het feit dat voor laboratoria het principiëel belangrijk is een accuraat werkend kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren waarbij technische competentie en resultaatvalidatie centraal staat. 2. Eindcompetenties

Partim Chemometrie - P. Van Espen 
Na afloop van de cursus moeten de studenten een duidelijk overzicht hebben van de verschillende methodes en technieken die gebruikt worden in de chemometrie; deze kunnen situeren, hun nut en functionaliteit beoordelen en op eenvoudige problemen kunnen toepassen.

Partim Kwaliteitsmanagement en Laboratorium-accreditatie - J. De Waele
De student beschikt over voldoende kennis i.v.m. de historiek in de begripsvormen rond kwaliteit en het ontstaan van verschillende normeringen en managementsystemen.
De student heeft voldoende inzicht in de cursus om de verschillende kwaliteitsnormen toe te lichten en de basisbegrippen m.b.t. het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem te beheersen en in de praktijk toe te passen. De student kan voldoende inschatten dat een optimaal functionerend kwaliteitsmanagementsysteem dé structuur biedt die een bedrijf nodig heeft om de prestaties op welk gebied dan ook te kunnen volgen én verbeteren.
De student beschikt over voldoende kennis i.v.m. het belang van industriële toepassing van geldende kwaliteitsnormen opdat verhoogde klantentevredenheid wordt bereikt, door te voldoen aan de eisen van de klant, de eigen eisen van het bedrijf én aan de geldende wet- en regelving.De student beschikt over voldoende kennis m.b.t. de waarde én belangrijkheid van laboratorium-accreditatie waarbij technische competentie en analytische deskundigheid centraal staat. De student heeft als dusdanig voldoende inzicht in de verschillende management- en technische basisprincipes van de toegepaste ISO 17025 normstandaard.


3. Inhoud


Partim Chemometrie - P. Van Espen
De cursus start met een herhaling van de belangrijkste concepten van de klassieke statistiek (waarschijnlijkheidsdichtheidsfuncties, intervalschatting en statistische tests) aangevuld met een aantal statistische methodes die belangrijk zijn voor kwaliteitscontrole.
Vervolgens bestuderen we regressie en de kleinste-kwadraten methode voor algemeen lineaire en niet-lineaire functies.
Een belangrijk hoofdstuk is gewijd aan het statistisch proefopzetten (experimental design) aangevuld met de principes van optimalisatie.
Het laatste deel van de cursus behandelt een aantal multivariate technieken voor patroonherkenning en modellering van grote datasets: clusteranalyse, hoofdcomponentenanalyse en partiële kleinste kwadraten.
Tijdens de cursus wordt gewerkt met rekenblad programma's (spreadsheets) en met de wetenschappelijke rekenomgeving Octave (of zijn equivalent Matlab).

Partim Kwaliteitsmanagement en Laboratorium-accreditatie - J. De Waele
De volgende begrippen worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht:
•          Overzicht van de historiek in de begripsvormen rond kwaliteit en het ontstaan van verschillende normeringen en managementsystemen
•          De 8 universele kwaliteitsmanagementprincipes voorgesteld door de ISO 9000 normserie
•          De kernelementen van de huidige ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm
•          De kernelementen van de huidige ISO/IEC 17025 norm, toegepast voor laboratorium-accreditatie
•          De link van ISO 9001 naar de milieumanagement norm (ISO 14001) en de veiligheids- en gezondheidsmanagement norm (OHSAS 18001), belangrijk voor het integreren van managementsystemen
•          De link van ISO 9001 naar de laboratorium-accreditatie norm ISO/IEC 17025
•          Het model van een op processen gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem
•          Het invoeren van een laboratorium management systeem gebaseerd op ISO/IEC 17025, als basis voor succesvolle laboratorium-accreditatie
•          Risicomanagement door procesbenadering
•          Principes van procesmanagement en resultaatmanagement
•          Het “Plan – Do – Check /study – Act” principe (kwaliteitscirkel van Deming / Shewhart) als creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleem-oplossen
•          Wat specifiek te meten & analyseren en de relatie met continue verbetering
•          Interne en externe auditing en de link naar managementsysteem certificatie én laboratorium-accreditatie
•          Integrale kwaliteitszorg (IKZ) –Total Quality Management (TQM), als managementstroming gericht op voortdurende verbetering van algemene bedrijfsprestaties met focus op het voldoen aan klanteneisen en de bedrijfsstrategie
•          Toelichting m.b.t. enkele vooraanstaande kwaliteits”goeroes”
•          Literatuuroverzicht & referenties.
 4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding
 • Open boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal


  Partim Chemometrie - P. Van Espen
  Kopien van de presentaties worden ter beschikking gesteld. Deze zijn ook als pdf-bestanden beschikbaar op Blackboard.

  Partim Kwaliteitsmanagement en Laboratorium-accreditatie - J. De Waele 
    Een door de docent samengestelde cursus wordt ter beschikking gesteld door de cursusdienst.
  Eigen nota’s m.b.t. de cursus.Diverse afdrukken van publiek toegankelijke websites (nationaal & internationaal) m.b.t. kwaliteitszorg & kwaliteitsmanagement en laboratorium-accreditatie.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Partim Chemometrie - P. Van Espen
  Aanvullende teksten, publicaties, tabellen, werkbladen (spreadsheets) en programma's (m-files voor Matlab en Octave) worden ter beschikking gesteld op Blackboard.

  Partim Kwaliteitsmanagement en Laboratorium-accreditatie - J. De Waele

  Consulteren van publiek toegankelijke websites (nationaal & internationaal) m.b.t. kwaliteitszorg & kwaliteitsmanagement en laboratorium-accreditatie.   
  •          Website www.iso.org  (International Organisation for Standardisation – Genève, CH)
  •          “Praktijkboek Kwaliteit” – losbladig naslagwerk / 14 hoofdstukken – WEKA uitgeverij B.V., NL (2009) –  ISBN 9058830195 – website www.weka.nl
  •          “Kwaliteitsmanagement – een praktische handleiding voor de invoering van kwaliteitszorg” – Bernadette van Pampus – Boom Onderwijs, NL (2007) – ISBN 9789047300069 – Boek : 276 pagina’s
  •          “Kwaliteitsmanagement” – Ron Emmerik – Pearson / Prentice Hall, Benelux (2007) – ISBN 9789043012676 – Boek : 326 pagina’s
  •          “Zorgen voor kwaliteit – Handboek kwaliteitsontwikkeling voor non-profit organisaties” – Guido Cuyvers – Lannoo Campus (2009) – ISBN 9789020969498 – Boek : 277 pagina’s
  •          “Kwaliteitsmanagement in beweging – van blauwdruk naar contingenties en dynamiek” – Hans Van der Bij / Manda Broekhuis / José Gieskes – Kluwer, NL (2007) – ISBN 9789014080895 – Boek : 400 pagina’s
  •          “ISO 9000:2000-serie, strategie en aanpak” – C.T.B. Ahaus / A. De Heer / W.K.J. Swinkels – Kluwer, NL (2001) – ISBN 9014068174 – Boek : 220 pagina’s
  •          “Implementing ISO 9000:2000” – Matt Seaver – Gower Publishing Ltd, GB (2001) – ISBN 0566083736 – Boek : 262 pagina’s
  •          “Management van processen – identificeren, besturen, beheersen en vernieuwen” – T.W. Hardjono / R.J.M. Bakker – Kluwer, NL (2006) – ISBN 9013034446 – Boek : 295 pagina’s
  •          “Juran’s quality handbook” – Joseph M. Juran / A. Blanton Godfrey - >McGraw-Hill, GB (1999) – ISBN 007034003-X – Boek : 48 hoofdstukken
  •          “ISO/IEC 17025 standard - General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories" - Geneva (2005)
  •          BELAC website http://belac.fgov.be  (FPS Economy, Brussels)
  •          “ISO/IEC Guide 98-3 / Part 3 - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" - Geneva (2008)
  •          LabCompliance website http://www.labcompliance.com  ("Understanding and implementing ISO/IEC 17025" (Agilent Technologies, Inc. 2009)•          “Management Review Checklist for ISO/IEC 17025 quality management system" - D.G. Theodorou and P.C. Anastasakis - Accred Qual Assur (2009) volume 14: 107-110.  7. Contactgegevens en begeleiding

  Partim Chemometrie - P. Van Espen
  Departement Chemie, Onderzoeksgroep MiTAC
  Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken
  Lokaal B0.15
  Universiteitsplein 1
  B-2610 Antwerpen (Wilrijk)
  Tel: 03-820 23 58
  Fax: 03-820 23 76
  Email: piet.vanespen@ua.ac.be
   
  Partim Kwaliteitsmanagement en Laboratorium-accreditatie - J. De Waele

  Email: johan.dewaele@nynas.com

     (+)laatste aanpassing: 16/08/2011 15:00 jan.vos