Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Gevorderde molecuulspectroscopie
Studiegidsnr:2001WETGMS
Vakgebied:Chemie
Semester:2e semester
Contacturen:25
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wouter Herrebout

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels

Deze lessenreeks is gebaseerd op een uitgeschreven Engelstalige tekst die als basis dient voor zowel Fysische Grondslagen van de Spectroscopie in Ba3 chemie als Gevorderde Molecuulspectroscopie in Ma1 chemie. Ook de gerefereerde handboeken zijn Engelstalig.

 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

Notie hebben van de basisbegrippen van:

Tijdens de theoretische oefeningen worden begrippen uit de theoriecursus geillustreerd aan de hand van molecular modelling software.  Het gebruik van deze software vereist een basiskennis (of ten minste de interesse om deze te verwerven) van begrippen uit wetenschappelijke rekenomgevingen zoals het gebruik van Linux, .... Voor de interpretatie van de bekomen gegevens volstaat een basiskennis omtrent het gebruik van rekenbladen.


Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Bachelor in de chemie met sterke interesse in Fysische en Computionele Chemie, Toegepaste Wiskunde en Fysica


2. Eindcompetenties


De student heeft een breed overzicht verworven omtrent experimentele en theoretische methodes en spectorscopische technieken gebruikt bij de studie en simulatie van diverse modelsystemen, en is zich bewust van de randvoorwaarden waarbinnen de diverse methoden kunnen toegepast worden.
 
De student heeft inzicht in de belangrijkste methodologieën gebruikt bij de experimentele studie van individuele moleculen, clusters van moleculen, vaste stoffen of vloeistoffen, en is in staat om de gegevens bekomen met deze technieken correct te analyseren en te interpreteren,
 
De student beschikt over voldoende wiskundige en natuurkundige bagage om wetenschappelijke publicaties rond toegepaste wiskunde en fysica te begrijpen


De student is in staat om eenvoudige systemen te beschrijven met behulp van courante, wiskundige en fysische modellen, en is in staat om deze modellen te implementeren via computersimulaties.
3. Inhoud

De inhoud van het opleidingsonderdeel sluit nauw aan bij de inhoud van de opleidingsonderdelen Fysische Grondslagen van de Spectroscopie en Quantumchemie in de bacheloropleiding chemie.  De inhoud van de opleidingsonderdelen wordt mede bepaald door de persoonlijke interesses van de betrokken studenten.  Mogelijke onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn bv. FT-microgolf spectroscopie gecombineerd met moleculaire bundeltechnieken, hoge-resoultie infrarood spectrosocpie, koppelingspatronen in NMR spectroscopie,  invloed van anharmoniciteit en zgn. Fermi en Darling-Dennisson resonanties, ... 

Naast het meer theoretisch luik wordt  ruimte voorzien voor praktische oefeningen waarbij de aangeleerde onderwerpen in de praktijk worden toegepast, o.v. via project-werk

 
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Projectwerk:
 • Individueel

 • Projectwerk:
 • In groep

 • Faciliteiten voor werkstudenten

  Andere:
  geen


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Casussen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Portfolio:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  wordt ter beschikking gesteld

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  wordt ter beschikking gesteld / is aanwezig in de bibliotheek


  7. Contactgegevens en begeleiding

  wouter.herrebout@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 29/09/2012 17:04 wouter.herrebout