Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Juridische en sociale aspecten in de chemische industrie
Studiegidsnr:2001WETJSA
Vakgebied:Chemie
Semester:1e semester
Contacturen:40
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:
Examen:1e semester
Lesgever(s)Martin Bosman
Pascale Redig
Anne Smekens
Carine Vanoeteren
Kelly Reyniers

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Partim Sociaal recht- Kelly Reyniers 
Er zijn geen vakspecifieke vereisten.
Partim HRM - Martin Bosman
Er zijn geen vakspecifieke competenties noodzakelijk
Partim Milieurecht - Carine Vanoeteren
De aanvangscompetenties zijn verworven na de bacheloropleiding .

Het gaat hier om een algemene basiskennis van  scheikunde en natuurkunde. Een specifieke competentie is niet vereist.

Partim communicatie en expressie - Anne Smekens

Basisgebruik van Microsoft Powerpoint en een e-mailsoftware is noodzakelijk.

Partim Intellectuele Eigendom- N.N.
Er zijn geen vakspecifieke competenties noodzakelijk.
2. Eindcompetenties

Partim Sociaal recht- Kelly Reyniers
De student heeft een algemeen inzicht in de structuur van de sociale wetgeving en kan algemene problemen situeren. Hij kan ook bepaalde juridische effecten van tewerkstellingssituaties begrijpen. 

Partim HRM – Martin Bosman

- kennis van de algemene grote management theorieën
- kennis en inzicht in de organisatie theorieën en het processen die een rol spelen in de interactie mens & organisatie
- kennis en inzicht in het aanwervingsproces
- kennis en inzicht in het verloningsproces
- kennis en inzicht in het performantie management proces
- kennis en inzicht in een mogelijk leerproces in een organisatie
- kennis en inzicht van een intermenselijk proces: actief luisteren

Partim Milieurecht - C. Vanoeteren
De student  is vertrouwd met de Vlaamse instellingen die instaan voor het wetgevend werk inzake leefmilieu en kent de bevoegdheden van de federale en Europese overheden op dat vlak.

De student kent de structuur van de milieuvergunningregelgeving en kan via de toegang tot bepaalde websites ook de belangrijkste decreten en uitvoeringsbesluiten raadplegen ( Vlarem I, Vlarem II ,..)

De student kan zelfstandig de indelingslijst ( Vlarem I, bijlage 1) raadplegen en kan op basis daarvan  de algemene en sectorale  voorwaarden waaraan moet worden voldaan afleiden ( Vlarem II ).

De student kent het doel en de inhoud van het Milieueffectrapport en het Veiligheidsrapport welke deel uitmaken van de milieuvergunningsaanvraag .

De student is vertrouwd met de wijze waarop milieuvoorwaarden tot stand komen , worden opgelegd , moeten worden nageleefd en door de overheid worden gehandhaafd .

De student kent de bedrijfsinterne milieuzorg en de taken van de milieucoördinator .

De student is vertrouwd met de Europese en Vlaamse regelgeving omtrent afvalstoffen  en bodembeheer ( Vlarebo, Vlarea ) en kan zelfstandig afleiden in welke gevallen  welke bodemonderzoeken noodzakelijk zijn.

 
Partim communicatie en expressie - Anne Smekens
De student kent de basisprincipes van communicatie en kent een aantal afspraken die in het bedrijfsleven bestaan rond verschillende aspecten van inerne communicatie (vergaderen, mailgebruik, brainstorm,…).De student krijgt tips over hoe een presentatie boeiend en gericht op het doelpubliek te geven en zal dat ook inoefenen.  
Partim Intellectuele Eigendom- N.N.
Het doel van de cursus is een overzicht te krijgen van de verschillende intellectuele eigendomsrechten en een inzicht te krijgen in het hoe en waarom van octrooien. De student moet hierbij inzicht verwerven in welke maatregelen hij moet treffen bij de organisatie van zijn onderzoek om de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan dit onderzoek optimaal te beschermen. 3. Inhoud


Partim Sociaal recht (1 sp)- K. Reyniers  

In dit opleidingsonderdeel wordt een overzicht gegeven van enkele belangrijke onderdelen van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht (samen het ‘sociaal recht’ genoemd). De cursus wordt als volgt gestructureerd:

I. INLEIDING

 

- Beknopte maatschappelijke en historische situering van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht

- Drie “professionele statuten”: werknemer, ambtenaar, zelfstandige

- Bronnen van het sociaal recht

 

  II. ARBEIDSRECHT

A. INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT (AANWERVEN, TEWERKSTELLEN EN ONTSLAAN)

*de arbeidsovereenkomst:

- definitie en bestanddelen (wat is arbeid? loon? gezag?)

- types arbeidsovereenkomsten (bv. voor bepaalde of onbepaald tijd, voor deeltijdse/voltijdse arbeid, voor arbeiders/bedienden)

- het sluiten van een arbeidsovereenkomst

 

*Tewerkstelling

- rechten en plichten van de werknemer en werkgever

- aansprakelijkheid

- gronden tot schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. wegens ziekte of ongeval, zwangerschap, ouderschap, betaald educatief verlof enz.)

 

*Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

- algemene beëindigingswijzen (bv. door verstrijken van de termijn, overlijden van één van de partijen, onderlinge toestemming…)

- Beëindiging door opzegging

- Ontslag om dringende reden


B. COLLECTIEF ARBEIDSRECHT

 

* De actoren:

- de sociale gesprekspartners: vakbonden en werkgeversorganisaties

- de rol van de overheid

 

* Het collectief overleg

- nationaal niveau: de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

- het sectoraal niveau: paritaire (sub)comités

- ondernemingsniveau : Ondernemingsraad, Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk ; Vakbondsafvaardiging

 

* De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)

 

* Werkstaking en lock –out (uitsluiting)


II. HET SOCIALEZEKERHEIDSSTELSEL VOOR WERKNEMERS

*een korte inleiding en positionering van de ziekteverzekering
* een korte inleiding en positionering van de arbeidsongevallen en beroepsziekten
* een korte inleiding en positionering van de kinderbijslagen
* een korte inleiding en positionering van de werkloosheid

* een korte inleiding en positionering van de pensioenwetgeving

Partim HRM (1 sp) - M. Bosman
De cursus heeft de bedoeling te fungeren als een kompas waarbij men kennis maakt met een aantal belangrijke elementen uit het human resources gebeuren, welke in een later professioneel leven hun rol zullen of kunnen spelen, als medewerker, researcher, supervisor of manager. Men zal later - al naargelang de organisatie waar men terechtkomt - een grote variatie van de inhoud van deze processen leren kennen en deel van uitmaken. Met de kennis en inzichten uit deze cursus weten dat human resouces meer is dan loonadministratie alleen, en dat het in feite een grote rol speelt in hoe de menselijke factor de werkomgeving kan bepalen. De eindcompetenties geven aan welke elementen besproken zullen worden tijdens de lessen, en bestaan uit de human recources processen die men in het algemen in de meeste grote organisaties kan terugvinden


- wat is Human Resources Management, hoe wordt men 'the best one can be" op de werkplek - alles vertrekt van de interactie tussen de mens en de organisatie ... en belang van aandacht voor het individu (Hawthorne) en common sense (maar niet altijd common practice) ... wat  is een HR cyclus ? 

 - aanwerving en selectie: van vacature tot assessment, en hoe/waarom doet met dit? Wat is er waardevol en wat niet - welke dynamieken spelen zich af bij het beoordelen? Wat is de waarde van een interview? 

  - organisatie en - cultuur: wat zijn de verschillende manieren waarop men meestal een type organisatie kan herkennen en hoe ze werkt, en wat is organisatiecultuur en het effect op 'hoe de dingen gedaan worden' in de praktijk 

  - performance management: beoordelingen / appraisals en hoe werkt dit? Waarom is dit een sleutelmoment in het functioneren en ontwikkelen? Verlonings of ontwikkelingsinstrument? Wat is 'the logical level of change'? 

  - functiebeschrijvingen, - beoordeling, competenties : het belang van een functiebeschrijving, hoe verhouden verschillende functies zich tot elkaar en wat heeft dit dan te maken met competenties (en wat zijn competenties)? Verband met een kwaliteitssysteem? 
        
   - groepsdynamica / communicatie / experienteel leren: hoe werken groepen, wat zegt de oude maar  nog altijd actuele formule van Kurt Lewin - waarom is communicatie van zo een groot belang (en zo dikwijls vergeten) - en hoe leer je verder in de praktijk (leercyclus van Kolb die in de praktijk ook werkt) 

  - verloning: hoe werkt dit in de praktijk en hoe is dit verbonden met het individu, de functie, het functiegewicht, de markt .... wat is basis en wat is variabel, wat zijn benefits? Wat is een payroll? Hoe kan je een loon bepalen ... hoe werkt variabele verloning (en wat zijn de gevaren ervan)

Partim Milieurecht (1 sp) - C. Vanoeteren
De cursus heeft tot doel de student wegwijs te maken in de samenhang tussen Europese, federale en regionale wetgevende structuren op het vlak van leefmilieu .
Verder is het de bedoeling duidelijk te maken met welke belangrijke decreten en uitvoeringsbesluiten een ( hinderlijk) bedrijf in Vlaanderen rekening moet houden om op een legale en duurzame manier zijn activiteiten te ontplooien.
Daarom wordt aandacht besteed aan de regelgeving inzake milieuvergunningen, bedrijfsinterne milieuzorg,  de afvalstoffenwetgeving en de wetgeving inzake bodembescherming en –sanering.
Tijdens de cursus wordt in groep geoefend om voor  een voorbeeldbedrijf , op basis van de indelingslijst uit Vlarem I , de van toepassing zijnde rubrieken af te leiden, na te gaan uit welke onderdelen de mileuvergunningsaanvraag of melding moet bestaan en aan welke milieuvoorwaarden moet worden voldaan ( toepassing Vlarem I, Vlarem II, Vlarea, Vlarebo ).

Partim Intellectuele Eigendom (1 sp) 
In deze cursus wordt een inleiding gegeven tot het intellectueel eigendomsrecht.
De verschillende intellectuele eigendomsrechten zullen aangehaald worden, waarna er dieper wordt ingegaan op het octrooirecht. Het belang van octrooien en de mate van bescherming die erdoor geboden wordt zal besproken worden. De octrooibaarheidscriteria en de verschillende octrooiprocedures worden uitgelegd, dit alles steeds geïllustreerd via praktijkvoorbeelden. Verder zal een inleiding gegeven worden tot het opzoeken van patentliteratuur.
In een derde luik zal de nodige aandacht besteed worden aan hoe best intellectuele eigendomsrechten te vrijwaren. Topics zoals het afsluiten van geheimhoudingsovereenkomsten, materiaal transfer overeenkomsten en onderzoeksovereenkomsten, alsook het gebruik van laboratory notebooks komen hierbij aan bod.    

Partim communicatie en expressie (1 sp)- A. Smekens 
 Het primaire doel van de cursus is om de studenten bewust te maken van de verschillende nevenaspecten van communicatie (nl. lichaamstaal, communicatiestijlen). Daarnaast zullen een groot aantal typische werk-gerelateerde communicatievoorbeelden besproken worden (nl. vergadering, presentatie, brainstorm, evaluatie, slecht-nieuws situaties,...). Aan de hand van levensechte voorbeelden zullen typische juiste en foute communicatiemanieren uitgelegd worden. Ook interculturele communicatie zal worden toegelicht. Het communicatiemodel van Wiliam Bridges wordt uitgelegd.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Casussen: In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Partim sociaal recht – K. Reyniers

  Een (Nederlandstalig) tekstbundel zal via de cursusdienst ter beschikking worden gesteld .

   
  Partim HRM - M. Bosman
  Lesmaterialen (slides)  ter beschikking via de cursusdienst, incl. de reading van Carlsson, Keane en Martin

  Partim Milieurecht – C. Vanoeteren

  Een Nederlandstalige cursus  wordt ter beschikking gesteld door de cursusdienst. De slides gebruikt tijdens de les worden als hardcopy aan de studenten bezorgd
   
  Partim communicatie en expressie - A. Smekens
  Het cursusmateriaal wordt elke les ter beschikking gesteld.

  Partim Intellectuele Eigendom- N.N. 
  Cursusmateriaal wordt voorafgaand aan elke les bezorgd.


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Partim sociaal recht – K. Reyniers

  Een lijst van facultatief studiemateriaal zal opgenomen worden in de tekstbundel.

  Partim HRM - M. Bosman
  - Wayne F. Cascio (1991), Applied Psychology in Personnel Management, 4th Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
  - Goffee, R. & Jones, G. (1998). The Character of a Corporation. Harper Collins Publishers Inc, New York
  - Mintzberg, H. (1979). The Structuring of organizations, a synthesis of the research. Prentice-Hall inc., Englewood Cliffs

  Partim Milieurecht – C. Vanoeteren
  Via de websites getoond tijdens de les


     7. Contactgegevens en begeleiding

  Carine Vanoeteren
  Bayer Antwerpen NV
  Haven 507-Scheldelaan 420
  2040 Antwerpen
  Tel. 03 540 39 51
   
  Kelly Reyniers
  kelly.reyniers@ua.ac.be
   
  Martin Bosman
  HR Manager
  Nynas Bitumen Continental
  Nynas NV
  Excelsiorlaan 87
  1930 Zaventem
  martin.bosman@nynas.com
  reception  0032 2 725 18 18
  direct         0032 2 709 68 03
  mobile      0032 475 80 02 35

  Anne Smekens
  Manager HR Projects
  Umicore Precious Metals Refining
  A. Greinerstraat 14  - B-2660 Hoboken
  tel. +32 3 821 64 68 
  anne.smekens@umicore.com
   
   

  (+)laatste aanpassing: 18/09/2012 09:51 ingrid.swenters