Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Masterproef (optie 'onderwijs'), deel I+II
Studiegidsnr:2001WETMAP
Vakgebied:Chemie
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:30
Studiebelasting:840
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

De Masterproef is een verplicht opleidingsonderdeel voor alle studenten en vormt het sluitstuk van de opleiding. De Masterproef wordt ingediend op het eind van het tweede Masterjaar; het praktisch werk start bij het begin van het tweede semester van dit jaar.
De masterproef voltooit de masteropleiding en steunt op de voorkennis van de opleidingsonderdelen  van de masteropleiding.

2. Eindcompetenties

Met de Masterproef toont de student aan dat hij/zij voldoende kennis en vaardigheden heeft verworven om, onder begeleiding, een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren waarbij hij/zij (i) blijk geeft van de nodige wetenschappelijke bagage; (ii) in staat is om primaire literatuur op een kritische manier te verwerken en (iii) de eigen bevindingen op een correcte en adequate manier in een bondig document kan verwoorden. In het onderdeel ‘verhandeling’ dient de kritisch-reflecterende ingesteldheid en/of de onderzoeksingesteldheid weerspiegeld te worden. Het onderzoek op zich moet een voldoende hoog wetenschappelijk gehalte hebben maar dient niet absoluut vernieuwend te zijn.
3. Inhoud

De Masterproef komt formeel overeen met 1 opleidingsonderdeel dat deel uitmaakt van het tweede Masterjaar. De formele start van het praktische werk is voorzien bij het begin van het tweede semester, maar de werkzaamheden kunnen in de praktijk ook vroeger een aanvang nemen.  

De  studenten kiezen het onderwerp van hun Masterproef uiterlijk in mei van het eerste Masterjaar. De voorstellen voor onderwerpen worden bekendgemaakt in de loop van het voorjaar van het eerste Masterjaar. De procedures voor de keuze, uitvoering en evaluatie van de Masterproef vormen het onderwerp van een specifieke richtlijn die op de webpagina’s van de faculteit en de onderwijscommissie te vinden zijn.

Zie reglement Masterproef Chemie


De evaluatie is gebaseerd op het schriftelijke verslag van de Masterproef en op een openbare verdediging. Het referentiemodel voor de Masterproef is een wetenschappelijk artikel in een vaktijdschrift.  De Masterproef wordt in het Nederlands geschreven. Een uitzondering is enkel mogelijk indien de Masterproef grotendeels of geheel aan een anderstalige instelling wordt voorbereid.

Door middel van de verhandeling dient het persoonlijk werk van de student duidelijk tot uiting te komen. Elke Masterproef wordt beoordeeld door de promotor (hierin eventueel bijgestaan door copromotoren of begeleiders) en twee lezers. Bij de evaluatie wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de kwaliteit van de voorliggende verhandeling. Er wordt gekeken naar het gehalte van het wetenschappelijke werk, het niveau van de dataverwerking, de bespreking en de conclusies die worden getrokken, de bondigheid en de algemene presentatie en schrijfstijl. De kwaliteit van de verdediging, zowel presentatie als discussie, speelt een bijkomende rol.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Practica
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Scriptie: Individueel

 • Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Practicum

 • Permanente evaluatie:
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  De student kan beroep doen op alle middelen waar de betrokken onderzoeksgroep over beschikt voor het verwezenlijken van wetenschappelijk onderzoek.

  Het studiemateriaal dat nodig is in de voorbereidende fase van de Master thesis zal door de promotor worden ter beschikking gesteld.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Ev. facultatief studiemateriaal zal door de promotor worden geïdentificeerd.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  De Masterthesis verloopt in de eerste plaats onder de begeleiding van de promotor. Gelieve hem of haar rechtstreeks te contacteren.


  (+)laatste aanpassing: 15/02/2012 12:58 kris.vanalsenoy