Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Inleiding in de didactiek
Studiegidsnr:6101OIWIDI
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wil Meeus
Gilberte Verbeeck

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

De student dient minstens over de algemene eindcompetenties van een academische Bacheloropleiding te beschikken.
2. Eindcompetenties

De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen:

 • De beginsituatie van de lerende en de leergroep achterhalen;
 • Doelstellingen kiezen en formuleren;
 • De leerinhouden/leerervaringen selecteren;
 • De leerinhouden/leerervaringen structureren en vertalen in opdrachten;
 • Een aangepaste methodische aanpak en groeperingsvormen bepalen;
 • In teamverband leermiddelen kiezen en aanpassen;
 • Realiseren van een adequate leeromgeving;
 • Observatie/evaluatie voorbereiden;
 • Observeren/proces en product evalueren.

De leraar als organisator

 • Een gestructureerd werkklimaat bevorderen;
 • Een soepel en efficiënt les- en/of dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning;
 • Op correcte wijze administratieve taken uitvoeren;
 • Een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de lerenden.

Attitudes 

 • Leergierigheid;
 • Verantwoordelijkheidszin;
 • Flexibiliteit.3. Inhoud

Volgende topics komen aan bod:

 • Motivatie voor het onderwijs;
 • De onderwijsopdracht: basiscompetenties en onderwijsvisie;
 • Didactisch referentiekader;
 • Lesvoorbereiding;
 • Beginsituatie;
 • Doelstellingen;
 • Leerinhouden;
 • Didactische evaluatie;
 • Didactische werkvormen;
 • Klasopstelling: groepering en klasschikking;
 • Onderwijsleermiddelen;
 • Leerprocessen.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Meeus W. (2012). Didactisch referentiekader. Handleiding bij de lesvoorbereiding. Leuven: Acco.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Zie Blackboard


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Titularis: Prof.dr.Wil Meeus: wil.meeus@ua.ac.be
  Assistent: Mevr. Gilberte Verbeeck: gilberte.verbeeck@ua.ac.be

  (+)laatste aanpassing: 23/03/2012 16:30 wil.meeus