Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Beleidsvoerend vermogen van scholen
Studiegidsnr:6302OIWBVV
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Semester:2e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Van Petegem
Wouter Brandt

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
De studenten hebben een aantal competenties verworven die relevant zijn voor het bereiken van de voorgeschreven Basiscompetenties leraar secundair onderwijs, via de algemeen-didactische opo's en in de Inleefstage.
2. Eindcompetenties

Een aanzet geven tot de basiscomptenties voor de leraar secundair onderwijs, met name de leraar als
- partner van ouders/verzorgers;
- lid van een schoolteam;
- partner van externen;
- lid van de onderwijsgemeenschap.
3. Inhoud

De cursus omvat inleidende en werksessies aangaande de inbreng van alle participanten aan (aspecten van) het schoolbeleid, met inbegrip van interne en externe kwaliteitszorg, onderwijsinnovatie en documenten als schoolwerkplan (SWP) en schoolreglement (SR).

Daartoe worden ervaringsmomenten ingebouwd waarbij kennis genomen kan worden van de visie van prominenten uit diverse beleids(ondersteunende) instanties.


Een concrete casus dient te worden uitgewerkt ter peiling van de wijze waarop het vormgeven van resp. het participeren aan schoolbeleid in concreto tot stand kan/kunnen komen.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Casussen: In groep
 • Scriptie: Individueel
 • Scriptie: In groep

 • Portfolio
  Projectwerk:
 • Individueel

 • Projectwerk:
 • In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Open boek
 • Practicum

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • Casussen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Portfolio:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  - Vanhoof en Van Petegem (2006). Pei/ijlen naar succesvol schoolbeleid. Praktijkboek voor de beleidseffectieve school. Wolters/Plantyn. (verkrijgbaar bij ACCO, Prinsstraat).

  - Syllabus (print, verkrijgbaar bij cursusdienst Prinsesstraat) met de diverse sessiebundels, en daarenboven houdende:

           - verplichte groepsopdracht en individuele keuzeopdrachten.

           - een geactualiseerde reader.

  - Ondersteunende interactieve site via Bb (cf. supra).  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Cf. uitgebreide reader als bijlage bij syllabus; hinsts en links voor het vervullen van de keuzetaken via de knop "uitdieping" op Bb.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  wouter.brandt@ua.ac.be

   


  (+)laatste aanpassing: 04/06/2011 12:32 peter.vanpetegem