Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van bachelor of Science in de wiskunde te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 180 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 180 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
een diploma van het secundair onderwijs, van het hoger onderwijs, van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid,  of van een diploma of getuigschrift dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
Doelstellingen - eindtermen

B1  De Bachelor beheerst de taal van de wiskunde.
a.     Begrijpt de formulering van een wiskundige tekst in termen van definities, stellingen en bewijzen.
b.     kan logisch redeneren met wiskundige symbolen.
 
B2  De bachelor kent belangrijke wiskundige kernbegrippen, basismethoden en technieken en hun toepassingen en kan zelfstandig met zijn verworven kennis een wiskundig probleem oplossen.
a.     kan een bestaande wiskundige redenering volgen, analyseren en hiaten onderkennen.
b.     kan reële problemen op kennisniveau abstraheren en vertalen naar een wiskundige context.
c.      om wiskundige problemen te analyseren en op te lossen kan hij zelfstandig de nodige kennis en (anderstalige) informatie verzamelen, verwerken en kritisch beoordelen.
d.     is in staat en heeft de nodige rekenvaardigheden om zelf een correcte wiskundige bewijsvoering op te bouwen.
e.     kan bij het oplossen van wiskundige problemen kritisch reflecteren over het oplossingsproces en het eindresultaat.
f.      kan binnen een afgelijnd kader een eenvoudig wiskundig project plannen en uitvoeren en kan hiervoor literatuur raadplegen.
 
B3  De bachelor kan vlot mondeling en schriftelijk wetenschappelijk rapporteren.
a.     kan een correcte wiskundige tekst schrijven.
b.     kan de essentie van een wiskundige theorie overbrengen aan vakgenoten. 
 
B4  De bachelor heeft zich een wiskundig/wetenschappelijke houding eigen gemaakt.
a.     heeft grondige kennis en inzicht in de belangrijkste wiskundige deelgebieden en kan vakoverschrijdend redeneren. 
b.     kan op een creatieve manier deductief en logisch redeneren.
c.      kan zowel zelfstandig als in groepsverband werken.
d.     heeft zijn/haar kennis verbreed binnen andere wetenschappelijke disciplines waaronder informatica en fysica.
 
B5  De bachelor  heeft een basiskennis op gebied van informatica.
a.     kan werken met courante wiskundige software.
b.    heeft een elementaire kennis van een programmeertaal en kan zelfstandig elementaire wiskundige algoritmes implementeren in deze taal.
Toegang tot verdere studies

Een bachelor diploma geeft rechtstreeks toegang tot ten minste één masteropleiding.

Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.
 
De examencommissie kan een student die niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs heeft behaald geslaagd verklaren op grond van het feit dat ze gemotiveerd van oordeel is dat de doelstellingen van de opleiding globaal verwezenlijkt zijn.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator

Prof. dr. L. Le Bruyn, lieven.lebruyn@ua.ac.be