Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van bachelor in de geneeskunde te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 180 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 180 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
een diploma van het secundair onderwijs, van het hoger onderwijs, van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid,  of van een diploma of getuigschrift dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
Daarenboven moet men slagen in een toelatingsexamen ingericht door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs.
Zijn vrijgesteld van dit toelatingsexamen:
 1. diegenen die VOOR 2007 voor het toelatingsexamen arts en tandarts slaagden en uiterlijk op 31 december van het jaar van dat slagen hun diploma secundair onderwijs behaalden.
 2. De studenten die in het buitenland hun diploma van arts hebben behaald en die de toelating hebben (via het Vlir-examen) om zich aan een universiteit in Vlaanderen in te schrijven voor een masteropleiding in het studiegebied geneeskunde.

Doelstellingen - eindtermen
Na de eerste drie jaren van de opleiding is de student in staat om: 
 • informatie te verwerven en verwerken 
 • kritisch te reflecteren 
 • te presenteren
 • informatie, ideeën en problemen te communiceren 
 • elementaire vaardigheden en procedures uit te oefenen die nodig zijn om een patiënt te kunnen onderzoeken en ermee te communiceren. 
De student heeft verschillende orgaansystemen van het menselijk organisme vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd (Eigen-en-niet-eigen, Bewegingsstelsel, Shock en Orgaanfalen, Micro-organismen en Infectie, Zenuwstelsel, Oog, Hart-Bloed en Bloedvaten, Longen en ademhaling). Het stadium van medische kennis en inzicht dat de student hierbij verwerft kan echter niet worden aanzien als een eindcompetentie, maar zal worden vervolledigd in het masterniveau. 

De competenties die ten dele zijn gevormd zijn de volgende: 
 • de student heeft kennis gemaakt met de beginselen, de structuur, de organisatie, de wetmatigheden en de verstorende elementen van de mens als organisme en in de verhouding tussen mens, maatschappij en milieu; 
 • de student heeft kennis gemaakt met de methoden om onderzoek op te starten, met de technieken en de strategieën voor opzoeken van bronnen, voor verwerven, verwerken en kritisch beoordelen en rapporteren van informatie; 
 • de student kreeg inzicht in enkele grote klinische concepten waarbij, vertrekkend van het bio-psychosociaal functioneren van de gezonde mens, verder gewerkt wordt naar pathologisch functioneren.

Toegang tot verdere studies
Een bachelor diploma geeft rechtstreeks toegang tot ten minste één masteropleiding.

Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.
 
De examencommissie kan een student die niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs heeft behaald geslaagd verklaren op grond van het feit dat ze gemotiveerd van oordeel is dat de doelstellingen van de opleiding globaal verwezenlijkt zijn.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.