Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master in de geneeskunde te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 240 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 240 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: academische bachelor in de geneeskunde.

Na toelating coördinator : academisch bachelordiploma geneeskunde van een andere Vlaamse universiteit, met uitzondering van de Universiteit Hasselt
Doelstellingen - eindtermen
Algemene eindterm:
De opleiding  tot basisarts aan de UA heeft tot doel de toekomstige arts de noodzakelijke kennis, vaardigheid en attitude bij te brengen die hem/haar in staat moet stellen om zelfstandig een medisch probleem op te lossen. De student moet na de opleiding tot basisarts, dus na de opleiding tot Master geneeskunde, beschikken over de noodzakelijke kennis, vaardigheid en attitude om een vervolgopleiding aan te vatten. 

10 hoofdcompetenties:
 • Begrijpen hoe deze gezonde mens functioneert in een sociaal-maatschappelijke context;
 • Kennis van de beginselen, de structuur, de organisatie, de wetmatigheden en de verstorende elementen van de verhouding tussen mens en maatschappij;
 • Kennis van de beginselen en strategieën voor de opbouw van diagnose, behandeling en beleid en actief deze kennis kunnen omzetten binnen de eigen praktijk;
 • Kunnen  gebruik maken van de werktuigen en werkwijzen van evidence based medicine: hoe onderzoek op te starten, opzoeken van bronnen, verwerven, verwerken en kritisch beoordelen en rapporteren van informatie;
 • Inzicht in de grote klinische concepten, waarbij vertrekkend van het bio-psychosociaal functioneren van de gezonde mens, verder gewerkt wordt naar pathologisch functioneren;
 • Beheersen van de vaardigheden en procedures die nodig zijn om met een patiënt te communiceren, een patiënt te onderzoeken en te behandelen;
 • Een ziektetoestand kunnen herkennen, behandelen, begeleiden en voorkomen;
 • Een medisch probleem zelfstandig kunnen oplossen;
 • Beschikken over de intellectuele, emotionele en analytische persoonlijkheidskenmerken om een medische praktijk te kunnen voeren binnen de bestaande systemen van de gezondheidszorg en door zelfreflectie problemen te kunnen vertalen naar oplossingen;
 • Kunnen fungeren als betrouwbaar opinieleider en raadgever.

Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.