Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van Master of Science of Marine and Lacustrine Science and Management te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 120 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 120 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks: Bachelor in de biologie, biochemie en biotechnologie, chemie, geologie, geografie en geomatica, bio-ingenieurswetenschappen, milieuwetenschappen

 

Mits voorbereidingsprogramma (max. 90 studiepunten): Bachelor in de wetenschappen, toegepaste wetenschappen


Doelstellingen - eindtermen
Omwille van het toenemende belang van internationaal en nationaal mariene en lacustriene onderzoek, management en beleid, wordt een specifiek masterprogramma ingericht in dit domein. Het doel van de masteropleiding is om de kennis en het inzicht van wetenschappers te verbreden naar verschillende disciplines, maar tegelijkertijd deze kennis toe te spitsen op specifieke milieus van oceanen, zeeën en diepe meren.
Het profiel van een Master in mariene en lacustriene wetenschappen en management is die van een wetenschapper in zijn meest oorspronkelijke betekenis: iemand met een brede wetenschappelijke basis maar ook met een sociaal relevante, discipline-overschrijdende kijk op een natuurlijk systeem. De Master in de mariene en lacustriene wetenschappen is gespecialiseerd in een domein met een duidelijke fysische afbakening. Aangezien nagenoeg 80% van het aardoppervlak bestaat uit water,
komen de belangrijkste biologische, biogeochemische en geologische processen aan bod in deze opleiding. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan gebruiksfuncties, impact, beheer en recht belangrijk voor de zee en grote meren.

Het programma beoogt drie doelstellingen:
-het verschaffen van een sterke fundamentele en toegepaste basis in mariene en lacustriene wetenschappen voor deelnemers uit ontwikkelingslanden en eveneens uit derdewereldlanden;
-het opleiden van internationale deelnemers met een wetenschappelijke achtergrond en, in algemene zin, het verhogen van het expertiseniveau;
-het trainen van deelnemers om een onderzoeksprogramma succesvol af te ronden (experimenteel design, gegevensanalyse, wetenschappelijke presentatie van resultaten, informatieopvraging
en -overbrenging);
-het bieden van inzicht aan de deelnemers in management (beheer en beleid) inzake mariene en lacustriene wetenschappen en toepassingen, op verschillende niveau's.

Van een afgestudeerde wordt verwacht dat hij of zij een sleutelrol kan spelen :-in wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau;-als project-en teamleider in het beheer en beleid van het mariene en lacustriene milieu;-in het beheer, het behoud, de rehabilitatie en de restauratie van de kustzone en meren;-in milieu-effectenrapportage.
Bovendien beschikt de afgestudeerde over:-de vaardigheden om wetenschappelijke gegevens over te brengen, in professionele kring, maar ook in relatie tot het algemene publiek en in de context van onderwijs;-de know-how en vaardigheden om wetenschappelijke expertise om te zetten in praktische beheersstrategieën en verwezenlijkingen ‘op het veld'.
Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het interuniversitair Onderwijs- en Examenreglement.