Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in de verpleeg-en vroedkunde te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 60 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 60 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: diploma van professionele bachelor in de vroedkunde of professionele bachelor in de verpleegkunde én het schakelprogramma V&V met succes afgerond.
Doelstellingen - eindtermen

Algemene competenties
 
1. Beheersen van algemene managementtaken in de zorgsector om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.
 
2. Wetenschappelijk, innovatief en creatief kunnen functioneren in de multidisciplinaire, complexe en onzekere context van de verpleegkundige en vroedkundige zorgverlening. 
 
Algemeen-wetenschappelijke competenties
 
3. Kunnen toepassen van algemene onderzoeksmethoden en technieken om systematisch de beroepssituatie te evalueren.
 
4. Beheersen van statistische technieken en software om gegevens in de gezondheidszorg systematisch en efficiënt te verzamelen en te verwerken.
 
5. Kunnen raadplegen en interpreteren van wetenschappelijke literatuur over de gezondheidszorg en erover kunnen rapporteren.
 
6. Kleinschalig, toegepast wetenschappelijk onderzoek in de verpleegkundige en vroedkundige zorgverlening opzetten en uitvoeren
 
Wetenschappelijk-disciplinaire competenties
 
7. Vanuit een grondige kennis van relevante fysiopathologische processen de verpleegkundige en vroedkundige zorgverlening adequaat uitvoeren.
 
8. Relevante zorgprocessen in de verpleegkunde en de vroedkunde kennen en op uitvoeringsniveau beheersen, en deze kunnen plaatsen in het huidige kader van verpleegkundige en vroedkundige theorievorming.
 
9. Werken vanuit een grondige kennis en een kritisch inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg in België en de rest van Europa.                 
 
Competenties voor het zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek en voor de zelfstandige aanwending van wetenschappelijke kennis op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar
 
10. Integreren van klinische en verpleegwetenschappelijke kennis met het oog op het zelfstandig toepassen, ontwikkelen en coördineren van verpleegkundige en vroedkundige zorgprocessen: Directe patiëntenzorg sturen en coördineren in een multidisciplinaire context met het oog op het verhogen van de kwaliteit van de zorg
Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator
K. Van Liempt, karel.vanliempt@ua.ac.be 
T. De Roeck, tina.deroeck@ua.ac.be (admin)